לפני יומיים הציג שר האוצר משה כחלון את תכניתו נטו למשפחות, הכוללת הטבות מס למעמד הבינוני נמוך הורדת מכסים והוזלת צהרונים, והיום הוא זוכה לגיבוי חשוב צד מכיוון בנק ישראל, וזאת למרות המתח בין שני הגופים על רקע הביקורת של הבנק על מדיניות הדיור של האוצר. בהודעה שפורסמה היום כתבו אנשי הבנק כי "הצעדים עליהם הכריז שר האוצר הם צעדים ראויים" ואף גיבו את הערכת העלויות של האוצר לתכנית. בנוסף, הבהירו בבנק ישראל כי חשוב שהצעדים שננקטו בתכניות יהיו קבועים.

כחלון אמנם זכה לשבחים על תכניתו מצד רבים במערכת הפוליטית, אך העובדה כי הצגתה לא תואמה עם ראש הממשלה גרמה לרבים בליכוד לתקוף את התכנית, ואף לאיים כי במידה ולא תתואם עם נתניהו, ימנעו את יישומה. על רקע זה נראה שהחיזוק שקיבלה התכנית מצד בנק ישראל עשוי להיות משמעותית בניסיונו של כחלון ליישם את התכנית.

תכנית "נטו למשפחה" כוללת ארבעה צעדים (הטבה בזיכוי מס הכנסה לזוגות עובדים; הגדלת הסבסוד לצהרונים; הגדלת מענק העבודה וביטול מכסים) הממוקדים בהגדלת ההכנסה הפנויה הנמצאת בידיהם של משפחות צעירות בהן שני בני הזוג עובדים. על פי בכירי האוצר שהציגו את התכנית מדובר בעלות כוללת של 2.5 מיליארד שקלים לתקציב המדינה שתניב שיפור של 8000-12,000 שקלים בהכנסה השנתית של משפחות עם ילדים צעירים בהן שני בני הזוג עובדים.

בהודעה שפורסמה היום מדגישים בבנק ישראל כי התכנית עולה בקנה אחד עם מדיניות הבנק ואף מציעים להרחיב ולקבע את התכנית, "היות ומדובר בצעדים הנותנים מענה לבעיות מבניות, והם אינם באים לשרת צורך זמני של הרחבת הפעילות הכלכלית שממילא נמצאת בגאות, חשוב שהצעדים יהיו פרמננטיים ולא יופסקו לאחר שנה וחצי".

בבנק מאשרים את תחשיב העלויות כפי שהציג אותו האוצר, ואומרים כי למרות שלא ניתן להעריך חלק גדול מהעלויות, בהן גם העלאת קיצבת הנכות שלא נכללת בתכנית, "הערכות העלות שפרסם משרד האוצר עולות בקנה אחד עם הערכות בנק ישראל. התכנית מנצלת  חלק ניכר מהרזרבה לצרכים מיוחדים שנשמרה לתקציב 2018 במסגרת התקציב הדו שנתי. בהנחה שכל הצעדים יהיו פרמננטיים (כפי שכאמור רצוי שיהיו), יהיה צורך להגדיר מקורות מימון נוספים לתכנית, שיבטיחו את היכולת לעמידה ביעדים הפיסקליים בשנים 2019-2020."

עוד קוראים בבנק ישראל להגביר את ההשקעה בשיפור התשתיות ההון האנושי והפיסי במשק וזאת כדי "להגדיל את פוטנציאל הצמיחה של המשק לטווח הארוך. חשוב שהממשלה תייצר מקורות תקציביים גם לכך בתקציבים הבאים, תוך עמידה במתווה המתון של הפחתת הגירעון הקבוע בחוק, כך שיחס החוב לתוצר יוכל להמשיך לרדת במתינות באופן מתמשך, גם כאשר יפוגו הגורמים הזמניים הפועלים כיום לירידתו."