גולש יקר, אנו מודים לך שבחרת להיכנס לאתר "דבר העובדים בארץ ישראל", אתר חדשות, כלכלה וחברה, או לשירותים המוצעים בו, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית (כל אחד מאלה ייקרא להלן – "האתר") (ולהלן גם  – "השירותים" או "השרותים באתר").

כללי

התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות. אך האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה.

הכותרות בסעיפים שבתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

במסגרת תקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:

"גולש" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

"דבר ראשון" – דבר ראשון בע"מ, מיסודה של הסדרות העובדים החדשה, החברה בעלת האתר, חברות בשליטתה, חברות בת וחברות קשורות ולרבות מנהליהן, עובדיהן, בעלי מניותיהן וכל מי מטעמן.

יצירת קשר עם מערכת האתר

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר ו/או לתקנון תנאי השימוש בו, ניתן לפנות למערכת האתר במסגרת "יצירת קשר" באתר עצמו.

תוקף התקנון

גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, שיהווה כהסכם בכתב בין "דבר ראשון" ו/או האתר לבין משתמשיו, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר בעת השימוש בו ובשרותיו השונים.

"דבר ראשון" שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או למחוק את הוראות תקנון ותנאי השימוש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך מראש, ותנאים חדשים אלו יחשבו מחייבים מרגע פרסומם באתר.

במקרה של סתירה בין תקנון תנאי השימוש באתר, כפי שיהיה בכל עת רלוונטית, לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה.

כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה. יחד עם זאת, "דבר ראשון" רשאית למנוע השתתפות של גולש כלשהו (בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא.

השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים ואולם השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור האפוטרופוס החוקי שלהם.

חלק מהתכנים או השירותים באתר עשויים להיות מוגבלים לצפייה או השתתפות, לפי העניין, לגולשים מגיל מסוים ומעלה. המשתתף מצהיר ומתחייב (באישור האפוטרופוס החוקי שלו) כי לא יגלוש ו/או ישתתף בשרותים אלה אם אינו בגיל הנדרש, ולא יהיו לו או למי מטעמו, לרבות האפוטרופוס החוקי שלו כל תביעה, דרישה טענה כלפי "דבר ראשון". אם יעשה כן, האחריות לשימוש או לצפייה בתכנים או בשרותים אלה הינה של המשתמש בלבד.

בעצם השימוש באתר, פוטרים המשתמשים את "דבר ראשון" מאחריות כלשהי בקשר לכך.

"דבר ראשון" תהיה רשאית לפעול להפסקת שימוש של גולש באתר ככל שתהא סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי נכון הדבר, וזאת מבלי שתהא חייבת במתן הסבר, נימוק או פירוט להחלטתה.

גולש ששימושו באתר נמנעה כאמור לעיל, לא יהיה רשאי לשוב ולעשות שימוש באתר ו/או בשרותים במהלך תקופת המניעה.

שימוש מסחרי באתר

מרבית השרותים המוצעים באתר ניתנים בחינם ואינם כרוכים בתשלום כלשהו. כל גולש רשאי לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תקנון זה ובהוראות החוק והדין, כל עוד השימוש שנעשה על-ידו הוא אישי ופרטי.

האתר לא נועד לשימוש מסחרי אלא אם צוין אחרת במפורש במסגרת האתר. ככל שברצונך לעשות באתר כל שימוש אחר, לרבות (אך לא רק) הצבת פרסומות, אנא פנה אל מערכת האתר. "דבר ראשון", וכן מי שקיבל היתר מפורש ממנה, והם בלבד, רשאים להציב באתר פרסומות ומידע מסחרי.

ההרשמה לאתר – שם משתמש וסיסמה

ייתכן שעם הרשמה לאתר ו/או לחלק מהשרותים באתר, תתבקש לבחור שם משתמש אשר ישרת אותך בפעולה כלשהי שתרצה לבצע באתר, וכן סיסמה מתאימה. הנך מתבקש לא לגלות או להעביר את הסיסמא שבחרת.

דע כי יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר ו/או לשרות ספציפי, מאותו המחשב ממנו נרשמת, המערכת תזהה אותך באופן אוטומטי. פרטים נוספים על האופן שבו "דבר ראשון"  שומרת על פרטיותך מופיעים בהמשך מסמך זה.

בשלב זה השימוש באתר איננו כרוך בתשלום כלשהו ל"דבר ראשון", אלא אם נציין זאת במפורש ונקבל הסכמה מפורשת שלך לביצוע תשלום.

אם האתר יספק שרותים כלשהם בתשלום, למשל אפליקציות מסוימות או שירות של התראות SMS אודות העלאת תכנים חדשים, השירות ינתן רק בעת בקשה מפורשת לקבלתו ולאחר פירוט תנאי התשלום הרלוונטים וקבלת אישור מתאים.

חלק מהשירותים ו/או האפליקציות באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה תתבקש למסור מידע אישי, לדוגמא, גילך ודרכי ההתקשרות עמך, ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. אינך מחויב למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה. שים לב כי לא תוכל להירשם לשירות אם לא תמסור פרטים מסוימים הנדרשים לצורך הרישום לאתר. הפרטים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של "דבר ראשון".
חשיבות נכונות הפרטים – לתשומת לבך, במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתנו, נהיה רשאים להשעות משתמש מגישה לאתר או לאסור עליו את השימוש באתר או חלק משירותיו, במידה ויתברר כי הפרטים אותם מסר מטעים או שיקריים. כמו כן, קיימת חשיבות רבה כי תזין את פרטי ההתקשרות הנכונים שלך וכי תעדכן את מערכת האתר בכל שינוי בהם. פרטים אלה יאפשרו לנו לשמור איתך על קשר, במידת הצורך, בין היתר לצורך עדכונים על חידושים באתר.

זכויות קניין וקניין רוחני

כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים ו/או כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכנים ובשירותים הינם של "דבר ראשון", או של צדדים שלישיים שהעניקו ל"דבר ראשון" הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

מבלי לגרוע מן האמור, "דבר ראשון" היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, ככל שישנם, בפטנטים ובמדגמים של האתר ככל שישנם ו/או שיהיו, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצובו הגרפי של האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן בפסקה זו – “המידע”).

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע שימוש מסחרי כלשהו, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו.

ל"דבר ראשון" לא תהיה כל אחריות כלפי משתמשי האתר, בשום מקרה בו תועלה טענה לפגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני בקשר עם רשות השימוש באתר.

תכני גולשים

תכנים כלשהם אותם העלה גולש לאתר, לרבות אך לא רק, מילים (כולל תגובות), תכני שמע (קול), תוכנה, תכני וידאו, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, תמונות, או כל חומר אחר שניתן יהיה להעלות לאתר בכל זמן מהזמנים (להלן: "תכני גולש"  או  "תוכן שגולש מעלה לאתר" וכדומה), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדיות של הגולש שהעלה אותו.

כל תוכן אותו מעלה גולש לאתר, מהווה הסכמה של הגולש לכך, כי האתר יעשה שימושים שונים בתוכן שהגולש העלה לאתר, באופנים שונים הסבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשים באינטרנט, וללא כל תשלום שהוא לגולש, ללא הגבלת זמן וכל עוד האתר פעיל ולא יראו בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

כל זכות (ככל שקיימת) בתוכן כלשהו שגולש מעלה לאתר תהיינה שייכות לגולש שהעלה את התוכן לאתר (על פי הצהרתו בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולש המופיעים באתר, יש לקבל את רשותו. כל שימוש בתכני גולש ללא אישורו, הינו באחריות המשתמש בלבד, על כל המשתמע מכך ולאתר אין ולא תהייה כל אחריות לכך כלפי הגולש ו/או כלפי כל גורם אחר.

"דבר ראשון" תהא רשאית לבצע בתכני הגולש כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר והפעלתו. לצרכי מימוש זכות השימוש בתכני הגולש במסגרת האתר, תהא "דבר ראשון" רשאית לערוך כל תוכן כזה ו/או לקצרו ו/או לשלבו עם כל חומר אחר.

האחריות לתכני גולשים

גולש רשאי להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה ובהוראות החוק והדין. בהמשך תקנון זה נפרט רשימה של תכנים והתבטאויות שאין לפרסם באתר. אחריותו של הגולש על התכנים שהוא מעלה תחול בין אם "דבר ראשון" ניצלה את זכותה להורדת תכנית או לחסימת גולש, ובין אם לא.

בעת העלאת תוכן לאתר מצהיר הגולש כי הינו הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בו לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינו מפר כל דין או פוגע בצד שלישי כלשהו.

למען הסר ספק ובנוסף לכל המפורט בתקנון האתר, מובהר כי ל"דבר ראשון" אין ולא תהייה כל אחריות לכל פרסום המתבצע באתר על ידי צד שלישי, לרבות לתוכנו ולהשלכותיו.

הגולש מתחייב לפצות ולשפות את "דבר ראשון" ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלה או פרסם באתר ו/או בקשר להפרה של הוראות תקנון זה או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של "דבר ראשון", וזאת בנוסף לכל זכות העומדת ל"דבר ראשון" על-פי כל דין.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

כאמור לעיל, כל שימוש באתר צריך להיעשות בהתאם להוראות התקנון והדין.

יש להימנע מפגיעה בגולשים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה ו/או מהוראות כל דין, המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי "דבר ראשון", כדלקמן:

 • לא לפרסם כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לפגוע באופן כלשהו ו/או לגרום נזק כלשהו לצד שלישי, למשמש כלשהו, או ל"דבר ראשון";
 • לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
 • לא לפרסם כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד או מסית לאלימות, מילולית או פיזית, גזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • לא לפרסם כל תוכן העלול להטעות צרכן או שהוא בעל אופי פרסומי או מסחרי;
 • לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;
 • לא להעלות תכנים פורנוגרפים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
 • לא לפרסם כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • לא להתחזות לאדם אחר, לגולש אחר;
 • לא לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות  הידועות כסוס-טרויאני, תולעים     (Worms) ואנדלים, (Vandals) יישומים מזיקים Malicious) Applications) וכדומה, ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ”ה – 1995;
 • לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו.

מחיקת תכני גולשים והסרת בלוגים מהאתר

"דבר ראשון" רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר לרבות, בלוגים, תגובות, תמונות, קטעי ווידאו וכיו"ב על פי שיקול דעתה הבלעדי. "דבר ראשון" לא תהיה חייבת לעדכן את הגולש קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תידרש למסירת הסבר או נימוק להסרתו של התוכן.

היעדר אחריות "דבר ראשון" בעניין תכני הגולשים

כל גולש אחראי באופן בלעדי על תכני הגולש שהוא מעלה באתר. "דבר ראשון" אינה ולא תהייה אחראית לתוכן, לצורה או למהימנות של תכני גולשים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני גולשים.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ו"דבר ראשון" אינה אחראית לאבטחתם, לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

"דבר ראשון" איננה אחראית לתגובות שיעוררו תכני הגולש או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולשים (למשל, פגיעות בזכויות קניין רוחני).

תלונות בנוגע לתכני גולשים באתר

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכל לפנות ל"דבר ראשון" בעמוד יצירת קשר  המופיע באתר. לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכני גולשים שפורסמו באתר, יש לצרף את הקישור למיקום המדויק בו מופיע התוכן אשר ביחס אליו מוגשת התלונה. בלא קישור כאמור, לא ניתן יהיה לטפל בפנייה.

בכל פנייה כאמור יש לציין את שמו המלא של הפונה ופרטי ההתקשרות עימו לצורך בירורים או מתן מענה לפניה.יש להביא בחשבון, כי מערכת האתר מתייחסת ובודקת כל פנייה וכל תלונה במלוא תשומת הלב הדרושה ומשכך, לעיתים, נמשך הטיפול בפניות זמן מה.

הסרת בלוג מהאתר

"דבר ראשון" תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר מהאתר כל בלוג, ללא כל הודעה מוקדמת, בשל כל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל אי פעילות במהלך שלושה חודשים רצופים וזאת מבלי שתשמע כל טענה באשר לכך של מנהל הבלוג ו/או כל גורם אחר.

הגבלת אחריות "דבר ראשון" ו/או מי מטעמה

השירותים הניתנים באתר אינם כרוכים בתשלום. יחד עם זאת זכור שהשימוש שאתה עושה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא והינו באחריותך הבלעדית. כשאתה עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון וכל פעולה אחרת), אתה מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד "דבר ראשון", מי מספקיה או מי מטעמה ביחס לשימוש זה.

בפרט, אתה פוטר ומשחרר את "דבר ראשון" ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים (“פיצוי“), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים או המופיעים באתר או לשירותים באתר. כמו כן אתה פוטר את "דבר ראשון" ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר.

היעדר אחריותה של "דבר ראשון"  ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה "דבר ראשון"  מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על "דבר ראשון" ו/או מי מטעמה.

היעדר אחריות "דבר ראשון"  על קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר לאתר אינטרנט אחר כלשהו, אינה מעידה או מהווה אישור לכך, כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, ו"דבר ראשון" לא תישא בכל אחריות בקשר אליו.

כמו כן, "דבר ראשון" איננה שולטת או מפקחת באופן כלשהו על מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג’, לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם המקושרים באתר.

"דבר ראשון" אינה אחראית לתכנים אליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של "דבר ראשון" לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר.

כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את אתר "דבר ראשון" ותקנון אתר "דבר ראשון" אינו חל עליך, והנך כפוף לתנאי השימוש של האתר שהגעת אליו באמצעות פתיחת הקישור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף, "דבר ראשון" אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

היעדר אחריות "דבר ראשון" ו/או מי מטעמה על מידע

המידע המגוון המתפרסם באתר אינו באחריותה של "דבר ראשון" ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריות הגולש בלבד.

ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי בתחום כלשהו ובכלל זה בתחומי המשפט, הכלכלה, המסחר או הרפואה או ככל שמתפרסם באתר ייעוץ הניתן על-ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים, מידע זה אינו מטעמה של "דבר ראשון" ו/או מי מטעמה (אף אם "דבר ראשון"  הזמינה את אותם אנשי מקצוע להתארח או להשתמש באתר), אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ואינו מחליף את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע.
"דבר ראשון" ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע.

כל חומר פרסומי ו/או מסחרי שהועלה לאתר, ככל שהועלה כזה, הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשות "דבר ראשון". "דבר ראשון" אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של "דבר ראשון" לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים.

הסכמה לקבלת חומר פרסומי

מובהר בזה, כי עצם השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידו באופן אחר, גם הסכמה של הגולש לקבלת ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או אחר מדבר ראשון לרבות במסגרת הניוזלטר ו/או במסגרת כל הודעה אחרת בכפוף לזכותו להודיע על רצונו להפסיק לקבל חומר כאמור בכל עת באמצעות פניה לעורך האתר דרך עמוד "יצירת קשר".

מדיניות הגנת הפרטיות

"דבר ראשון" תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר או הצטרפות ו/או שימוש לשירותים שבאתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר  (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

 • לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהאתר ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי האתר.
 • על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש. במקרה זה "דבר ראשון" תהייה רשאית להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:
 • כתובת מגורים או כתובת אחרת;
 • כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;
 • לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון;
 • לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר.
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.
 • ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי האתר.
 • לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מהאתר בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאתר בעמוד "יצירת קשר" ו"דבר ראשון" תשתדל להיענות לפניה.

"דבר ראשון" תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמשי האתר, בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתר. "דבר ראשון" שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

ניתוק, הפסקה ושינויים

"דבר ראשון" רשאית להסיר תכנים או שירותים מסוימים או בלתי מסוימים, או להטיל עליהם מגבלות (לדוגמא, מגבלת אחסון), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגולש מסוים או לכלל הגולשים, וזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום, לנתק, להגביל ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיא.

בנוסף, "דבר ראשון" תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים המוצעים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולשים. על אף שבדרך כלל אנו משתדלים לשתף את הגולשים ולהתייעץ עמם בשינויים המבוצעים באתר, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "דבר ראשון" בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ותוך כדי ביצועם.

גיבוי התכנים

"דבר ראשון" נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התכנים שאתה מעלה לאתר, למנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם.
עם זאת, "דבר ראשון" ממליצה לגבות את כל התכנים המועלים ע"י גולש לאתר.

במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכני גולש לא תהא ל"דבר ראשון" כל אחריות בגין כל נזק שנגרם עקב פגיעה בתכנים כאמור.

הגבלת אחריות צד שלישי בשירותים הסלולרים

שירותי העברת ההודעות הסלולאריות תלויים בצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) חברות הסלולאר וספק שירות העברת ההודעות (“הספק“). המפעילים הסלולאריים והספק אינם אחראיים לשירות, לרבות לתכנים שימסרו במסגרת השירות או לכל תקלה בתפעולו והם משמשים אך ורק כרשת תקשורת להעברת ההודעות לציוד הקצה. השירות יופסק בכל מקרה בו ההסכם בין הספק לבין המפעילים הסלולאריים יבוא על סיומו. כל עוד המנוי לא ביקש להפסיק את קבלת השירות, הספק ימשיך לספק את השירות לציוד הקצה, גם אם יחזיק בו צד שלישי. המפעיל הסלולארי רשאי על פי צרכיו ושיקול דעתו הבלעדי להשעות את קבלת ההודעות ו/או את שליחתן ממערכת SMSC או להטיל מגבלות זמניות על כמות ההודעות המקסימאליות שניתן לשלוח ו/או לקבל בשני או בשעה, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.

המחאת זכויות

"דבר ראשון" רשאית להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רשיונות או רשיונות משנה, לצדדים שלישיים.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א-יפו בלבד.

התיישנות

כל משתמש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד האתר ו/או נגד "דבר ראשון" ו/או מי מטעמה, תוגבל לתקופה של 12 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי”ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

סמכות שיפוט ודין

סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת הנובעת מהשימוש באתרים, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. הדין שיחול הינו הדין הישראלי.

הגולש ו/או המשתמש באתר ובתכנים שלו מסכים ומאשר, כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר ו/או יצירת ההפניה ו/או שימוש בתכנים כאמור בתקנון זה מהווים הסכמה לכל האמור לעיל ולמשתמש/גולש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.