מבקר המדינה חושף ליקויים חמורים בטיפול המדינה בבקשות מקלט של זרים אפריקאים, "ממצאי הביקורת מחייבים את שר הפנים ואת רשות האוכלוסין לנקוט פעולות נחרצות, כמפורט בדו"ח הביקורת, לביסוס התשתית המקצועית הנדרשת לטיפול יעיל ותכליתי בבקשות למקלט מדיני, באופן שיבטיח שמירה על זכויות המבקשים."

לאחר תיאור הליקויים, וההמלצות מסכם המבקר את הדו"ח במילים חריפות: "מדינת ישראל הצעירה הייתה בין המדינות שיזמו את גיבושה של אמנת הפליטים. מדינת ישראל צריכה לראות באמנה בסיס ומצפן בכל הנוגע לאלו המבקשים כי ייבחן מעמדם כפליטים, בשל המאורעות ההיסטוריים שבעקבותיהם היא נחתמה, ובהיותה מדינה יהודית ודמוקרטית."

צעירים אפריקאים בדרום תל-אביב (צילום: תומר נויברג / פלאש 90).

בין השאר, מצא המבקר ליקויים בזמן הטיפול בבקשות המקלט, ביטול נוכחות של נציגי נציבות האו"ם לפליטים בדיוני הוועדה המייעצת בניגוד לנוהל של רשות האוכלוסין עצמה, "שירות" הניתן למבקשי המקלט בעת הגשת הבקשות ברמה נמוכה, ואי קבלת החלטות בבקשות מקל טשל יוצאי חבל דארפור שבסודן. המבקר מייחד חלק בביקורת לטיפול בזרים שאינם ברי הרחקה, בעיקר מסודן ואריתריאה, וקובע שהטיפול בבקשותיהם "בולט בחומרתו".

המבקר מצא כי "בדצמבר 2017 רשות האוכלוסין לא סיימה את הטיפול ביותר ממחצית בקשות המקלט שהוגשו, ובכלל זה בבקשות שהוגשו לפני כשמונה שנים. רשות האוכלוסין לא קבעה לוחות זמנים לגבי רוב שלבי הליך הטיפול בבקשות מקלט אף שבית המשפט המחוזי העיר בעניין זה בשנת 2015. כמו כן, הרשות אינה עוקבת אחרי שלבי הטיפול בבקשות, כדי לאתר עיכובים וצווארי בקבוק. זאת ועוד, נתוני רשות האוכלוסין הם שגויים בחלקם ואינם מאפשרים ניתוח והסקת מסקנות מלאות ומהימנות."

"עד אפריל 2017", קובע המבקר "יותר משנה לאחר המועד שבו הייתה רשות האוכלוסין אמורה לסיים את הטיפול בבקשות מקלט שהגישו זרים שאינם בני הרחקה, בהתאם להערכתה בתצהיר שמסרה לבג"ץ, היא סיימה את הטיפול בכ-28% מהן בלבד (995 מ-3,519 בקשות). בשנים 2016-2015 הגישו זרים שאינם בני הרחקה כ-7,450 בקשות מקלט; עד אותו מועד טרם הסתיים הטיפול ביותר ממחציתן (4,271 בקשות). עד אפריל 2017 לא סיימה אפוא הרשות לטפל בכ-6,800 בקשות מקלט שהגישו זרים שאינם בני הרחקה."

המבקר מצא כי רשות אוכלוסין שינת את המדיניות לפיה היא בוחנת את בקשות המקלט שהוגשו באיחור, כלומר שנה לאחר הכניסה לארץ, ולא יידעה על כך את אוכלסיית הזרים "בתוך כחודשיים דחתה הרשות על הסף 1,620 בקשות מקלט של זרים שאינם בני הרחקה, מכיוון שהוגשו לאחר שחלפה שנה מיום שנכנסו לישראל. בכך נראה כי הרשות הפרה את חובתה לנהוג בהגינות."

בדצמבר 2017 רשות האוכלוסין לא סיימה את הטיפול ביותר ממחצית בקשות המקלט שהוגשו, ובכלל זה בבקשות שהוגשו לפני כשמונה שנים

ההמלצות: לבחון מחדש את כל הבקשות שנדחו על הסף בשל איחור

חלק מההמלצות של המבקר הן ברורות מאוד, "על הרשות לדון מחדש בכל בקשות המקלט שנדחו על הסף בשל איחור בהגשתן בתקופה שלאחר שינוי מדיניותה בנושא, וללא תלות בפניה של מגיש הבקשה, מאחר שאופן פעולתה לשינוי המדיניות לא היה תקין. על הרשות גם לפרסם את הכללים לטיפול בבקשות מקלט שהוגשו שנה או יותר לאחר יום כניסתו של המבקש לישראל, ובכלל זה את האפשרות לפתיחה מחדש של הבקשות, הן באמצעות בירור יזום עם המבקשים והן באמצעות פנייה כתובה של באי כוחם. יש להקפיד שפרסום זה ייעשה באמצעי תקשורת הרלוונטיים למגישי הבקשות האלה, בשלטים בשפות הרלוונטיות ובלשכות הרשות הרלוונטיות."

בנוסף קובע המבקר כי במשך תקופה ממושכת למדי לא טרח שר הפנים לאייש את תפקיד הוועדה המייעצת לשר, תפקיד הכרחי לצורך קבלת החלטות בבקשות המקלטת. המבקר ממליץ, ביחס לעתיד, כי עם התפנות התפקיד של יו"ר הוועדה המייעצת, על רשות האוכלוסין לפעול למינוי יו"ר חדש לוועדה.

בנוסף, לצד המלצות הקשורות להגדלת כח האדם שיטפל בבקשות המקלט, קובע המבקר כי "על שר הפנים לנקוט לאלתר בפעולות שיאפשרו להשלים את הטיפול בבקשות מקלט שהגישו נתיני חבל דרפור בסודן. בהמשך, על רשות האוכלוסין להשלים את הטיפול בבקשות בדחיפות המתבקשת לנוכח העיכוב החמור בטיפול בהן".

"מכלול הליקויים שהועלו בנוגע לטיפול רשות האוכלוסין בבקשות מקלט בשנים האחרונות" מזהיר בסיכום הדו"ח המבקר, "עלול להתפרש ככמחויבות נמוכה של המדינה למילוי ההתחייבויות הבינלאומיות שנטלה על עצמה עת חתמה על אמנת הפליטים בשנת 1951."

תגובות

רשות האוכלוסין וההגירה: "הליקויים שהועלו בדו״ח נכונים לתקופה שלפני כשנה ומאז חלו שינויים משמעותיים. הרשות עוקבת ובוחנת באופן שוטף את בקשות המקלט המוגשות, במטרה לאתר עיכובים, צרכים הדורשים התייחסות וסוגיות נקודתיות במטרה לטפל ולשפר.
בשנים האחרונות ננקטו צעדים לשיפור ולייעול העבודה בתחום מבקשי המקלט, לרבות הוספת ועדה הממליצה לשר בנושא מתן מעמד לפליטים (כעת פועלות שתי ועדות שברבעון הראשון של השנה הנוכחית הועברו אליה כ-500 תיקים לטיפול), החל גיבוש תכנית פעולה למתן מענה למבקשי המקלט יוצאי דרפור, נפתחה שלוחה נוספת של יחידת הטיפול בבקשות למקלט בבני ברק ובכך הוקטנו משמעותית העומס וזמני ההמתנה, פותחה מערכת ממוחשבת לניהול תורים, נקלטו 20 עובדים חדשים ובמהלך השנה האחרונה הופעל נוהל מקוצר לטיפול בבקשות למקלט מנתיני אוקריאנה וגיאורגיה ומספר הבקשות קטן משמעותית מאלפים רבים לעשרות.

נבהיר כי היחידה לטיפול בבקשות למקלט (RSD) מטפלת באלפי בקשות בשנה, רבות מהן בשנים האחרונות הוגשו על יד תיירים מאוקראינה ומגיאורגיה שניצלו לרעה את המערכת והעמיסו על היחידה. מתחילת השנה נסגרו ביחידה כ-4,300 תיקים.

ככלל, הנושא הרחב של מבקשי המקלט נמצא על שולחננו כל העת , במטרה לייעל את העבודה היכן שנדרש ולקדם הליכים חדשים אם עולה הצורך בכך."

אבישי בורלא, דובר 'הוועד למאבק ברצח עם' מסר: "דוח המבקר "חושף" סוד גלוי: אף אחד ממקבלי ההחלטות לא רוצה באמת לפתור את הבעיה, ותושבי השכונות והזרים בישראל נמצאים במצב של הפקרות.
הנקודה הבולטת מכל בדוח היא אוזלת היד שהממשלה מגלה בבדיקה של כ-14,000 בקשות מקלט. בלי סיום הליכי הבדיקה וקבלת החלטות בעניינן לא ניתן לפעול: לא ניתן להגן על מי שזכאי להגנה, ולא ניתן להרחיק את מי שאינו זכאי. בשנת 2017 רק 2 בקשות מקלט הובאו לדיון במליאת הועדה המייעצת לשר הפנים! וזאת מכיוון שתפקיד יו"ר הועדה לא היה מאויש כלל. צא ולמד איזו חשיבות מייחסת הממשלה לנושא ופתרונו.
הממשלה לא צריכה פסקת התגברות, אלא פסקת התעוררות: אילו רצתה בכך באמת, הממשלה הייתה עשויה לחוקק חוק שהיה עומד גם בכל מבחני בג"ץ ומהותו: מי שכן – כן, מי שלא – לא! אם הממשלה תכריע, סוף סוף, על גודל המכסה השנתית של פליטים שנעניק להם הגנה, ומרחיקה מכאן את כל מי שאיננו זכאי להגנה זו, ניתן יהיה לפתור את המשבר."

יו״ר מרצ, ח״כ תמר זנדברג: "לו העובדים הזרים היו מתגוררים בהתנחלויות, לא היה עובר יום אחד מבלי שממשלת ישראל הייתה מפעילה את כל משאביה על מנת לטפל בהם ובתושבי ישראל הגרים סמוך להם. אבל כשמדובר בדרום תל אביב לממשלה יש זמן. 3 שנים מאז הדוח הקודם, הממשלה לא עשתה דבר, בשביל להקל על מצוקת הזרים ואת האוכלוסיות המוחלשות שגרות מסביבתן.
השורה התחתונה, המדינה מקימה במו ידיה גטאות עוני ומלבד להסית את התושבים לא עושה דבר על מנת לפתור אותן. במדינה מתוקנת כל מי שיש לו יד ורגל בנושא זרים ורווחה, צריך לקום ולהתפטר. אך כאשר רה"מ לא מתפטר בעבירות שוחד, אין לצפות שמישהו ייקח על עצמו אחריות. תפקידנו הוא להדיח את הממשלה הזאת בקלפי״.