פיטורים אינם אירוע נעים. כמעט כל מקרה של פיטורים נגרמת עוגמת נפש לעובד המפוטר. בתי הדין לעבודה אינם נוהגים לפסוק פיצויים בגין עוגמת נפש ואולם, לכל כלל יש יוצאים מן הכלל. 

תביעות לבית הדין לעבודה מוגשות ככלל בגין הפרה של חוק עבודה כזה או אחר. כך למשל, תביעה לפדיון ימי חופשה תוגש מכוח הפרת חוק חופשה שנתית ותביעה לפיצויי פיטורים תוגש מכוח הפרת חוק פיצויי פיטורים. תביעה בגין עוגמת נפש אינה נסמכת על הוראת חוק אלא על תחושות בעניין נזק שאינו ממוני אשר נגרם כתוצאה מהתנהגות בעבודה, בין אם פיטורים או כל אירוע לא נעים אחר. משום שהמדובר בתביעה שאינה מכוח הוראת חוק ומשום הקושי לכמת עוגמת נפש, מדובר בתביעה שהצלחתה נדירה יחסית.

הפררוגטיבה (הזכות) הניהולית של המעביד מקנה לו סמכות לעשות שינויים במקום העבודה לצורך תפעולו השוטף והתקין של מקום עסקו וכן לצורך הפקת המרב ממקום זה. במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של המעביד, רשאי המעביד לפטר עובדים או להעבירם מתפקידם, כל עוד נעשה הדבר כדין, בתום לב, וכאשר שיקולי המעביד ממלאים אחר אמות המידה של סבירות ומידתיות. הפררוגטיבה הניהולית אינה מילת קסם המעניקה למעסיק כוחות בלתי מוגבלים המשוחררים מביקורת אלא היא כוח אשר יש להפעילו בתום לב, בשום שכל, באיזון, ותוך בחינת עניינו של העובד העלול להיפגע מן המהלך הנעשה מכוח אותה פררוגטיבה. כלומר, על מעסיק לנהל את עסקו בהגינות, בתום לב ולהקפיד על כבודם של העובדים במקום העבודה לרבות באופן סיום העבודה.

לפי בתי הדין לעבודה, עובד אינו פיגורת משחק על לוח שחמט. עובד הוא בשר ודם, הוא צד לחוזה עבודה, הוא נשכר לביצוע תפקידיו בשרות המעסיק. כמו למעסיק, כך גם לעובד, יש אינטרסים הן כעובד והן כאדם.

במקרה בו מעסיק אינו נוהג בתום לב, באופן שאינו מקובל וחריג, בתי הדין לעבודה יפסקו לעובד סכום הפיצוי. הסכום אינו נקבע לפי גובה שכרו של העובד שכן עגמת הנפש אינה עומדת בהכרח ביחס ישיר לנזק הממוני, אם בכלל. לא מן הנמנע כי לא ייגרם נזק ממוני אך תיגרם עגמת נפש. זאת ועוד, צערו של עובד המשתכר שכר גבוה, אינו בהכרח גדול מצערו של עובד המשתכר שכר נמוך.

לאחרונה דחה בית הדין לעבודה בירושלים טענה של עובדת לפיצוי בגין עוגמת נפש, במקרה בו היא נדרשה לאסוף את חפציה ולעזוב את העבודה עד תום יום העבודה תוך פחות מ-24 שעות לאחר קבלת מכתב הפיטורים, ועל אף בקשתה של העובדת, שהועסקה מעל 20 שנה, לקבל זמן סביר כדי להתארגן ולאסוף את חפציה. בית הדין לעבודה קבע כי הודעת הפיטורים לא נפלה על העובדת כרעם ביום בהיר ללא כל אפשרות להיערך למעמד העזיבה.

במקרה אחר, פיטורי עובד בהודעה טלפונית, מבלי שהמעסיק אפשר לו להיפרד מחבריו לעבודה וכאשר מיד לאחר מכן הופצה הודעה בעניין פיטוריו לגורמים רבים, הביאה את בית הדין לעבודה לפסוק לחובת המעסיק סך של 20,000 ₪.

במקרה נוסף, בית הדין לעבודה פסק כי ניתן לפסוק פיצוי בגין עוגמת נפש גם לטובת מעסיק ואין לייחדו רק לטובת העובד. באותו מקרה היה מדובר בעובדת שגנבה ממעסיקה והעובדת נדרשה לשלם לחברה סך של 35,000 ₪ בגין עוגמת הנפש.