שר העבודה והרווחה חיים כץ גיבש הצעת מחליטים לקידום מהיר של תזכיר חוק פיקוח על מעונות היום, אותה יבקש להעלות לאישור כבר בישיבת הממשלה הקרובה ביום ראשון. אם תאושר ביום ראשון, ותקבל את אישור משרד האוצר, תעלה הצעת החוק לקריאה ראשונה במליאה כבר בשבוע הבא. "האסון האחרון בפעוטון בפתח תקווה הוא נורת אזהרה לכולנו" אמר כץ, "אנו תקווה כי באוצר יבינו את החשיבות הרבה של החוק ויחזרו בהם מסירובם לתקצב את הפיקוח". הצעת המחליטים נועדה לזרז את הליך החקיקה בנושא, שנמשך מזה כשנה, שעלותו מוערכת בכ-700 מיליון שקלים. הצעת החוק תחול על כלל מעונות היום לפעוטות – פרטיים וציבוריים כאחד.

הצעת חוק שתובא לאישור הממשלה, תקבע הסדר חוקי חדש וכולל לרישוי של מעונות יום לפעוטות בגילאי 3-0 ולפקח על פעילותם. מטרת החוק להגן על שלומם והתפתחותם התקינה של פעוטות ולהבטיח את זכויותיהם וכבודם של פעוטות וכן הבטחת מתן תנאים נאותים וסביבה טיפולית-חינוכית הולמת ומילוי צורכיהם הפיזיים, הרגשיים, החברתיים והחינוכיים.  חוק דומה קודם בעבר על ידי שתי ממשלות אולם הליך החקיקה, כידוע, לא הושלם.

כיום מוסדר הנושא על ידי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965 שאינו ייעודי לרישוי ופיקוח על מעונות יום לפעוטות, וחל על מגוון רחב של מעונות (מעונות יום לקשישים, לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ועוד). המצב החוקי  הנוכחי לא תואם את הסטנדרטים המקובלים לטיפול וחינוך פעוטות והבטחת התנאים הדרושים לשלומם בטיחותם והתפתחותם התקינה, ולא נוסח במטרה לענות על הצורך לעידוד תעסוקת הורים בכלל ונשים בפרט.

על פי הודעת המשרד, במסגרת החוק החדש לראשונה יצוידו מפקחי משרד העבודה והרווחה בכלי אכיפה מנהליים מהירים ויעילים לשם הבטחת בטיחותם ושלומם של הפעוטות, כגון: הטלת עיצומים כספיים בסכומים של 1,000 שקלים ועד 25,000 שקלים בשל הפרות שבוצעו בקשר להפעלת מעונות יום ללא רישיון או הפרת תנאי מתנאי הרישיון. בנוסף, יינתנו בידי המפקחים הסמכות להורות לבעלים של מעון יום לקיים תנאי מתנאי הרישיון ואף להורות על סגירת המעון במקרים המתאימים. בנוסף יצייד החוק את המפקחים בכלים להערכת איכות המסגרת החינוכית–טיפולית, המוכרים על ידי אוניברסיטאות המובילות את המחקר בתחום הגיל הרך בישראל וכן במדינות ה-OECD, כגון המדדים הבינלאומיים ITERS ו-CLASS, להערכת התכנית החינוכית, הצוות המקצועי במעון, עבודה עם הורים, סביבה חינוכית מותאמת התפתחות ועוד.

לאחר אישור החוק שיהווה מסגרת לרישוי ואכיפה ינוסחו תקנות מפורטות שיאפשרו פיקוח על מגוון רחב של נושאים במעונות היום, כגון: התנאים הפיזיים, בטיחותיים והסביבתיים,  סדר היום הטיפולי -חינוכי, מספר אנשי הצוות שיפעלו בכל מעון, הכשרתם והשכלתם, סטנדרטים בתחום התזונה וההיגיינה לרבות תנאי אבטחה וחובת ביטוח.

החוק יסמיך את מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה והרווחה למתן רישיונות להפעלת מעונות יום לפעוטות, חידושם וביטולם או התלייתם ועל ניהול מרשם לעניין רישיונות אלה. כמו כן, הממונה יהיה אחראי על פיקוח על פעילותיהם של מעונות יום לפעוטות וכן ועל פעולותיהם של גופים בודקים.