הנתונים החיוביים בשוק העבודה נמשכים: אחוז הבלתי מועסקים שחיפשו באופן פעיל עבודה ירד ל-3.9% בחודש מאי, ירידה של 0.1% מאפריל, כך לפי נתונים שפרסמה אתמול (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אחוז המשתתפים בכוח העבודה מכלל בני ה-15 ומעלה עלה ל-64% (לעומת 63.8% בחודש אפריל). בסה"כ שיעור התעסוקה עלה ב-0.2%.

כשפורטים את השינוי להיקפי משרה התמונה קצת פחות חיובית: בעוד מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף מלא (35 שעות ויותר בשבוע) בדרך כלל נשאר ללא שינוי,  מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות בשבוע) בדרך כלל עלה ב-3.3% לעומת אפריל 2018 (תוספת של כ-29 אלף מועסקים). כלומר, רוב תוספת התעסוקה מתבססת על משרות חלקיות. אחוז המועסקים במשרה מלאה מתוך כלל המועסקים ירד ב-0.6%, והוא עומד על כ-76.9%.

בקרב הגברים בני 64-25 עלה אחוז המשתתפים בכוח העבודה ל-85.2% (לעומת 84.7% באפריל 2018), ובקרב הנשים בנות 64-25 אחוז זה עלה ל-76.3% (לעומת 75.3% באפריל 2018). אחוז הגברים בני 15 ומעלה הבלתי מועסקים הגיע ל-4.1% (ללא שינוי לעומת אפריל 2018), ואילו אחוז הנשים בנות 15 ומעלה הבלתי מועסקות ירד ל-3.7% (לעומת 3.9% באפריל 2018).