"יש חשש שמכירת תעש מערכות לאלביט תפגע בשוק הביטחוני בארץ, לרבות בחברות הביטחוניות הממשלתיות", כך כתב מבקר המדינה בדו"ח מיוחד שפורסם היום (שלישי) העוסק בהפרטת תע"ש, שבו. בדו"ח סוקר מבקר המדינה שורה של ליקויים בתהליכי הפרטת תע"ש ומכירתה לאלביט, כשבין השאר הוא מצביע על פגמים באופן הערכת השווי שבוצעה לתע"ש טרם המכירה, סוגיית העברת המפעלים לרמת בקע שבנגב ותיעוד לקוי של הישיבות והפגישות הקשורות לתהליך ההפרטה.

בהמלצותיו כתב המבקר כי לפני קבלת החלטות עתידיות על הפרטה יש לבצע עבודת מטה בנוגע להשפעתה"על הכלכלה והמשק ובנוגע לאתגרים ולקשיים הצפויים להתעורר במהלך ההפרטה. בעבודת המטה יש לבחון את ההשפעות האפשריות של ההפרטה על השוק המקומי, ובכלל זה את ההשלכות על חוסנן של החברות הממשלתיות, וכן את ההשפעות האפשריות על עלויות הרכש של המדינה מהחברה המופרטת בטווח הארוך. על משהב"ט ומשרד האוצר לבחון גם בהמשך את ההשפעות של מכירת תעש מערכות לאלביט על השוק הביטחוני בארץ, לרבות על עלויות הרכש של משהב"ט ועל חוסנן של החברות הביטחוניות הממשלתיות, ולפעול בנושא ככל שיידרש".

רק בשבוע שעבר פורסם על אישור העסקה למכירת תע"ש מערכות לאלביט תמורת 1.8 מיליארד שקלים וכבר מוציא מבקר המדינה דו"ח הסוקר את תהליך ההפרטה של תע"ש ובו שורה של ליקויים. הליקוי הראשון עליו מצביע המבקר נוגע לראשית התהליך ב-2015. כשעל אף שבהחלטת הממשלה ובנוהל למכירת מניות המדינה נקבעו תפקידי המדינה בתהלך "משרד האוצר לא הבהיר מיהם הנציגים שיבצעו כל תפקיד, ובכך לא הובהרו מהו המסד הנורמטבי לפעולת הנציגים ומהי חלוקת הסמכויות ביניהם".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ביחס להערכת השווי שעל בסיסה בוצע תהליך ההפרטה כותב מבקר המדינה כי במשרד האוצר לא נקבעו נהלים שידאגו כי הערכת השווי נעשית ללא תלות ובהיעדר ניגוד עניינים ועל כן לא ניתן לקבוע באילו נסיבות תיחשב הערכת השווי כעצמאית ואובייקטיבית. עוד כותב מבקר המדינה כי "לא נקבעו במשרד האוצר תנאים למכירה של חברה ממשלתית במחיר הנמוך מהערכות השווי."

ליקוי נוסף אליו מתיחס מבקר המדינה נוגע להעברת מפעלי תע"ש לנגב. "לא עלה בידי משהב"ט ומשרד האוצר, לרבות רשות החברות, במנגנונים שנקבעו לכך, להבטיח יישום מלא של התוכנית להעברת כל מפעלי תעש ומתקניה ממתחם רמת השרון לרמת בקע, על פי החלטת ההפרטה".

מבקר המדינה מציין כי היעדר תיעוד של הישיבות והפגישות שהתקיימו בנושא הפרטת תע"ש מהווה חריגה מכללי המנהל התקין כשהוא מציין כי "תיעוד של תוכן הפגישות שקיימה רשות החברות עם המתמודדים היה דל; לא תועד תוכן שיחות שקיימו יועצי הרשות עם מתמודדים בנוגע לסיבות לפרישתם מהליך המכירה; לא תועד תוכן הפגישות שקיימו מנהל רשות החברות לשעבר ומנכ"ל משהב"ט לשעבר בארבע עיניים בנושא הפרטת תעש".

בסיכום הדו"ח כותב מבקר המדינה כי "במהלך הביקורת הצביע משרד מבקר המדינה על ליקויים בתהליך ההפרטה, על סוגיות עקרוניות ומהותיות הקשורות לתהליך, וכן על לקחים עקרוניים ומהותיים שיש ליישמם בתהליכי הפרטה שיבוצעו בעתיד". עוד כותב המבקר בדברי הסיכום של הדו"ח כי "על שני המשרדים (אוצר וביטחון ע.כ.) לבחון גם בהמשך את ההשפעות של מכירת תעש מערכות לאלביט על השוק הביטחוני בארץ, לרבות על עלויות הרכש של משרד הביטחון ועל חוסנן של החברות הביטחוניות הממשלתיות, ובכלל זה כדי שאספקת אמצעי הלחימה הדרושים לצה"ל לא תיפגע, ולפעול בנושא ככל שיידרש".

במשרד הביטחון הגיבו לדו"ח המבקר "במשך השנים פיתח משרד הביטחון מנגנוני פיקוח ובקרה, כלכליים ותמחיריים, על הרכש מהתעשיות הביטחוניות, זאת מעבר להיותו לקוח מרכזי ולעיתים בלעדי (מונופסון) ויש בכך כדי ליצור מנגנון של איזונים ובלמים. כמו כן, במסגרת הסכמי ההפרטה דאג משרד הביטחון לעגן מנגנונים כלכליים שישמרו על התחרות בשוק מול תעשיה אווירית ורפאל וכן על מחירי הרכש של משרד הביטחון באלביט.

בנוסף לכך, דאג משרד הביטחון והבטיח כי במסגרת ההפרטה יישמרו קווי הייצור וכן יכולת ייצור עצמאית  במדינת ישראל בתחומים ספציפיים שנקבעו על ידי המשרד לרבות תשתיות ייצור שצפויות לעבור מרמת השרון לרמת בקע או לכל מקום אחר במדינה כפי שיאשר המשרד.  לאורך כל הדרך, משרד הביטחון שיתף פעולה עם הליך הביקורת, היה קשוב להערות מבקר המדינה והציג בפני המבקר ויתר הגורמים המעורבים בהליך ההפרטה את כל  המסמכים והנתונים הרלוונטיים לרבות עבודות מטה, ניירות עמדה וניתוחים נוספים המבססים את  האמור לעיל."

ממשרד האוצר נמסר כי "משרד האוצר ורשות החברות הממשלתיות מברכות על עבודת הביקורת המקיפה שנערכה על ידי משרד מבקר המדינה. משרד האוצר ורשות החברות הממשלתיות לומדים בימים אלה את הדוח הסופי שפורסם, וככל שקיימים עניינים נוספים הדורשים תיקון או שיפור, יפעלו לתקנם בהקדם.

"יובהר, כי הליך ההפרטה של תעש הוא הליך מורכב, אשר השתרע על פני שנים רבות, ונוהל בשיתוף פעולה של כלל גורמי המדינה. משרד האוצר ורשות החברות הממשלתיות הגיבו לכלל הסוגיות שהועלו במסגרת דוח הביקורת, ועיקרי עמדותיהם מוצגים במסגרת הדוח. ככלל, עמדת משרד האוצר ורשות החברות הממשלתיות היא כי ההליך, חרף מורכבותו, התנהל באופן תקין, שקוף ושקול. בפרט, עמדת משרד האוצר ורשות החברות הממשלתיות, כפי שגם עולה ממסקנות הדוח, היא כי לא נפל כל פגם, שחייב את ביטול ההליך. ההיפך הוא הנכון – השלמת הליך ההפרטה חיונית למדינה – היא אמורה להביא לייעולה של תעש, לשיפור ביצועיה ובעיקר – לניתוק התלות התקציבית שלה כחברה ממשלתית, שעלתה עד כה למשלם המסים כ-5 מיליארד שקלים.

"נבקש לציין בנוסף כי במסגרת המו"מ מול אלביט, שנוהל לאחר המועד שאליו מתייחסים ממצאי הביקורת, הוספו הוראות שונות, וביניהן הוראות שנועדו להבטיח את שימור התחרות בשוק ואת שימור רמת המחירים למשרד הביטחון."