סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים ותקנה 12 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים בה כפיטורים) קובעים כי במקרים מסויימים בהם עובד מתפטר עקב מעבר דירה הוא יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים.

הסעיף הוא אחד מהחריגים מהכלל בחוק פיצויי פיטורים, הקובע כי עובד עם ותק של מעל שנה במקום העבודה זכאי לפיצוי פיטורים (בגובה של משכורת אחת עבור כל שנת עבודה) במקרה בו הוא מפוטר ולא במקרה בו הוא מתפטר.

אבל לא כל מעבר דירה מזכה בזכות לקבל פיצויי פיטורים אלא רק במקרים ספיציפיים ובלשון בית הדין לעבודה: "שהעתקת מקום המגורים יצרה מצב שהביא להתפטרות מן העבודה, בין שהמניע להעתקה היה כורח של חיי המשפחה ובין שהיה היענות למשימה התיישבותית שהמדינה מעוניינת בה. שהרי – השורה התחתונה בכל אותם 'אירועים' אחת היא: שהמעביד חייב לשלם פיצויי פיטורים לעובד שהוא היה מעוניין, ואולי אף מעוניין מאד, שימשיך לעבוד אצלו".

ואלה המקרים:

העתקת מגורים עקב נישואין  – ובלבד שהעתקת מקום המגורים היא למקום בישראל; מקום המגורים החדש הוא מקום שבו התגורר בן הזוג טרם הנישואין; המרחק בין מקומות המגורים הוא 40 ק"מ ומעלה; המרחק ממקום המגורים החדש למקום העבודה גדל. החוק אמנם אינו כולל דרישה לתקופת מגורים מינימלית כתנאי לזכאות, ואולם מעבר לתקופה ארעית או חולפת לא יזכה בפיצויי פיטורים.

העתקת מגורים עקב גירושין – ובלבד והעובד התפטר מעבודתו עקב גירושין והעתיק את מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שגר ביישוב כאמור שישה חודשים לפחות.

מעבר עקב הצטרפות לבן הזוג העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר – ובלבד והעובד התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן הזוג העובר למקום עבודה אחר ומקום מגורים אחר בישראל הנמצאים לפחות 40 ק"מ ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שמקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום מגוריו הקודם ושהעובד גר שישה חודשים לפחות במקום מגוריו החדש.

מעבר ליישוב חקלאי או מעבר ליישוב באיזור פיתוח – בשני המקרים האלה, מותנית הזכאות לפיצויי פיטורים בהוכחה כי ההתפטרות היא עקב כוונת העובד להתיישב ביישוב חקלאי או באיזור פיתוח ובהוכחה נוספת, שהמגורים ביישוב החדש הם למשך שישה חודשים לפחות.

מעבר להתנחלות או היאחזות – ובלבד ששר הביטחון ושר החקלאות אישרו את היישוב כהתנחלות או היאחזות והעובד גר באותו מקום לפחות שישה חודשים.

מעבר עקב העברה בתפקיד של בן זוג המשרת בשירות קבע בצבא – ובלבד והמרחק בין מקום המגורים החדש לבין מקום המגורים הקודם הוא 40 ק"מ לפחות ומקום המגורים החדש רחוק יותר ממקום עבודתו של העובד מאשר מקום מגוריו הקודם.

מעבר עקב העברה בתפקיד של בן זוג המשרת במשטרת ישראל או בשב"ס – ובלבד והמרחק בין מקום מגוריו החדש של העובד לבין מקום מגוריו הקודם הוא לפחות 40 ק"מ ומקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.

מעבר עקב העברה היחידה של בן הזוג העובד בשירות המדינה או במגזר הציבורי לירושלים – ובלבד והעובד התפטר והעתיק את מגוריו עקב הצטרפותו לבן הזוג העובד בשירות המדינה או גוף ציבורי, ואשר היחידה שבה הועסק בן הזוג עוברת לירושלים על פי החלטת ממשלה, והמרחק בין מקום מגוריו הקודם של העובד ובין ירושלים הוא 40 ק"מ לפחות.

הצטרפות לבן הזוג היוצא לשליחות בחו"ל – ובלבד ומדובר בשליחות העולה על שישה חודשים בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קק"ל או קרן היסוד ובלבד שהמעסיק סירב לאשר לעובד חופשה ללא תשלום בתקופת השליחות.

חשוב – על העובד מוטל הנטל להוכיח את סיבת ההתפטרות וכי היא סיבה מזכה לפי החוק. לדוגמה, במקרה שהגיע לאחרונה לערכאות בעניין מעבר של עובדת מחיפה לעיר שלומי, נקבע כי הגם ששלומי ממוקמת ב"איזור פיתוח" הרי שהתובעת לא הוכיחה כי המעבר לעיר שלומי היתה סיבת ההתפטרות ולא הביאה בזמן אמת מסמכים המלמדים כי התגוררה בשלומי שישה חודשים. בנסיבות אלה – נדחתה תביעתה בעניין זה.