המפץ הבא של שוק התקשורת יוצא לדרך: הממונה על הגבלים עסקיים אישרה אתמול (רביעי) מיזוג בין רשת מדיה בע"מ לבין ערוץ 10 החדש בע"מ. אישור המיזוג הוא בכפוף לתנאי שמחייב את רשת למכור את אחזקותיה בחברת החדשות הישראלית בע"מ, בה היא מחזיקה במשותף עם שידורי קשת בע"מ. מכירת האחזקות היא תנאי מקדים למיזוג.

מהממונה על ההגבלים נמסר כי לפי בדיקה שנעשתה, בהיעדר המיזוג עלול ערוץ 10 לצאת מהשוק בסבירות גבוהה, ובאופן שמעלה חששות חמורים לפגיעה בתחרות ובציבור. יציאת ערוץ 10 הייתה מביאה להיעלמותה של אחת משתי חברות החדשות המרכזיות בטלוויזיה, כך שהייתה נשארת חברת חדשות מרכזית יחידה.

"לאור מסקנה זאת" נמסר, "הרי שאישורו של המיזוג עדיף מבחינה תחרותית על התנגדות למיזוג, למרות הפגיעה התחרותית האפשרית שטמונה בו".

עוד נמסר כי החלטת הממונה ניתנה בהתאם לדוקטרינת "הפירמה הכושלת", וכי מיזוגים מאושרים בהתאם לדוקטרינת הפירמה הכושלת רק במקרים נדירים ביותר, שכן על מנת לעמוד בתנאי הדוקטרינה על החברות המתמזגות להראות שמתקיימים שלושה תנאים במצטבר:

  • הפירמה הנרכשת (במקרה זה ערוץ 10) היא כושלת, כלומר הפירמה לא תהיה מסוגלת להמשיך בפעילותה בשוק הרלוונטי אלמלא המיזוג;
  • אין אף רוכש חלופי שהמיזוג עמו עדיף מבחינה תחרותית;
  • התוצאה של המיזוג עדיפה מבחינה תחרותית ליציאתה המוחלטת של הפירמה הכושלת מהשוק (סגירת ערוץ 10) או לכל הפחות שווה לה;

על מנת לבחון את התקיימותם של תנאים אלה ערכה רשות ההגבלים העסקיים מספר בדיקות:

ראשית בחנה הרשות את מצבו הפיננסי של ערוץ 10 בשנים האחרונות ובפרט בעקבות פיצול ערוץ 2 בנובמבר 2017. בחינת מצבו הכלכלי של הערוץ והנתונים הרבים שהוצגו הצביעו על קיומו של ספק משמעותי בדבר יכולתו של ערוץ 10 להמשיך ולהתקיים אלמלא המיזוג. בעקבות פיצול ערוץ 2 מצא עצמו ערוץ 10 בתחרות מול שני ערוצים המשדרים במשך שבוע שלם. עוגת ההכנסות מפרסום אמנם גדלה במעט בתקופה הרלוונטית, אך בוודאי לא בשיעור דומה לשיעור הגידול בשעות השידור בעקבות פיצול ערוץ 2. בנוסף ערוץ 10 מצא עצמו מתמודד מול רשת וקשת בתנאים רגולטוריים בלתי שווים, שכן בעוד קשת ורשת חלקו ביניהן את ההוצאות של חברת החדשות המשותפת להן ותוכניות אקטואליה שהופקו במסגרת חברת החדשות, הרי שערוץ 10 נשא בהוצאות חברת החדשות שלו בגפו. כל אלה בנוסף לנתונים חשבונאיים וכספיים אובייקטיביים הביאו את הממונה למסקנה, כי ערוץ 10 במתכונת הפעולה הנוכחית שלו הוא כושל כלכלית.

שנית, בחנה הרשות את ההיתכנות לקיומו של קונה חלופי שמיזוג עימו עדיף מבחינה תחרותית. בכלל זה  הובאו בפני הממונה מסמכים ונתונים שמלמדים על צעדים שנקט ערוץ 10 לצורך איתור קונה חלופי, בעצמו ובאמצעות מתווכים – מאמצים שלא נשאו פרי. מכלול הנסיבות שנבחנו הביאו את הממונה למסקנה כי אין בנמצא קונה חלופי שרכישתו את ערוץ 10 תסב פגיעה פחותה בתחרות.

על רקע שתי הבדיקות שנעשו הוברר, כי אישור המיזוג אינו מביא למספר קטן יותר של מתחרים בהשוואה להתנגדות אליו, שכן בין כך ובין כך צפויים להיוותר בשוק שני ערוצים מסחריים בלבד.

בנוסף, העלתה הבחינה כי בהיעדר המיזוג ישנו סיכוי לא מבוטל כי בשנים הקרובות תיוותר בשוק חברת חדשות מרכזית יחידה (שתוחזק במשותף על ידי רשת וקשת). המדובר במצב תחרותי נחות משמעותית בהשוואה למיזוג וזאת משני טעמים מרכזיים: ראשית, יוצעו לציבור פחות חלופות של שידור חדשות מכפי שהיה אילולא המיזוג וכתוצאה מכך תפחת התחרות בשידורי חדשות. שנית, מבנה זה מותיר את רשת וקשת כשותפות בחלק נכבד מהפקת התוכן שלהן במסגרת חברת החדשות, שיתוף פעולה שעלול להפחית את התמריצים שלהם להתחרות בכלל.

התנאי שהוטל יבטיח קיומן של שתי חברות חדשות מרכזיות ועצמאיות וינתק את הזיקה הקיימת בין קשת לרשת. לפיכך אישורו של המיזוג בכפוף לתנאי עדיף מבחינה תחרותית על סגירת ערוץ 10.

משכך, החליטה הממונה לאשר את המיזוג ובתנאי שרשת תמכור את אחזקותיה בחברת החדשות בטרם ביצוע המיזוג ("fix it first").