ניצחון למשגיחי הכשרות? תזכיר חוק שפורסם אתמול (חמישי) קובע הקמתם של איגודים אזוריים שיספקו את שירותי הכשרות ויעסיקו את המשגיחים העסקה ישירה. זאת בניגוד להצעת האוצר, לפיה משגיחי הכשרות יעברו להעסקה דרך חברות כוח אדם, הצעה נגדה נאבקו משגיחי הכשרות בחודשים האחרונים.

יניב שפירא, יו"ר הוועד הארצי של משגיחי הכשרות בהסתדרות, אמר ל'דבר ראשון' כי הוא מברך על הצעת החוק, אך הוסיף שבתזכיר החוק שפורסם יש בעיות רבות שצריך לתקן, ובראשן החלת עלויות הקמתן וניהולן של תאגידי הכשרות על העסקים דרך האגרה, כלטענתו צריכה לכסות את שכר המשגיחים בלבד. שפירא שהיה ממובילי המאבק נגד הכוונה להעסיק את המשגיחים דרך חברות קבלן אמר "טוב עשו האוצר ופקידי המשרד לשירותי דת שהלכו להקמת תאגידים ולא חברות כוח אדם, דבר שעבר מן העולם. עם זאת, הוועד שולל מכל וכל את האפשרות שתקורות הניהול על העסקים, והמדינה צריכה להשתתף בתשלום על התקורות".

כיום מועסקים משגיחי הכשרות על ידי בתי העסק עליהם הם מפקחים, מצב שעלול להביא פעמים רבות לניגוד עניינים, כשהמשגיח תלוי למעשה בעסק אותו הוא צריך לבקר. לפני כשנה וחצי פסק בג"צ כי על הרבנות הראשית לתקן מצב זה ולהציע צורת העסקה אחרת עד ספטמבר 2018. בנושא זה התנהל בחודשים האחרונים מאבק, בו תבעו המשגיחים המאוגדים בהסתדרות כי יועברו להעסקה ישירה על ידי המועצות הדתיות או על ידי רשות שתוקם לטובת העניין. מנגד, דחף משרד האוצר להעסיק את משגיחי הכשרות כעובדי קבלן באמצעות חברות כוח אדם, ולא להעסיקם בצורה ישירה.

על פי המודל המוצע, יוקם מספר מצומצם (בין שלושה לשישה) של איגודים אזוריים שיספקו את שירותי ההשגחה בבתי העסק ויעסיקו את המשגיחים בהעסקה ישירה. בהצעת החוק מצוין באופן מפורש כי הרשות תעסיק את המשגיחים ישירות, אך נותר פתח להעסקה קבלנית "בהתאם לכללים שיקבע הממונה". מימון הרשות ייעשה באמצעות אגרות שישולמו בתי עסק לרשויות האזוריות.

כל איגוד אזורי ינוהל על ידי מנהל כללי מקצועי שיידרש להיות בעל השכלה וניסיון ניהוליים מתאימים. המנהל יהיה כפוף למועצה שבה יהיו חברים רבנים, ראשי מועצות דתיות, מנהלי מחלקות כשרות ונציגי ציבור שיאושרו על ידי הוועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות.

החוק מסדיר היבטים שונים נוספים הנוגעים למערך השגחת הכשרות כגון תנאי הסף הנדרשים למשגיח כשרות, הסדרים המבטיחים שמירה על טוהר המידות במערך הכשרות ועוד. על פי המודל, תיקבע עלות אחידה לשירותי השגחת הכשרות, בהתאם למאפייני בית העסק, שתבטיח שקיפות ושוויוניות.

על פי המודל, ימונה במסגרת הרבנות הראשית לישראל ממונה על האיגודים האזוריים, שיוקנו לו סמכויות נרחבות להבטיח התנהלות תקינה של האיגודים. בכך, מבקשת הרבנות הראשית לישראל ליצור חיבור בין אחריות וסמכות, ולתקן את המציאות הקיימת לפיה היא נושאת באחריות לכשרות הממלכתית אולם נעדרת כלים של ממש שיאפשרו לה לתקן את הליקויים הקיימים במערכת.

ממשרד האוצר לא התקבלה תגובה להצעת החוק.