"מנהיגות אחרת", "החבר שלכם במועצה", "לא מדברת – עושה", "ראש עיר שבא לעבוד", "שלכם ועבורכם", "באה לשנות" אלה הן רק דוגמאות משלטים המתנוססים עם סימני קריאה בחוצות הערים והדרכים לקראת הבחירות ביום 30.10.18 לרשויות המקומיות.

בפעם הראשונה בתולדות המדינה, יום הבחירות לרשויות המקומיות מוגדר כיום שבתון, בדומה לבחירות הכלליות לכנסת, וזאת על מנת לעודד השתתפות בהן. העקרונות שמוחלים ביום הזה – בדומה לאלה שביום הבוחר בבחירות הכלליות – נשענים על המחשבה שמדובר ביום שנועד להיות "חגיגה לדמוקרטיה" – ולכן, האזרחים מקבלים את האפשרות להיות בחופשה, על מנת שהעבודה לא תהווה נימוק או סיבה להימנעות מהצבעה. מאידך – השירותים שאמורים לתמוך בבחירות, כגון תחבורה ותקשורת, מופעלים כרגיל. בנוסף, בשונה משבת רגילה, אין חובה להימנע מהעסקה ומעסיקים אינם צריכים היתר מיוחד להעסקה, ועל כן עסקים ושירותים רבים פותחים שעריהם. חשוב לזכור שבעל העסק רשאי להעסיק באותו יום ללא היתר מיוחד (בשונה משבת, כאמור), אבל אסור לו לחייב את העובדים לעבוד באותו יום.

שבתון – איפה?
יום הבחירות מוגדר כיום שבתון בתחומן של הרשויות המקומיות שבהן נערכות הבחירות במועד האמור, וכן לגבי עובדים הרשומים בפנקס הבוחרים של רשויות מקומיות כאמור, אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון. ואולם, שירותי התחבורה ושאר השירותים הציבוריים יפעלו כסדרם.

מי זכאי לשכר עבור יום הבחירות?
עובד אשר עבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות יהיה זכאי לשכרו הרגיל עבור יום זה.

האם מעסיק רשאי לחייב עובד לעבוד ביום הבחירות?
עובד אינו מחויב לעבוד ביום הבחירות, ולא ינוכה לו על כך יום חופשה.

חשוב – אין איסור גורף על עבודה באותו יום ובמצב בו העובד מסכים לעבוד – המעסיק יכול להעסיקו.

אומנם יום הבחירות נקבע כיום שבתון ואולם, אין חובה להצביע ותשלום שכר עבור יום זה אינו מותנה בהצבעה בפועל.

מה גובה השכר המגיע לעובד שכן עובד ביום הבחירות?
בחוק אין כל התייחסות לשיעור התשלום לו זכאי עובד המועסק ביום הבחירות. אולם, בפסיקת בית הדין לעבודה ביחס לעבודה ביום הבחירות הכלליות לכנסת, ממנה ניתן להקיש גם לבחירות המקומיות, נקבע כי עובד המועסק ביום הבחירות זכאי לתשלום שכרו בגין יום הבחירות עצמו (לו הוא זכאי במילא, גם אם אינו עובד) וגם לתוספת מיוחדת בגין שעות עבודתו בפועל וביחד – 200%. חלופה נוספת המקובלת: תשלום שכר עבודה רגיל (100%) והענקת יום חופשה חלופי בתשלום.

מי חייב לעבוד ביום הבחירות ואינו זכאי ליום שבתון?
עובדים בשירותים ציבוריים כמו תחבורה, עיתונות, רדיו וטלוויזיה יעבדו כרגיל ביום הבחירות ואולם, יש לאפשר להם להצביע בבחירות.

מה קורה עם מי שעובד ביום הבחירות, בין אצל המועמדים ובין בוועדות הבחירות השונות?
בהיקש מהבחירות לכנסת, ניתן ללמוד כי עובד כזה זכאי לשכר של לפחות 200% משכר מינימום, וכן לתמורת חופשה שנתית בגובה של לפחות 4% מהשכר ששולם לו והתשלום כאמור מחויב בהנפקת תלוש שכר.