האם מעסיקה רשאית לקזז משכר העובדת את גובה הקנס במקרה שהעובדת קיבלה דו"ח תנועה בזמן שנהגה ברכב של העבודה? האם מעסיקה רשאית לנכות שכר מעובדת בגין חוסרים בקופה?

הכלל הוא כי מעסיקה לא יכולה להחליט על דעת עצמה כי קיים חוב של עובדת כלפיה ולקזז אותו משכרה של העובדת. קיזוז שכר שלא כדין הינו עבירה חמורה ומהווה הלנת שכר.

אך לכל כלל יש חריג וסעיף 25 (א) לחוק הגנת השכר התשי"ח – 1958 קובע במעין רשימה סגורה את המקרים המאפשרים למעסיקה כן לקזז כספים ממשכורתו של עובדת:

סכום שחובה לנכותו או שמותר שמותר לנכותו על פי חוק: כמו ביטוח בריאות, מס הכנסה או דמי ביטוח לאומי;

תרומות שהעובדת הסכימה בכתב כי ינוכו: תרומה היא למוסד סוציאלי, חברתי או למטרה המבטאת נדיבות לב;

דמי חבר בארגון עובדים: שהעובדת חברה בו שיש לנכותם על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה או שהעובדת הסכימה בכתב כי ינוכו;

דמי ועד עובדים: שיש לנכותם על פי הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או שהעובדת הסכימה בכתב כי ינוכו;

דמי טיפול מקצועי-ארגוני: לטובת הארגון היציג במקרה שיש לנכותם על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה משכרו של עובד שאיננו חבר בשום ארגון עובדים, או שהעובד הסכים בכתב לניכוי כאמור;

קנס שהוטל על העובדת בהתאם להסכם קיבוצי: בחלק מההסכמים הקיבוציים קיים מנגנון משמעת לצד הטלת עונשים כמו הטלת קנסות;

סכום שהוטל עליו קנס לפי חיקוק: המדובר במקרה של עבירת תנועה ודו"ח חניה.

תשלומים שוטפים לקופות גמל: אלא אם העובדת הודיעה למעסיקתה בכתב על התנגדותה לתשלומם;

חוב על פי התחייבות בכתב מהעובדת למעסיקה: בתנאי שלא ינוכה על חשבון חוב כאמור יותר מרבע שכר העבודה.

מקדמות על חשבון שכר עבודה: במקרה בו גובה המקדמות עולה על שכר של 3 חודשי עבודה, לא ינוכה שכר על חשבון המקדמה כאמור יותר מרבע שכר העבודה;

חשוב – במקרה של סיום יחסי עובד ומעביד – רשאית המעסיקה לנכות משכרה האחרון של העובדת כל יתרה של חוב שהעובדת חייבת לה לרבות מקדמות שכר.

מה קורה כאשר מעסיקה בכל זאת מנכה מעובדת שכר שלא כדין?
במקרה כזה ניתן לפנות בתביעה לבית הדין לעבודה ולתבוע גם הלנת שכר. כך למשל, נקבע לאחרונה כי מעסיק לא היה רשאי לקזז את שכרו של העובד כנגד שווי רכב שהועמד לרשותו על ידי המעסיק ונגנב בעודו חונה ליד בית מנהלו של העובד (שהורה לעובד להניח את המפתח מתחת לשטיחון הרכב ולהותיר את הרכב פתוח). כך נפסק גם כי קיזוז דמי שימוש בטלפון הנייד שהעמיד המעסיק לרשות העובד אסור. גם קיזוז שכר בגין חוסרים בקופה אסור (אלא אם מוכח כי מדובר בעובד שגנב מהקופה ובמקרה כזה על המעסיק להגיש תביעה נגד העובד). עוד נקבע כי גם קנסות בגין עבירות משמעת שונות ומשונות אסורים אלא אם הדבר מעוגן בהסכם קיבוצי.