הוועדות המקצועיות של רשות המיסים, שאמורות להמליץ על שינויי חקיקה, פועלות ללא זיכרון ארגוני, לא עומדות בלוחות הזמנים שנקבעו להן ולא משלימות את הטיפול בנושאים שעליהן הן מופקדות, ובמשרד האוצר אין גורם מתכלל למדיניות המס של ישראל, כך עולה מדו"ח מבקר המדינה שפורסם אתמול (שני).

במרוצת השנים הוקמו ברשות המיסים עשרות ועדות מקצועיות, המשותפות לאגפים השונים ברשות כמו גם למשרדי הממשלה. אותן ועדות, שפועלות בכוח מינוי של שר האוצר או ראש רשות המיסים, אמורות לבחון סוגיות מיסוי שונות על מכלול ההיבטים שלהן ולהמליץ על שינויים בפעילות הרשות ותיקוני חקיקה. לפעילותן, כך על פי המבקר, "חשיבות רבה לקביעת מדיניות מס ראויה ולביצועה בפועל. במקרים מסוימים אי-יישום או עיכוב ביישום של המלצות ועדה מסוימת עלול להביא לפגיעה משמעותית בהכנסות המדינה ממיסים".

כאמור, על אף החשיבות הרבה של הוועדות המקצועיות מצא מבקר המדינה שורה של ליקויים בהתנהלותן. הליקוי הראשון והמרכזי ביותר עליו מצביע מבקר המדינה נוגע להיעדרו של גורם מתכלל במשרד האוצר בכל הנוגע למדיניות המיסוי. המבקר אף הצביע על כך שכבר בדו"ח 2013 עלתה בעיה זו, ומוסיף כי  "משרד מבקר המדינה מעיר למשרד האוצר על אי-תיקון הליקוי שבגללו, בהיעדר גורם מתכלל כאמור במשרד האוצר, נקבעים סדרי העדיפויות לביצוע שינויים במדיניות מס מסוימת או בפעילות הרשות 'באופן מתגלגל' משנה לשנה ולא על פי תוכנית עבודה סדורה רב-שנתית", נכתב בדו"ח.

ליקויים נוספים עליהם מצביע מבקר המדינה מתמקדים בהעדרה של עבודת מטה מסודרת, זיכרון ארגוני ומעקב אחר פעילותן של הוועדות.

כך, למשל, מוצא המבקר כי "ברשות לא מתקיים מעקב אחר עבודת הוועדות המקצועיות הפנימיות, החל ממינוין ועד להשלמת עבודתן, על ידי גורם מרכז בדרג המטה". המבקר מצרף לדו"ח הביקורת רשימת ועדות שעל הקמתן הוחלט בעשור האחרון ומציין כי "לגבי כמחצית מהנושאים לא הוקמה לבסוף הוועדה או שהרשות לא איתרה אסמכתאות לקיומה ולפעילותה. לגבי כלל הנושאים שהרשות ראתה צורך לבחון באמצעות ועדות – טרם הושלם הטיפול במרביתם, וזאת בשל הפסקת הטיפול בנושא בשלב מסוים".

המבקר סוקר את פעילותן של מספר ועדות שהוקמו לאורך השנים ומצביע על כך שעבודתן הופסקה מבלי שהושלמה, מסקנותיהן נעלמו מהזיכרון הארגוני ובמקרה מסוים אף מצביע על שתי ועדות שונות שעסקו באותו הנושא בפער של שלוש שנים מבלי שהוועדה המאוחרת יכלה להסתמך על חומריה של הועדה שקדמה לה, כך שנאלצה לחזור לנקודת ההתחלה. על כך כותב המבקר כי "בוועדות המקצועיות ובצוותי העבודה הפנימיים הושקעו משאבים רבים: בכירי הרשות מקדישים עשרות ולעיתים מאות שעות מזמנם לוועדות אלו, זאת נוסף על אנשי מקצוע אחרים מהשירות הציבורי ומהמגזר הפרטי המוזמנים לוועדות. מצב שבו המלצות של ועדות אינן נדונות או שהן נדונות בצורה ראשונית ולא מעמיקה מהווה בזבוז משאבים ופוגע בהשגת יעדי הרשות. מהיקף הנושאים והרפורמות שהיו אמורים להיות מטופלים במסגרת הוועדות ואשר הטיפול בהם הופסק בשלב מסוים, משתמע שהרשות אינה מייחסת חשיבות מספקת לנושאים שעמדו בבסיס הקמתן". בנוסף מצביע המבקר על היעדר שקיפות בהמלצות של הוועדות, שאינן מפורסמות לציבור.

בשורה התחתונה המבקר דורש משר האוצר להקים "גוף מתכלל של מדיניות המס אשר יפעל במשרד האוצר יכין תוכנית עבודה מפורטת לבחינת המלצות הוועדות המקצועיות".