בארץ אהבתי
היה בית ראשון
היה בית שני
ויש בית שלישי
בית יהודי
גם כן.
בארץ אהבתי
אילת החן
פורחת השרה שקד,
וכל מי שאינו
סר למרותה
יחשב בוגד.