כ300-250 אירועי חומרים מסוכנים מתרחשים מדי שנה בישראל, כך נכתב בדו"ח מבקר המדינה שהתפרסם אתמול (שלשי). המשרד להגנת הסביבה, כך על פי המבקר "מתנהל בעצלתיים ופועל מעט מדי ולאט מדי למניעתם ולהסקת המסקנות הנדרשות מאירועים אלו".

אירועי חומרים מסוכנים הם אירועים המהווים פוטנציאל לסכנה מיידית לחיי אדם ולסביבה. המבקר מונה בדו"ח את התחנות השונות בהן אמור ויכול המשרד להגנת הסביבה למזער את נזקיהם ולמנוע את הישנותם של אירועים אלה.

תחנה ראשונה – שלב התכנון

מנהל התכנון במשרד האוצר הוא הגורם האחראי לכל שלב בתכנון הרחבה והקמה של מפעלים, נמלים ואזורי תעשייה שונים. התכניות המדוברות ביותר כיום, שנמצאות בהליכי תכנון הן הרחבת בז"ן (בתי זיקוק נפט מ.ר) ותכנית קרקעות הצפון באזור מפרץ חיפה –  הידוע בבעיית זיהום האוויר וקרבתו לאוכלוסיה. על פי דו"ח המבקר למרות "שעברו יותר מארבע שנים מפרסום המדיניות של המשרד בדבר מרחקי ההפרדה, לא ביצעו המשרד (להגנת הסביבה מ.ר.) ומנהל התכנון את הפעולות הנדרשות ליישומה בעת ביצוע הליכי התכנון". משמעות קביעה זו של בנוגע להחלטות ועדת הערר הארצית של המנהל לתכנון, היא שאין התייחסות לנושא זה והלכה למעשה חשיפתם של עשרות ואף מאות אלפי בני אדם תושבי המפרץ אינה מוסדרת על ידי קובעי המדיניות והמחוקק, אלא נתונה לשיקול דעתם של הפקידים האמונים על הנושא.

תחנה שנייה- מתן רישיון והיתרים ופיקוח ואכיפת אחזקת חומרים מסוכנים

החוק מחייב כל גורם המחזיק חומרים מסוכנים לקבל לכך היתר מהמשרד להגנת הסביבה. על פי דו"ח המבקר, המשרד להגנת הסביבה לא סיפק נתונים מדויקים, אך מעריך כי כ-200 גורמים המחזיקים בחומ"ס (5% מכלל הגורמים) לא מחזיקים בהיתר זה. יתר על כן, קובע המבקר כי בעת חידוש ההיתרים, נציגי המשרד  לא מבצעים סיור מקדים או מוודאים כי המקשים עומדים בדרישות ההיתר. גם במידה ושלב מתן ההיתר התבצע כנדרש, קובע המבקר, כתוצאה מחוסר בכוח אדם מתקיים סיור ופיקוח על העמידה בדרישות רק במועד חידוש ההיתר ואין פיקוח, אכיפה וביקורי פתע רציפים.

תחנה שלישית – הובלת חומרים מסוכנים.

משאיות ורכבות רבות נוסעות מדי יום לאורך כל כבישי הארץ ומובילות חומרים מסוכנים. על מנת להוביל חומרים מסוכנים, נדרשת קבלת רישיון הובלת חומ"ס ממשרד התחבורה וכן היתר להחזקת חומ"ס מהמשרד להגנת הסביבה. מהדו"ח עולה כי ישנן אי התאמות בין הדרישות השונות של המשרדים וכי לצד העובדה שמשרד התחבורה קיבל את ההמלצות לחייב מובילי חומ"ס להתקין מערכת איכון ופרסם את מדיניותו כבר בשנת 2010, עד מועד ביצוע ביקורת המבקר ב-2015 טרם התווסף תנאי זה לדרישות למתן רישיון להובלת חומ"ס.

תחנה רביעית – למידה מטעויות

דו"ח מבקר המדינה טוען כי המשרד להגנת הסביבה לא מקיים תהליך לימוד מטעויות, "המשרד אינו מרכז ומעבד מידע על אירועי חומ"ס ועל הטיפול בהם באופן שיאפשר לו לגבש תמונת מצב בנוגע לסוגי האירועים, הסיבות להם, חומרתם ונזקיהם" נכתב בדו"ח. מנתוני היקורת עולה כי בשנת  2015 ביצע המשרד להגנת הסביבה רק תחקיר אחד, זאת למרות שהמשרד עצמו הצביע על חשיבות ביצוע התחקירים כבר בהחלטת ממשלה בשנת 2012. היחידה האמונה על ביצוע התחקירים במשרד, נמצאת עדיין  בשלבי התארגנות ונכון לחודש  אוקטובר 2015, טרם גובשה השיטה על פיה יתקיימו התחקירים.

לסיכום משרד המבקר קובע כי אירועי חומ"ס "מהווים איום ממשי על חיי אדם" ומתוקף כך מדגיש בהמלצותיו את  "חשיבות ודחיפות בתיקון הליקויים כדי להגן על הציבור והסביבה מפני אירועים סביבתיים מסוכנים, לטפל בהם בעת התרחשותם ולמזער את נזקיהם".