הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אתמול (שלישי) את נתוני מדד העוני וההדרה החברתית, על פי האיחוד האירופי.

בנתוני הדו"ח הנוכחי, כמו בנתונים שפורסמו בשנים קודמות, נמצא כי שיעורי העוני בישראל גבוהים משיעורי העוני במדינות האיחוד האירופי, הן ברמה הכללית והן בקרב קבוצות אוכלוסייה בסיכון לעוני: ילדים, קשישים ונשים.

מדידת אי השוויון, ברוב העולם, כולל ישראל, מתבססת על נתוני ההכנסה הכספית השוטפת בלבד, זאת מכיוון שלא קיים מדד מוסכם המשקף אי-שוויון כלכלי על כל היבטיו כמו: בעלות על רכוש, תנאי דיור, רמת חינוך, שירותים ציבוריים, רמת צריכה, רמת שירותי בריאות, שירותי ביטחון, בידוד חברתי, רמת סיכון, חשיפה לאלימות ועוד. לכן מדובר בהיבט מסויים, שאינו משקלל הוצאות כלל.

נשים נמצאות בסיכון גבוה יותר לחיות במשקי בית עניים.

בשנת 2013, ההכנסה (נטו) לנפש בחמישיון העליון בישראל הייתה גבוהה פי שבעה מההכנסה בחמישיון התחתון. פער זה הינו החריף ביותר בהשוואה לפערים במדינות האיחוד האירופי בהן הוא עומד על פי חמישה, בממוצע. מבין מדינות האיחוד האירופי, הפער הגדול ביותר היה ביוון – פי 6.5 והנמוך ביותר היה בהולנד ובפינלנד – פי 3.5. בנוסף, מדד ג'יני לחלוקת הכנסה פנויה בישראל עמד על 0.36 נקודות ובאיחוד האירופי על 0.31 נקודות. מדד ג'יני מודד את רמת אי-השוויון בחלוקת הכנסות בין משקי בית באוכלוסייה.

בעשור האחרון שיעורי הסיכון לעוני בישראל עלו ביחס למדינות האיחוד, גם ברמה הכללית וגם בקרב אוכלוסיות בסיכון לעוני: קשישים, ילדים ונשים. נשים נמצאות בסיכון גבוה יותר לחיות במשקי בית עניים. בשנת 2013 ,29% מכלל הנשים היו בסיכון לעוני לעומת 27% מהגברים. בנוסף, שיעור משקי הבית של משפחות חד-הוריות עם ילדים הנמצאים בסיכון לעוני, עמד על 41%, כאשר במדינות האיחוד האירופאי הממוצע עומד על 34%. בראש משקי בית חד-הוריים עומדות בדרך כלל נשים. בישראל 90% ממשקי הבית החד-הוריים הם של נשים יחידניות.