מאזן יצוא הסחורות ממשיך לרדת: על פי דו"ח מאזן התשלומים של הלמ"ס שפורסם היום (שני) ברבעון הראשון של שנת 2019 חלה ירידה של 13% במאזן יבוא ויצוא הסחורות, ומאז שנת 2016 גדל הגירעון המסחרי של הסחורות פי שתיים.

מאזן יבוא ויצוא הסחורות הוא חישוב של הפער בין שווי הסחורות המיובאות לישראל לשווי הסחורות המיוצאות. על פי הלמ"ס הגירעון המסחרי של הסחורות בישראל הולך וגדל בשנים האחרונות, או במילים אחרות, ישראל מייבאת יותר סחורות, ויותר סחורות לעומת הסחורות שהיא מייצאת לחו"ל.

עם זאת, המאזן המסחרי הכולל של ישראל נמצא דווקא בעודף הולך וגדל. בחישוב של הסחורות והשירותים יחד גדל העודף במאזן מ-0.5 מיליארד דולר בסוף 2018 ל-0.8 מיליארד דולר בתחילת 2019. הסיבה לכך היא גידול של כמעט 19% בעודף במאזן השירותים ברבעון הראשון של 2019, ובעיקר יצוא של ההיי טק הישראלי. על פי הדו"ח ההיי טק היה אחראי לכ-63% מתוך סך יצוא השירותים העסקיים.

השקעות תושבי חו"ל בישראל ירדו במידה ניכרת, לאחר שחל זינוק בנתון זה ברבעון האחרון של שנת 2018. השקעות ישירות, בהן משקיע רוכש את השליטה בחברה ישראלית, ירדו בדרמטיות. עם זאת, חלה עליה של 0.1 מיליארד דולר בהשקעות של תושבי חו"ל בניירות ערך ישראליים, ועלייה של 1.7 מיליארד דולר בהשקעות אחרות, הכוללות פקדונות, מתן אשראי עסקי או נכסי נדל:ן.

על פי הדו"ח, בסוף מרץ 2019 מאזן הנכסים וההתחייבויות של המשק הישראלי כולו מול חו"ל עמד על עודף של 135.1 מיליארד דולר. במילים אחרות, סך כל החובות של ישראלים לגורמים זרים קטן ב-135.1 מהנכסים הזרים שנמצאים בידי יחידים וחברות ישראליות.