53.8% ממי שהחלו ללמוד מקצועות הייטק במוסדות להשכלה גבוהה בתשע"א, הרוויחו למעלה מ-13 אלף שקלים נטו בממוצע לחודש בשנה שעברה (תשע"ח). זאת, לעומת 10.6% מהלומדים במקצועות אחרים. את הנתונים פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הסקר נעשה במימון ובשיתוף של הוועדה לתקצוב ותכנון (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה. אחוז המועסקים בהייטק בקרב יהודים שלמדו לתואר ראשון (16.2%) גבוה פי 2.9 מהאחוז בקרב ערבים (5.6%). אחוז המועסקים היהודים שלמדו מקצועות הייטק (76.5%) גבוה באופן ניכר מהאחוז בקרב ערבים שלמדו מקצועות אלו (54.7%).

לשני שלישים מלומדי מקצועות ההייטק באוניברסיטאות, ולכמחצית מאלו שלמדו מקצועות הייטק במכללות האקדמיות ישנו לפחות הורה אחד אקדמאי. נתון זה מדגיש כי השכלת ההורים היא פקטור משמעותי בתחום המוביליות החברתית וכניסתן של אוכלוסיות מוחלשות שייצוגן באקדמיה נמוך, לענף ההייטק. אחוז היהודים החילונים בקרב לומדי מקצועות ההייטק עומד על 63.3% ובקרב לומדי מקצועות ה-STEM עומד על 64.3% זאת לעומת מקצועות אחרים בהם עומד שיעורם על 53.4%. אחוז החרדים במקצועות הייטק (4.1%) קרוב לאחוז החרדים במקצועות אחרים (3.6%) וגבוה משיעורם בקרב מקצועות ה-STEM (0.9%) אך נמוך באופן ניכר משיעורם בקרב כלל היהודים בגילי 34-25.

בעלי הכנסה גבוהה לפי מקצוע לימודים וסוג מוסד לימודים (מקור: הלמ"ס)

63% מאלה שלמדו מקצועות הייטק מועסקים בענפי ההייטק, לעומת 28.3% מאלה שלמדו מקצועות מדעיים, טכנולוגיים, הנדסיים או מתמטיים (STEM) ו-8% מאלה שלמדו מקצועות אחרים.

מהלימודים לעבודה

כמחצית (50.7%) מהמועסקים בהייטק למדו מקצוע הייטק, כרבע (26.4%) למדו מקצוע STEM והשאר למדו מקצועות אחרים (22.8%). ברמת תחומי הלימוד, כמחצית מהמועסקים בהייטק למדו הנדסה ואדריכלות (49.9%), כרבע (23.0%) למדו מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב, 9.8% – מדעי החברה, 6.0% – עסקים וניהול, 3.3% – אומנויות ו-2.6% למדו מדעים פיזיקליים. משלח היד המרכזי של המועסקים בהייטק היו מפתחי תוכנה (31.3%) מתכנתי יישומים (14.9%) מהנדסי אלקטרוניה (8.2%) ומנתחי מערכות (8%).

בקרב לומדי תואר ראשון בהנדסת מחשבים ומדעי המחשב עמד שיעור המשתלבים במקצועות ההייטק על 85.7% ובקרב לומדי מדעי המחשב על 80.4%. בקרב אלה שעשו תואר ראשון בתחום המתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב השתלבו 65.8% בענף, ובקרב תלמידי הנדסת חשמל 66%. בקרב לומדי הנדסת אלקטרוניקה השתלבו 57.5%, בקרב לומדי הנדסת תעשייה וניהול או תואר בפיזיקה השתלבו 48.2%, ובקרב לומדי הנדסה ואדריכלות 46.6%.

מוביליות חברתית – הורים אקדמאים לפי מוסד לימודים (מקור: הלמ"ס)

לא נמצא הבדל מובהק באחוז המועסקים בהייטק בין אלה שלמדו את מקצוע מדעי המחשב באוניברסיטאות לאלה שלמדו אותו במכללות האקדמיות. לעומת זאת, נמצא הבדל מובהק באחוז המועסקים בין אלה שלמדו הנדסת מחשבים או הנדסת חשמל באוניברסיטאות לאלה שלמדו במכללות האקדמיות – 79.8% לעומת 52%.