פעילים חברתיים ופעילים במאבק בעקבות מותו של סלומון טקה ז"ל בידי שוטר בחודש יולי, דורשים הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ויקיימו מחר (רביעי) כנס בנושא. מטרת הוועדה לדברי הפעילים היא בחינה של פעילות מערכת אכיפת החוק, ומניעת תופעות של אפליה גזענית ופגיעה אלימה בבני קהילת יוצאי אתיופיה.

הרקע לדרישה, על פי הפעילים במאבק, בעקבות 11 מקרים בהם נהרגו צעירים יוצאי אתיופיה משנת 1997, במהלך אירועים שעירבו אלימות שוטרים או בעקבותיהם. האירועים שונים אחד מהשני אך בכולם ההרוגים היו נערים או גברים יוצאי אתיופיה. בנוסף הוסיפו הפעילים כי לגבי כל האירועים קיים מידע אמין על התנהלות משטרתית אלימה, החורגת בבירור מהחוק, מהפקודות ומהכללים. ולבסוף, ברוב המקרים לא ננקטו צעדים של ממש נגד השוטרים הפוגעים.

סלמון טקה ז"ל (תמונה באדיבות המשפחה)

פעילי המאבק טוענים כי "לנוכח ריבוי המקרים ואופיים קשה לטעון למקריות. הם מעידים על תופעה חמורה הבאה לידי ביטוי בין השאר בתיוג עברייני של ישראלים יוצאי אתיופיה, פרופיילינג בפעילות המשטרה, שיטור יתר, ואלימות יתר המופעלת כלפי בני הקהילה מטעמים גזעניים ואחרים. בד-בבד ניתן להצביע על קושי בתקשורת יעילה של המשטרה עם ראשי הקהילות המקומיות. זאת במקביל להתנכלות והתעמרות בידי שוטרים". בנוסף לכך, ביקשו הפעילים לציין כי דו"ח מבקר המדינה האחרון מעיד על שורה ארוכה של כשלים עמוקים בפעילות מערכת החוק נגד אלימות ופגיעה בידי שוטרים, לרבות בידי מח"ש.

הפעילים דורשים הקמת ועדת חקירה ממלכתית, שתמונה בידי נשיאת בית המשפט העליון, ושתבחן את פעילות מערכת אכיפת החוק בכל הנוגע למניעת תופעות של אפליה גזענית ופגיעה אלימה בבני קהילת יוצאי אתיופיה ובאזרחים אחרים בידי המשטרה ורשויות אכיפת החוק. הוועדה תמליץ המלצות במכלול תחומי פעולתה בכדי להביא למיגור תופעות פסולות אלו, בנושאים הבאים:

  1. הפקת לקחים: שיפור פעולת המשטרה למניעת יחס מפלה ואלימות משטרתית בקהילה, לרבות מניעת פרופיילינג גזעני, מניעת שיטור יתר בשכונות וקבוצות מסוימות, הגברת שיתוף הפעולה עם הקהילות והנהגתן. יש לחקור את מקרי הפגיעה ביוצאי אתיופיה, להבטיח חשיפה נאותה ולהפיק מהם לקחים.
  2. היערכות כוחות שיטור: שיפור פעולת המשטרה למניעת אלימות שוטרים בפעילות שיטור, לרבות בהקשר למחאות והפרות סדר. זאת, במגוון כלים, ובכלל זאת באמצעות הכשרת השוטרים, הדרכה בידי מפקדים, מעקב אחר התנהלות שוטרים בעת פעילות, בירור משמעתי, ענישה משמעתית, שיפור המעקב אחר תלונות והפקת הלקחים מהן, חינוך לדיווח אמת, הגברת הטיפוח של חובת הדיווח ביחס לעבירות הכרוכות בגזענות, הטלת חובת דיווח למח"ש על התנהלות גזענית של שוטרים, והחמרת מדיניות האכיפה המשמעתית ביחס להתנהלות גזענית של שוטרים.
  3. הפעלת כוחות השיטור: יש לפרסם הנחיות מגבילות ביחס לדרישה להזדהות ולעיכוב, להצמיד לשוטרים מצלמות גוף בכל פעולת שיטור, להבטיח תיעוד מלא וצילום חקירות (בפרט חקירות קטינים), לשפר את תנאי המעצר ולהגביר את הפיקוח והבקרה על התנהלות השוטרים בעת מעצר, להבטיח הנגשה יעילה של מתורגמנים לחקירות בשפות הרלוונטיות במידת הצורך, ועוד.
  4. הממשק עם מערך הרווחה: שיפור פעולת מערכת הרווחה בטיפול בבני נוער החשודים בעבירות או עוברי חוק, לרבות מערך המחלקות לשירותים החברתיים, מערך התקון, ומוסדות חסות הנוער. בכלל זאת, הגברת התיאום בין גורמי אכיפת החוק למערכות הרווחה, צמצום התיוג של בני נוער החשודים בעבירות.
  5. בתי משפט קהילתיים: הרחבת הפעלת בתי משפט קהילתיים, ובפרט ביישובים שבהם ריכוז גבוה של יוצאי אתיופיה.
  6. חקירות שוטרים: בחינה מחדש של המערך הארגוני שבו נתונה מח"ש הגברת העצמאות הארגונית של הגוף החוקר והתובע, צמצום התלות בעבודת המשטרה והפרקליטות, הסדרה חוקית של מעמד חקירת השוטרים והטיפול בתלונות על שוטרים, הכפלת כוח האדם של חוקרי מח"ש מידית והתאמתו לצרכים בתוך שנתיים, תגבור ההכשרה המקצועית לחוקרים, תגבור כוח האדם המשפטי המלווה ושיפור איכות עבודתו, הבטחת מענה מהיר ואפקטיבי לכלל התלונות על אלימות ופגיעה, קביעת מנגנוני דיווח שקופים על התקדמות הטיפול בכלל התלונות ועל הטיפול במידע האחר המגיע למחלקה.
  7. הפקת לקחים מן הניסיון המקצועי הישראלי והבינלאומי המצטבר בכל הסוגיות הנ"ל.
  8. תגבור מנגנון סיוע לטיפול תלונות ולמעקב אחר הטיפול בהן במשטרה ובמח"ש, הקיים ביחידה למאבק בגזענות במשרד המשפטים. זאת, לשיפור הנגישות של מתלוננים, לשם הגשת תלונות יעילה, לאיתור יזום של מתלוננים, למניעת נטישת תלונות, ולהבטחת מיצוי הטיפול בהן והפקת הלקחים ומסקנות.
  9. הצעות מפורטות בנוגע לדרכי היישום, לשלבי היישום וכן לתקצוב המפורט של המהלכים המומלצים.
  10. מנגנון הערכה, שיבחן מידי ששה חודשים את מימוש ההמלצות, יצביע על תוצאות הפעולות שננקטו, ואת ההתקדמות בפתרון הבעיות, וידווח לראשי מערכת אכיפת החוק, לכנסת, ולציבור.

מסמך הדרישות יתפרסם בכנס לקראת הבחירות שיערך מחר אותו מארגנים פעילי המאבק בהשתתפות חברי כנסת.