השכר הממוצע לעובד ישראלי בחודש יוני עמד על 11,175 שקלים, עליה של 2.9% לעומת יוני 2018. נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע. בחודשים אפריל-יוני 2019 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-2.2% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.4% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2019.

נתוני המגמה מצביעים גם על יציבות במספר משרות השכיר, העומד על כ-4 מיליון. בחודשים אפריל-יוני 2019 מספרן נותר כמעט ללא שינוי, לאחר עלייה של 0.6% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2019.

1.26 מיליון משרות, שהן 33.5% ממשרות העובדים הישראלים, היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע גבוה מהשכר הממוצע ( 11,175 ש"ח) . לעומת זאת, 2.51 מיליון משרות, שהן 66.5% ממשרות העובדים הישראלים היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך ממנו.

עם זאת, בחלק מהענפים, ישנם פערי שכר משמעותיים בין ענפי המשנה. כך למשל, בענף שירותי בריאות, רווחה וסיעוד שהשכר הממוצע בו הוא 10,379 שקלים, מהווים עובדי שירותי הבריאות 48% מהענף, ושכרם הממוצע עומד על 15.4 אלף שקלים – ואילו שכרם הממוצע של עובדי שירותי הרווחה והסעד המהווים 41.7% מהענף, ושל עובדי המגורים הטיפוליים המהווים 9.9% מהענף, עומד על 5,100 ו-7,963 שקלים בהתאמה.

העלייה הגדולה ביותר הייתה בשכר הממוצע בענף המידע והתקשורת – 8%. בענף פעילויות בנדל"ן עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-6.9% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2019, בהמשך לעלייה של 3.3% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2019. בענף מנהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-7.3% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2019 , בהמשך לירידה של 2.1% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2019.

בישראל בחודש יוני עבדו על פי נתוני הלמ"ס 133.7 אלף מהגרי עבודה בישראל, ושכרם הממוצע עמד על 6,477 שקלים, השכר הממוצע במשק בשכלול העובדים הלא ישראלים עמד על 10,845 ש"ח.