אחוז הבלתי מועסקים מתוך כוח העבודה (מי שמחפש עבודה בפועל) עמד בחודש אוגוסט על 3.8%, עלייה של 0.1% מיולי, כך לפי נתונים שפרסם היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) נותר ברמה של 60.8%, ללא שינוי מחודש קודם.

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 64-25 עלה ל-80.2% באוגוסט 2019 (79.7% בחודש הקודם). שיעור התעסוקה בציבור זה עלה ל-77.5% (77.1% בחודש הקודם). שיעור התעסוקה בקרב הגברים עלה ל-81.1% (81.0% בחודש הקודם), ובקרב הנשים שיעור התעסוקה עלה ל-73.9% (73.2% בחודש הקודם).

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע באוגוסט 2019 ל-4.112 מיליון נפש. מהם 3.957 מיליון מועסקים וכ-155 אלף בלתי מועסקים. בקרב המועסקים, 2.069 מיליון היו גברים (2.071 מיליון בחודש הקודם) ו-1.887 מיליון היו נשים (1.880 מיליון בחודש הקודם).

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עלה ל-63.2% (63.1% בחודש הקודם). אחוז זה בקרב הגברים ירד ל-67.3% (67.4% בחודש הקודם), ואילו בקרב הנשים אחוז זה עלה ל-59.2% (59.0% בחודש הקודם).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עלה בחודש זה ל-3.8% (3.7% בחודש הקודם, ראה תרשים 1). אחוז הגברים הבלתי מועסקים ירד ל-3.4% (3.5% בחודש הקודם), ואילו אחוז הנשים הבלתי מועסקות עלה ל-4.2% (3.9% בחודש הקודם).

שיעור התעסוקה (המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה הגיע ל-60.8% באוגוסט 2019 (ללא שינוי לעומת החודש הקודם). שיעור התעסוקה בקרב הגברים הגיע ל-65.0% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם), ושיעור התעסוקה בקרב הנשים הגיע ל-56.7% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם).​