משרד העבודה והרווחה פרסם היום (שני) להערות הציבור דו"ח השפעות רגולציה לקראת שינוי הוראות הבטיחות באתרי הבניה, כך שיפרטו לראשונה את אחריות יזמי הבניה לבטיחות העובדים, ואת מדרג הסמכויות והאחריות של יתר בעלי התפקידים באתרי הבנייה בתחום הבטיחות. המהלך הוא חלק מההסכמות שנחתמו לפני כשנה עם ההסתדרות בנושא.

כיום נופלת מרבית האחריות על הבטיחות באתר הבנייה על מנהלי העבודה בשטח, על אף שפעמים רבות המשאבים והכלים העומדים לרשותם אינם מאפשרים להם לעמוד באחריות זו במלואה. במשרד הדגישו כי המצב הקיים הופך את מנהלי העבודה למעין 'כולא ברקים', ומונע את שיפור מצב הבטיחות בענף.

המשרד מבקש לשנות את התקנה המרכזית המסדירה היום את תחום הבטיחות באתרי הבניה, שלא שונתה מאז שנת 1988. התקנות החדשות המוצעות מפרטות את האופן בו צריכות עבודות הבנייה להתבצע: החל מבעלי התפקיד האחראים להבטחת שלום העובדים המועסקים בהן וכלה בקביעת דרישות טכניות לאופן ביצוען.

התקנות החדשות אותן מבקש המשרד להחיל מגדירות את אחריות היזם בפרויקט לתכנון הבטיחות באתר, להקצאת משאבים לבטיחות ולמעקב אחר ניצולם, ולמינוי פיקוח מטעם היזם שיהא אחראי לוודא שהעבודה מתבצעת באופן בטוח. עוד מגדיר הדו"ח את אחריות הקבלן המבצע באתר לדווח למזמין העבודה אודות אירועי בטיחות באתר, ואודות פערי בטיחות שהוא נדרש לגביהם למענה. מנהלי האתרים מטעם הקבלן המבצע יוגדרו כאחראים להובלת סקרי סיכונים, וכאמונים על היבטי בטיחות שונים כגון סגירת האתר לאנשים שאינם מורשים. עוד יוגדרו תנאי סף למינוי מנהלי אתר, שיחויבו להיות בעלי השכלה של מהנדס או הנדסאי.

בתקנות מוגדרים גם תפקידיהם של מהנדס ביצוע, האמון על ביצוע עבודות השלד תוך התאמת הלו"ז, הטכנולוגיה והחומרים לשמירה על בטיחות העובדים. בנוסף מוגדר תפקידו של ממונה הבטיחות, הנדרש לבצע ביקורות תכופות ולתקפן.

מדרג האחריות בבטיחות באתרי בניין – בעלי התפקידים השונים ואחריותם, בהתאם לתיקון המוצע על ידי משרד העבודה והרווחה (גרפיקה: אידאה)

לצד עדכון רשימת בעלי התפקידים אשר יישאו באחריות להבטחת שלום העובדים באתרי הבניה, מפרט המשרד בתקנות המוצעות גם שינויי חקיקה נוספים שמטרתם להטמיע עבודה על פי ניהול סיכונים באתר, חיזוק בעלי התפקיד ושמירת כשירותם המקצועית, חובת יידוע בטרם הקמה, הגבהה או פירוק עגורן צריח ועוד. בין היתר יקבעו התקנות החדשות חובה לכתיבת תכנית ארגון לכל אתר ואתר, חובה לרענון ההדרכה התקופתית לעובדים מדי חודש, בחינות כשירות למנהלי העבודה מדי חמש שנים לשמירת הסמכתם, הגדרה כי מדריכי עבודה בגובה בבנייה יידרשו גם להסמכה כמנהלי עבודה ועוד.

לצד החמרת הדרישות מחברות הבנייה, מבקש המשרד גם להפחית רגולציה בשורת נושאים. בין היתר מוצע לפטור אתרי בניה בשיטת 'בנה ביתך' ובאתרים הפטורים מהחובה לקבל היתר בניה מחובת המינוי של מנהלי עבודה, וכן קביעת מצבים או עבודות שניתן יהיה לבצע גם בהיעדרותו של מנהל העבודה מהאתר. כמו כן תיעשה דיגיטציה של טופסי ההודעה על פעולות בניה ושל תסקירי הבדיקה של פיגומים ממוכנים ובמות הרמה.

בהתאם לחוק, בשלב הראשום פרסם המשרד רק דו"ח הערכת השפעה רגולטורית (RIA) שיהיה פתוח לעיון הציבור עד אמצע חודש נובמבר. בהמשך מבקש המשרד להוביל את שינוי החקיקה בכנסת.

בתהליך כתיבת התקנות התייעץ המשרד עם ההסתדרות הכללית והתאחדות בוני הארץ, וכן עם מומחים נוספים בתחומי התכנון והבנייה, תוך בחינת הדרישות המקבילות במדינות שונות במערב אירופה, ובראשן אנגליה.

מארגון קו לעובד נמסר בעקבות פרסום התקנות כי "אנו מברכים את מינהל הבטיחות במשרד העבודה, היוזם סוף סוף מהלך לתיקון העיוות החקיקתי הקיים בנושא. המהלך יתרום, ללא ספק, לשיפור הבטיחות באתרי הבנייה ולשלומם של עובדי הבניין בישראל. אנחנו מקווים כי המהלך יושלם בהקדם, ושינוסחו תקנות ברוח הדברים".

בארגון הוסיפו כי "אחד הגורמים המרכזיים למחדל הבטיחות בענף הבניה בישראל, מגולם בהחרגתם של מנהלי החברות הקבלניות ובעלי תפקידים מרכזיים ממעגל האחריות המשפטית – והטלת מלוא כובד האחריות על כתפיהם של עובדים זוטרים, דוגמת מנהל העבודה באתר הבניה. עת ידעו מנכ"לים של חברות קבלניות, כמו גם בכירים נוספים באתרי הבניה, שהם נושאים באחריות משפטית בתחום הבטיחות ועלולים למצוא עצמם בתחנות המשטרה – כנחקרים – תיפסק תרבות החפיפניקיות ועצימת העיניים השולטת כיום באתרי הבניה בישראל".