מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה שלח מכתבים למעסיקים החשודים בהפרה של החובה לבטח את עובדיהם, בו ניתנה להם הזדמנות לתקן את הליקויים, תוך המצאת אישורים של בודקי שכר מוסמכים על פתיחת קופות פנסיה, וביצוע מלוא ההפרשות של כלל העובדים החל ממועד זכאותם ולמשך כל תקופת העסקתם.

16% מהעובדים בישראל, כחצי מיליון בני אדם, לא היו מבוטחים בפנסיה חובה נכון לשנת 2017. נתון זה הועבר על ידי המוסד לביטוח לאומי והכלכלנית הראשית במשרד האוצר למשרד העבודה והרווחה, שהזהיר את המעסיקים הרלבנטיים. התופעה בולטת בעיקר בקרב העובדים החלשים: בעוד שבחמישון השכר התחתון ל-33% מהעובדים אין פנסיה, בחמישון העליון ל-3% בלבד אין.

במשרד העבודה הדגישו כי "אי הפקדה לקרן הפנסיה מהווה פגיעה חמורה בזכויות הסוציאליות של העובדים ובזכאותם לקצבה בהגיעם לגיל פרישה ומנהל הסדרה ואכיפה רואה פגיעה זו בחומרה. מעסיקים שלא ישתפו פעולה באופן מלא עם מינהל ההסדרה ויפעלו בהתאם למכתב שנשלח להם ולא יבצעו את ההפרשות בהתאם יהיו חשופים להליכי אכיפה, לעיצומים כספיים ולסנקציות נוספות בהתאם לחוק". נציין כי ניכוי כספים משכר העובדים ואי הפקדתו לקרן הפנסיה מהווה גם עבירה פלילית.

פנסיה חובה חלה במדינת ישראל החל מ-2008, בעקבות הטלת צו הרחבה על הסכם קיבוצי כללי שנחתם בין ההסתדרות לבין ארגוני המעסיקים. על פי הצו, שתוקפו כחוק, חלה חובה לבטח את כלל העובדים במשק בביטוח פנסיוני, בגוף פנסיוני על פי בחירתם. ההפרשות ממומנות בחלקן על ידי המעסיק ובחלקן על ידי העובדים. הזכות לביטוח פנסיוני חלה על כל עובד מעל גיל 21, ועובדת מעל גיל 20, שהשלים שישה חודשי עבודה אצל מעסיק. לגבי עובדים שהגיעו עם הסדר פנסיוני קודם כלשהו, הזכאות היא החל מהיום הראשון, בתנאי שהשלים שלושה חודשי עבודה.

במשרד העבודה הוסיפו כי מאז ינואר 2018 ועד היום, הטיל מינהל הסדרה ואכיפה למעלה מ-2,000 התראות ועיצומים כספיים בסך של כ-37 מיליון שקלים על כ-2,665  מעסיקים, בגין הפרות של הוראות צו ההרחבה לגבי למעלה מ-9,800 עובדים.

הממונה על זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה, מרדכי אלישע אמר כי "הביטוח הפנסיוני מהווה רשת ביטחון סוציאלית, שמאפשרת קיום בכבוד לאחר הפרישה לגמלאות. נמשיך לאכוף את זכויות הפנסיה ללא פשרות כדי לדאוג לעתידם של העובדים בישראל. צו ההרחבה הקובע את הזכות לפנסיה חובה טומן בחובו השלכות כלכליות מהותיות על שוק העבודה בישראל ואני מפציר בכל העובדים לעמוד על זכויותיהם וקורא למעסיקים להישמע להוראות הצו כדי להימנע מסנקציות."

במינהל אף הזמינו את הציבור הרחב לפנות ולהתלונן במקרים של פגיעה בחוקר העבודה באמצעות מייל, או טלפון *2570.  פרטי המתלונן, הדגישו, נשמרים במשרד וניתן גם להגיש תלונה אנונימית.

כאמור, הפרת החובה לבטח פנסיונית את העובדים נפוצה ביותר בקרב בעלי ההכנסה הנמוכה. כך לדוגמה בבדיקה שעשה החשב הכללי באוצר בקרב מדגם של עובדי קבלן בשירות משרדי הממשלה בשנת 2017 – נמצא כי מחציתם סבלו מהפרות שכר. 44% מההפרות, היו בהפרשות לפנסיה ולפיצויים.