משרד העבודה והרווחה הגיש כתב אישום כנגד שופרסל בע"מ בטענה כי הזמינה שירותי כח אדם מקבלן שלא החזיק ברישיון. על פי כתב האישום, סיפקה חברת 'שירות ותפעול מעל כולם' כוח אדם לארבע קצביות בסניפי שופרסל, בלא שהיה בידה רישיון ממשרד העבודה והרווחה, כנדרש בחוק.

כתבי האישום הוגשו כנגד שופרסל בע"מ וכנגד מנהל בחברה על התקשרות עם חברת כח אדם שאין בידה רישיון, בניגוד לחוק. כנגד "שירות ותפעול מעל כולם בע"מ" ומנהליה הפעילים, החבים בפיקוח נושאי משרה, הוגשו כתבי אישום הן בגין פעילות כחברת כח אדם ללא רישיון והן בגין ניכוי סכומים משכרם של עובדים עבור דמי ביטוח רפואי בשיעור העולה על הסכום שנקבע בתקנות, בניגוד לחוק עובדים זרים.

כתב אישום זה מצטרף לכתב אישום נוסף שהוגש נגד שופרסל לפני כחודשיים. לאחר חקירת האגף לאכיפה פלילית במשרד העבודה והרווחה, השית בית הדין לעבודה קנס בסך 252,000 ₪ על שופרסל בע"מ בשל העסקת 63 עובדים למעלה מ-12 שעות ביום, בשעות נוספות מעבר למותר בחוק שעות עבודה ומנוחה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

חוק העסקת עובדים על ידי קבלן כוח אדם והתוספת השנייה לחוק קובעים כי קבלני כוח אדם וכן ספקי שירות בתחומי השמירה והניקיון, מחויבים בקבלת רישיון ממינהל הסדרה ואכיפה. קבלת הרישיון מותנת בבדיקת הרקע ואופן ההתנהלות של החברה ומנהליה ומאפשרת למינהל לפקח על העסקת העובדים בחברה ועל קיום זכויותיהם הסוציאליות. החוק קובע עונש פלילי לא רק על קבלן שירות המספק שירותים ללא רישיון, אלא גם על מזמין שירות המתקשר עם חברה שעובדת ללא רישיון. זאת, בכדי להרתיע ביחס לעצם ההתקשרות עם הגורם הלא מורשה ולהגביר את כלי האכיפה ביחס לעובדי חברות הקבלן המשויכים, על פי רוב, לאוכלוסיות מוחלשות.

הסנקציות בגין עבירה של התקשרות עם קבלן חסר רישיון: 14,400 ₪ וכן 14,400 ₪ עבור כל עובד שמזמין השירות קיבל מהקבלן חסר הרישיון; דינו של נושא משרה שלא פיקח או לא עשה כל מה שניתן כדי למניעת עבירות כאמור: קנס על סך 29,200 ₪.

בשופרסל  בחרו שלא להגיב.