הסתייגות שהכניסה ישראל ביתנו לחוק פיזור הכנסת ה-22, מסמיכה את שר העבודה והרווחה להחריג את העובדים הזרים בענף הסיעוד מהזכאות לקבלת יום שבתון או שכר כפול ביום הבחירות, בכפוף לאישור ועדת הכספים.

לפי הסעיף שאושר, "שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע הוראות בדבר שיעור השכר המשולם לפי סעיף זה לעובד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד בענף הסיעוד; תקנות ראשונות לפי סעיף זה יובאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת לא יאוחר מיום ט"ו בטבת התש"ף (12 בינואר 2020)".

בדיוני הקריאה הטרומית במליאת הכנסת קרא חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה ליום שבתון חלקי ביום הבחירות, ואילו ח"כ מתן כהנא מהימין החדש קרא לבטל את יום השבתון לחלוטין. הסתייגויות לביטול מוחלט של יום השבתון נדחו בוועדה המיוחדת שדנה בחוק לפיזור הכנסת.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

קביעת יום הבחירות כיום שבתון במשק נועדה לעודד ולאפשר לכלל האזרחים במדינת ישראל לממש את זכותם לצאת ולהצביע. עובדים המועסקים בכל זאת ביום הבחירות, זכאים לתשלום שכר כפול בגין העבודה ביום זה. באוקטובר האחרון הוחל בפעם הראשונה יום שבתון גם ביום הבחירות לרשויות המקומיות.

את הניסיון להחריג את עובדי הסיעוד הזרים מהזכאות ליום השבתון, נימק ח"כ עודד פורר שהגיש את ההסתייגות בכך שלעובדים אלה כלל אין זכות הצבעה ואילו שכרם משולם על ידי הנכים והקשישים המעסיקים אותם. "הנכים במדינת ישראל לא צריכים לספוג את ההחלטה של הכנסת להתפזר" אמר, והדגיש כי בשנה האחרונה התקיימו כבר שתי מערכות בחירות כלליות ומערכת בחירות נוספת ברשויות המקומיות בגינן נדרשו לשלם בגין יום שבתון לעובדי הסיעוד.

אלכס פרידמן, יו"ר ארגון נכה לא חצי בן אדם אשר התמודד בבחירות האחרונות לכנסת מטעם מפלגת ישראל ביתנו, בירך על קבלת ההסתייגות והודה לח"כ פורר.

יש לציין כי עובדים אחרים במשק שאינם בעלי זכות הצבעה, כגון נוער עובד בן למטה מ-18, בעלי מעמד תושב ועובדים זרים בענפים אחרים – זכאים עדיין ליום השבתון. החרגה זו של עובדי הסיעוד הזרים מהנורמה הכללית בחוקי העבודה, מצטרפת לשורה של פסיקות בדין הישראלי המצמצמות את זכויות עובדים אלו. כך למשל, קבע בג"צ ב-2009 כי חוק שעות עבודה ומנוחה החל על כלל העובדים בישראל ומזכה אותם בתוספות שכר בגין עבודה בשעות נוספות, אינו חל על עובדים אלו המתגוררים בבית המטופל. עוד, קבע בית הדין הארצי לעבודה ב-2017, כי עובדים אלו זכאים ל'יום מנוחה' בן 25 שעות בלבד, בניגוד ליתר העובדים במשק, הזכאים ליום מנוחה שבועי בן 36 שעות.