בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחים על גידול במספר המשרות הפנויות במשק הישראלי בחודש מאי לעומת אפריל. במאי היו 42.7 אלף משרות פנויות, לעומת 28.4 אלף באפריל, זאת בעקבות החזרה לשגרה וצמצום ההגבלות. שיעור המשרות הפנויות מכלל המשרות עמד על 1.88%, לעומת 1.43% בחודש אפריל.

בינואר, ערב משבר הקורונה, עמד מספר המשרות הפנויות על 99 אלף, ושיעורן מכלל המשרות עמד על 3.48%. עם זאת, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסתייגים ומחדדים כי בניגוד לנתונים השוטפים אותם הם מפרסמים בימים כתיקונם, בהם מחושב מספר המשרות הפנויות באמצעות מודל סטטיסטי לניכוי השפעה עונתית – בנתוני תקופת הקורונה לא בוצע ניכוי להשפעה עונתית, ולכן ההשוואה בין נתונים אלו עלולה להיות בעייתית.

ענף שירותי האירוח והאוכל היה אחד הענפים שנפגעו הכי קשה ממשבר הקורונה. לאחר שנרשמו בו למעלה מ-14 אלף משרות פנויות בממוצע בשנת 2019, צנח מספרן בתקופת הקורונה ל-1,518 בלבד ובחודש מאי נרשמה עליה ל-3,500. בענף האומנות, הבידור, הפנאי והשירותים האחרים, שנפגע אף הוא קשה במשבר, ירד מספר המשרות הפנויות בתקופת הקורונה מכ-3,400 ל-450 בממוצע, ובחודש מאי נרשמו בו 568 משרות פנויות.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בענפי הבינוי, המסחר הקמעונאי, הפעילות בנדל"ן ושירותים מקצועיים ומדעיים נרשמה אמנם עליה במספר המשרות בחודש מאי לעומת חודש אפריל, אך מספר המשרות הפנויות בהם עדיין נמוך בהשוואה לממוצע 2019. בענף הבינוי נרשמו 5,305 משרות פנויות לעומת למעלה מ-9,800. בענף המסחר הקמעונאי 5,872 לעומת למעלה מ-13.2 אלף ובענף הפעילויות בנדל"ן ושירותים מקצועיים ומדעיים 7,843 לעומת למעלה מ-18 אלף.

בענפי התעשייה, המידע והתקשורת ושירותי התחבורה, האחסנה הדואר והבלדרות ממשיך מספר המשרות הפנויות לרדת, למרות ההקלה בהגבלות והחזרה לשגרה. בענף המידע והתקשורת היו כ-11.5 אלף משרות פנויות בממוצע ב-2019. בתקופת המשבר נרשמו בענף 5,143 משרות פנויות בממוצע, ובחודש מאי 4,531 בלבד. בענפי התעשייה, הכרייה, החציבה, החשמל המים והביוב היו כ-10 אלף משרות בממוצע ב-2019, בתקופת המשבר ירד ממוצע המשרות ל-4,390 ובמאי ל-3,896. בענף התחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות ממוצע המשרות הפנויות ב-2019 עמד על כ-4,200 בממוצע, בתקופת המשבר ירד לממוצע של 1,382, ובחודש מאי עמד על 1,132.