משרד הבריאות יוזם הגבלה משמעותית של מעברי מבוטחים בין קופות החולים עד סוף שנת 2021. בטיוטת תקנות שפרסם המשרד היום (חמישי) מוצע להגביל את מספר המבוטחים שעוברים קופת חולים ל-87,500 בשנת 2020, ובשנת 2021 ל-2,500 בלבד, מלבד מעברים לקופה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה ומקרים חריגים. מדובר בפגיעה בזכות שנקבעה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. במשרד מנמקים את ההגבלה במשאבים שהקופות נדרשות להשקיע בטיפול בחולי הקורונה, שצפויים להתגבר בחורף הקרוב, וברצון שהקופות לא יידרשו להשקיע משאבים בקליטת מבוטחים חדשים.

לפי התקנות המוצעות, מכסת המעברים לא תכלול מעבר לקופה בה חבר בן או בת זוג של המבקש, וכן מעבר של קטין לקופה בה חבר אחד מהוריו או של הורה לקופה בה חבר ילדו הקטין. בנוסף, נציב קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות יוכל לאשר מעברים של מי שעבר להתגורר ביישוב שבו לא יוכל לקבל שירות מקופת החולים בה הוא חבר, או שקיים "צורך רפואי משמעותי" אחר. עוד נקבע שהקופות לא יציעו למבוטחים לעבור אליהן, והבקשה למעבר תוגש על ידי המבוטח בלבד.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי כל מבוטח זכאי לעבור מקופת חולים אחת לאחרת פעמיים בכל שנה. המעברים מתבצעים בשישה מועדים בשנה, לאחר מילוי טופס בקשה של המבוטח, והקופות מחויבות לשמור על זכויותיו בביטוח המשלים. היכולת לעבור נועדה ליצור אצל הקופות מוטיבציה לשפר את השירות למבוטחים. לפי משרד הבריאות, בשנת 2018 התבצעו 187,324 מעברים של מבוטחים בין הקופות, המהווים 2.16% מסך המבוטחים בשנה זו.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בעיצומו של הסגר שהוטל עם התפרצות הקורונה הגבילה הממשלה את המעבר בין הקופות. בתקנות שעת חירום שאושרו בסוף מרץ נקבע כי כל קופה תוכל לקלוט 700 מבוטחים בלבד שיעברו מקופה אחרת עד ה-26 ביוני. מהתקנה הוחרגו מעברים בנסיבות מיוחדות שיאושרו על ידי נציב קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כגון מעבר דירה של המבוטח ליישוב שבו קופת החולים שבה הוא מבוטח אינה פועלת, מצב שבו נדרש מעבר של מבוטח לקופת חולים שבה מבוטח בן זוגו לצורך טיפול רפואי המצריך ששני בני הזוג יהיו חברים באותה קופה, וכל צורך רפואי משמעותי לפי שיקול דעתו נציב קבילות הציבור.

עם פקיעת הצו ב-26 ביוני חזרו המעברים לפעול כרגיל, וכעת ניתן לעבור בין הקופות ללא כל הגבלה – מצב שישתנה במידה שהחוק יאושר בכנסת.