"תרחיש הסיכון העיקרי והממשי הוא התגברות התחלואה" – כך קובע דו"ח היציבות הפיננסית של בנק ישראל, ומזהיר כי עלייה בתחלואה תפגע ביכולתם של הלווים להחזיר הלוואות ומשכנתאות שנחדו, בעלייה חדה בהוצאות הממשלה ובגל של ירידות במחירי נכסים שישחק את ההון שבידי הציבור.

"התמשכות תקופת השיבוש בשווקים, עלולה לגרום למצוקה במוסדות הפיננסיים, להגביר את הסיכוי למשבר אשראי ובכך לפעול להחרפה של הירידות בשווקים ולעיכוב משמעותי של ההתאוששות" מוסיף הדו"ח.

משבר הקורונה פגע פגיעה משמעותית בצמיחה בישראל ובמערכת הפיננסית בישראל. רק ברבעון הראשון התכווץ המשק הישראלי ב-6.8%, ועל פי תחזית בנק ישראל שנת 2020 צפוייה להסתיים עם פגיעה של 6% בתוצר, עם צמיחה של 7.5% בשנת 2021, מה שיעמיד את המשק הישראלי על התכווצות של 4% לעומת הציפיות לפני משבר הקורונה. בבנק ישראל מדגישים כי תרחיש זה יתקיים רק במידה ולא תהיה התארכות של המשבר הבריאותי.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

למרות שעל פי הדו"ח המערכת הבנקאית הישראלית נכנסה למשבר במצב טוב, שבו סיכוני האשראי היו במגמת ירידה, העלייה בסיכונים כתוצאה ממשבר הקורונה הביאה לפגיעה שאם תמשך, היא עלולה לסכן את יציבותם. בדו"ח נטען שהמשבר הביא לעלייה משמעותית בסיכון לנותני האשראי גם למגזר העסקי הלא פיננסי שמהווה 68% תוצר, וגם בתיקי האשראי למשקי בית שמהווה 42% תוצר, מה שהשתקף בכך שרק ברבעון הראשון הגדילו הבנקים את ההפרשה להפסדי אשראי לשיעור של עד 1.42% מתיקי האשראי.

עליה משמעותית בשיעור החוב של המגזר העסקי

עוד עולה מהדו"ח שבתחילת משבר הקורונה עלה משמעותית שיעור החוב של המגזר העסקי. לעומת ירידה של 0.4% בהיקפי האשראי בחודש פברואר, גדל היקף האשראי העסקי ב-4.2% בחודש מרץ. מגמה זו התרחשה בעיקר בענפים שנפגעו באופן הקשה ביותר ממשבר הקורונה- מלונאות, תחבורה תעופה ונדל"ן.

על פי הדו"ח עודד בנק ישראל את הבנקים לאשר דחיות בהחזרי ההלוואות גם למשקי בית וגם לעסקים. כתוצאה מכך נדחו תשלומי אשראי בהיקף כולל של 14.6% מתיק האשראי של הבנקים. נכון לסוף חודש יוני אישרו הבנקים דחיית תשלומי משכנתאות לכ-144.6 אלף לקוחות שמהווים 16% מהמשכנתאות הפעילות ורבע מהיקף המשכנתאות הפעילות. במקביל נדחו תשלומי הלוואות צרכניות לכ-277.6 אלף משקי בית, שמהווים 8.8% מההלוואות הצרכניות.