הלמ"ס פרסם היום את העדכון השלישי לאומדן החשבונות הלאומיים לרבעון השני של השנה. על פי העדכון, ברבעון השני של 2020 חלה ירידה של 28.8% בתמ"ג בחישוב שנתי בעקבות הסגר הראשון.

לעומת הרבעון הראשון של השנה, ברבעון השני חלה ירידה של 34.8% בתוצר העסקי, וירידה של 30.3% בהשקעות בנכסים קבועים. הפגיעה בעסקים התבטאה גם בירידה ביבוא ויצוא השירותים והסחורות: ברבעון השני חלה ירידה של 27.9% ביצוא, וירידה של 39.5% ביבוא השירותים והסחורות.

הלמ"ס גם עדכן את הערכות ההוצאה הציבורית והפרטית. על פי הנתונים המעודכנים, ברבעון השני חלה ירידה של 44% בהוצאה לצריכה פרטית, בעקבות הסגר והירידה בהכנסות משקי הבית. לעומת זאת, במהלך הרבעון השני חלה עלייה של 26% בהוצאה לצריכה ציבורית, בעקבות הצעדים הכלכליים שנקטה הממשלה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר