דוח מבקר המדינה קבע כי משרדי הממשלה ובתוכם הרשות לזכויות ניצולי השואה לא עושה מספיק כדי להבטיח שניצולי השואה יחיו ברווחה. הדוח ביצע מעקב על דוח ביקורת קודם שנעשה בשנת 2017 ובחן את הרשות לזכויות ניצולי שואה, אגף במשרד האוצר.

מדוח המעקב עולה שיש יותר ניצולים הזקוקים להשלמת הכנסה כדי להתקיים, בניגוד להמלצות הדוח הקודם שקבע שיש לטפל בנושא זה. בנוסף עולה מהדוח כי לא נערך סקר מקיף למיפוי צרכי הניצולים, לא הונגשו דירות עבור ניצולי שואה ומשרד הרווחה ניצל רק 30% מתקציב 'תכנית לנזקקים'. 

צעדה למען שיפור תנאי חייהם של ניצולי השואה שעדיין בחיים, אפריל 2017. ארכיון (צילום: תומר נויברג / פלאש 90).

ניצולים הזקוקים להבטחת הכנסה על מנת להתקיים: בביקורת הקודמת נמצא כי למעלה מ-51,000 מכלל הניצולים הזכאים למענק שנתי מקבלים גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה מביטוח לאומי. משרד האוצר והרשות טרם מצאו פתרון שישפר את מצבם הכלכלי. בשנים שעברו מאז הדוח הקודם עלה שיעור הנזקקים להשלמת הכנסה השייכים לקבוצה זו של ניצולים מ-67% בשנת 2017 ליותר מ-70% בשנת 2019. המעקב העלה שליקוי זה לא תוקן ואף החמיר. 

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ניצול תקציב משרד הרווחה לרווחת ניצולי השואה במסגרת 'התכנית לנזקקים': בשנים 2018 ו-2019 ניצל משרד הרווחה רק כ-30% מהתקציב הכולל של 'התכנית לנזקקים'. התוכנית הוכנה לשם ביצוע פעולות רווחה עבור ניצולי שואה המקבלים הבטחת הכנסה, ותקציבה בשנים אלו הסתכם בכ-30 מיליון שקלים. 

בשל הניצול החלקי של תקציב "התוכנית לנזקקים" נבצר מניצולים לקבל שירותים שיכלו לשפר את רווחתם, לרבות תגבור אספקת צרכים מיוחדים, פעולות רווחה מרחוק ותוכניות למרותקי בית שיכולות להפיג, ולו במעט, את תחושת הבדידות. 

הנגשת דירות לניצולים: בביקורת הקודמת נמצא כי החברה לאיתור ולהשבת נכסים הפסיקה את תמיכתה התקציבית בארגונים חוץ-ממשלתיים לשם התאמה והנגשה של דירות ניצולים לצורכיהם המשתנים.

המעקב העלה שהרשות, משרד האוצר, משרד הרווחה ומשרד השיכון במסלול הכללי אינם תומכים תקציבית בהנגשת דירות ניצולים, ליקוי זה לא תוקן ופעילות ארגונים חוץ ממשלתיים להנגשת דירות ניצולי שואה צומצמה במידה ניכרת. 

תמיכה בשירות לחצני מצוקה: שירות חיוני של לחצני מצוקה לכ-9,000 ניצולים נמצא בסכנת הפסקה מפני שחסר מימון להמשך השירות. ללא סיוע ממשלתי ראוי תתקשה הקרן לרווחה להמשיך את השירות, שממומן היום ברובו מתרומות. 

ביצוע סקר מקיף למיפוי צרכי הניצולים: בביקורת הקודמת נמצא כי הרשות לא ביצעה סקר מקיף להערכת מצבם וצרכיהם הפיזיים, הנפשיים, והכספיים של כלל אוכלוסיית ניצולי השואה לשם מיצוי הזכויות הניתנות על ידי כלל נותני השירותים לניצולים.

המעקב העלה שליקוי זה תוקן חלקית. בביקורת המעקב נמצא כי הוקצה תקציב מיוחד לביצוע סקר בקבוצת ניצולים בעלי פוטנציאל למיצוי זכויות הניתנות על ידי הרשות, בסך של כ-13 מיליון ש"ח) וכן כ-4 מיליון ש"ח נוספים לגיוס כוח אדם לרשות. עם זאת, הסקר הקיף רק כ-22% מניצולי השואה ונפגעי ההתנכלויות. 

משתתפים במצעד וטרנים בירושלים. מאי 2018 ארכיון (צילום: מרים אלסטר/פלאש90)

מתן תוספת שעות סיעוד לנכי המלחמה בנאצים: בביקורת הקודמת נמצא כי נכי המלחמה בנאצים אינם זכאים לתוספת שעות סיעוד.

המעקב העלה שליקוי זה לא תוקןמשרד האוצר והרשות לא פעלו למתן תוספת שעות סיעוד ל-100 הלוחמים הנותרים – נכי המלחמה בנאצים (שאינם ניצולי שואה). להערכת הרשות העלות של מתן תוספת שעות הסיעוד עומדת על כ-4.2 מיליון ש"ח לשנה. 

מיפוי ואיתור של ניצולים מרותקי בית: בביקורת הקודמת צוין כי על הרשות למפות את אוכלוסיית מרותקי הבית, להעריך את מספרם בשנים הקרובות ולהציע תוכניות ייעודיות שיאפשרו לספק את מלוא צורכיהם בד בבד עם בחינת אפשרויות הסיוע בהפגת הבדידות.

ליקוי זה תוקן באופן חלקי. הגם שמגוון התוכניות לסיוע לניצולים מרותקי בית גדול יותר והתקציב של משרד הרווחה עלה, מיפוי ואיתור הניצולים הזקוקים לסיוע טרם הושלם.

המלצות כלליות 

מבקר המדינה ממליץ שהצוות הבין-משרדי יקים נקודת מענה אחת שתרכז את כלל הזכויות והמענים הניתנים לניצולי שואה ויעקב אחרי מימושן. בנוסף ממליץ המבקר שתבחן אפשרות לשיתוף פעולה מוגבר של משרד הרווחה וארגונים חוץ-ממשלתיים שעוסקים ברווחת ניצולי שואה, במקביל לגיבוש תוכניות למימוש התקציב בעצמו. 

המבקר ממליץ שהרשות, משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה יבחנו גיבוש חבילת סיוע להגדלת הגמלה אותה מקבלים ניצולים שמקבלים מענק שנתי בלבד, בהתחשב בירידה בהיקף של כ-50 מיליון שקלים, משנת 2018 לשנת 2019, בסכום הכולל של התגמולים המשולם לזכאים (הנובעת מהתמעטות טבעית של הזכאים). 

בנוסף ממליץ המבקר על פרויקט מיצוי זכויות עם סקירה מלאה של ניצולי השואה, עריכת בדיקות יזומות לבחינת מצבם של ניצולי השואה הזכאים לגמלת סיעוד. עוד ממליץ המבקר שמשרד הפנים יפעל לקידום ההנחה המירבית בארנונה גם לאוכלוסיית ניצולי השואה שהרשות הכירה בהם כנזקקים.

הדוח המליץ למשרד הקליטה לפנות באופן יזום לניצולים הזכאים לדיור ציבורי שבתחום טיפולו ולבדוק מי מבניהם מעדיפים דירה בדיור הציבורי או המשך סיוע בשכר דירה, זאת בהתאם למצאי הדירות שאותן יכול המשרד לייעד לניצולים.