הממשלה תצביע מחר (ראשון) על הצעת המשרד לשוויון חברתי להרחיב את היקף העסקת האזרחים הוותיקים בשירות המדינה, לאור הצלחת הפיילוט שהחל ב-2015. בעוד שהפיילוט אפשר להעסיק בשירות המדינה 60 אזרחים וותיקים ב-21 משרדים בלבד, ההצעה החדשה תאפשר העסקתם של אזרחים וותיקים בכל שירות המדינה, בהתאם לאמות מידה ולכללים שיוגדרו על-ידי נציב שירות המדינה, ובהיקף כולל של עד 576 אלף שעות בשנה.

הממשלה צפויה להטיל על צוות משותף למשרד לשוויון חברתי ולנציבות שירות המדינה לגבש מדדים כמותיים ואיכותיים לצורך קיום בקרה על נושא העסקת האזרחים הוותיקים ולהגדיר כלים נוספים לנושא. אחת לשנה ידווחו השרה לשוויון חברתי והנציב על מדדי ההצלחה, החסמים והמלצותיהם בתחום. מימון ההעסקה יבוא מתקציב השכר של המשרדים, ללא תוספת תקציבית.

כיום שירות המדינה ככלל איננו מאפשר לעובדים שעברו את גיל הפרישה להוסיף ולעבוד, למעט עובדים המקבלים אישורים מיוחדים ומוגבלים לזמן בשל נסיבות מיוחדות ו-60 העובדים שהועסקו עד כה במסגרת הפיילוט המדובר. בהצעת ההחלטה שהוגשה על-ידי המשרד לשוויון חברתי ציינו כי מחקרים מוכיחים שמלבד ההשפעה החיובית של העסקת אזרחים מבוגרים על מצבם הכלכלי – יש לה גם השפעה חיובית על מצבם הבריאותי – הפיזי והנפשי – ועל הקטנת תחושת הבדידות של האזרח הוותיק. "שילובם של יותר אזרחים ותיקים בתעסוקה יכול לצמצם את ההוצאה הציבורית על בריאות וקצבאות", ציינו.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בנוסף, התייחסו לכך ששילוב מבוגרים בעבודה צפוי לסייע בהפחתת תופעת ה'גילנות' בחברה הישראלית – התפיסה של זקנה כדבר בעל דימוי שלילי או חלש, רק בשל הגיל הכרונולוגי. "גילנות מביאה הלכה למעשה להדרתה של קבוצה זו מחלקים מרכזיים בחברה, בין היתר בעולם התעסוקה", נכתב בהצעה.

במהלך 2020 נבחן הפיילוט באמצעות סקר בקרב עובדי המדינה בחוזה אזרח ותיק ומעסיקיהם ו-91% מהאזרחים הוותיקים שהועסקו בשירות המדינה דיווחו כי היו מרוצים מתפקידם. רובם המוחלט ציין כי רכשו חברים חדשים במקום עבודתם והשתלבו בו חברתית והוסיפו כי עבודה במסגרת חוזה אזרח ותיק תורמת לתחושת הביטחון שלהם. 75% מהמנהלים הביעו שביעות רצון מתפקודם של האזרחים הוותיקים שעבדו תחתם, ו-65% ציינו כי השתלבו היטב בצוותי העבודה.

ביוני 2020, המליץ צוות פנימי בנציבות שירות המדינה על בחינה כוללת מחדש של הקריטריון לסיום העסקתם של עובדים שעברו את גיל הפרישה והחלפתו במבחן תפקוד מקצועי ונחיצות המקצוע, זאת על רקע שינויים דמוגרפיים בחברה ובשוק העבודה.

"אנחנו מברכים על הרחבת ההעסקה של אזרחים וותיקים בשירות המדינה, זאת בשים לב שרובם עובדי מדינה וותיקים עם ניסיון רב שנים בשירות הציבורי" מסר יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי. "ככלל, אנחנו סוברים כי לניסיון יש ערך משמעותי ביותר לשירות המדינה, וכי יש לשים עליו דגש במכרזים ובאיוש משרות על פני השכלה כללית, וזאת על מנת לבצע התפקיד בצורה מיטבית למען שירות המדינה ואזרחי מדינת ישראל".