רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון הודיע כי יחל להפעיל את סמכותו לאכוף את החובה להצבת שלטים בולטים באתרי הבנייה ובהם פרטי הפרוייקט והקבלנים. החל מה-1 במרץ 2021, קבלן שלא יציב שלט כנדרש יסתכן בקנס של עד 39 אלף שקלים.

הקבלנים נדרשים על-פי חוק להציב שילוט קריא, ברור וגלוי לעין במקום בולט בחזית האתר ובו פרטי הקבלן המבצע ומספר רישומו בפנקס הקבלנים. כמו כן, יהיה עליהם לפרט גם את קבלני המשנה באתר, כולל שמם המלא, כתובתם, מספרי הטלפון שלהם, הענפים והסיווג בהם הם רשומים, מספר הרישום שלהם בפנקס הקבלנים ומספר החברה שלהם.

השלט צריך להיות בגודל של לפחות מטר על מטר, קריא ממרחק 5 מטרים לפחות ולהכיל גם את שם הפרוייקט, מספר האישור ותאריך מתן ההיתר לתחילת העבודות. על הקבלן יהא גם לוודא את שלמות השלט.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

החובה להתקנת שלטים אלו באתרי הבנייה נובעת הן מתקנות התכנון והבנייה שבפיקוח משרד הבינוי והשיכון והן מתקנות הבטיחות בעבודות בנייה שבפיקוח משרד העבודה. השילוט מאפשר הן לעובדים והן לעוברים ושבים ולשכנים של אתר הבנייה לדעת מי הם הגורמים האחראים על האתר ועל הבטיחות בו, וכיצד ניתן ליצור עימם קשר.​