דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום ראשון י"ח באייר תשפ"ד 26.05.24
21.4°תל אביב
  • 20.2°ירושלים
  • 21.4°תל אביב
  • 21.5°חיפה
  • 22.9°אשדוד
  • 23.6°באר שבע
  • 32.6°אילת
  • 24.3°טבריה
  • 21.2°צפת
  • 22.1°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
עבודה

ההסתדרות למשרד הכלכלה: הכירו בעובדי כלכלת הפלטפורמה כעובדים לכל דבר ועניין

ההסתדרות פרסמה מסמך עמדה לפני התכנסות הצוות הבין משרדי במשרד הכלכלה, שצריך להסדיר את החקיקה בתחום הפרוץ של כלכלת הפלטפורמה | במרכז המסמך: ״היפוך הנטל״, העובדים יוגדרו כעובדים של החברה אלא אם יוכח אחרת

שליחי וולט (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
שליחי וולט (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
הדס יום טוב

ההסתדרות פרסמה הבוקר (חמישי), מסמך עמדה לפיו הממשלה צריכה להכיר בעובדי הפלטפורמות כעובדים לכל דבר. המסמך מתפרסם הבוקר לקראת התכנסותו של צוות בין משרדי, בראשות משרד הכלכלה, שהוקם לצורך הסדרת הכלכלה החדשה.

ההסתדרות ופורום ארלוזרוב מדגישים את הבעייתיות שבאי-ההעסקה ב״כלכלת הפלטפורמות״, ומציעים מודל שעיקרו הגדרת ברירת מחדל של עובדי הפלטפורמות כשכירים תחת עיקרון ״היפוך הנטל״ – אם הפלטפורמה (וולט, גט טקסי וכד׳) טוענת שהם אינם שכירים, עליה להוכיח זאת בבית הדין לעבודה.

על פי מודל ההעסקה במסמך, יש להסדיר את חוקיות חובותיהן של הפלטפורמות הדיגיטליות וזכויות עובדיהן. אם העובדים יוגדרו כמועסקים על ידי החברה כברירת מחדל, תיווצר ודאות משפטית שתאפשר אכיפה אפקטיבית, ויוענקו זכויות מלאות לעובדים על פי הדין הקיים. כמו כן, תתאפשר התארגנות עובדים ופעולה קולקטיבית להגנה על זכויות העובדים, תובטח לעובדים רשת ביטחון סוציאלי, ומאידך, תתאפשר הגדרת עובדים כקבלנים עצמאים במקרים בהם זו אכן מהות ההתקשרות.

היפוך הנטל, חיוב לעמידה בדיני הפרטיות ודאגה לעובדים

הסעיפים המרכזיים במודל שמציעה ההסתדרות כוללים הגדרה רחבה של פלטפורמה דיגיטלית כמפעילה של אתר או אפליקציה אלקטרונית אחרת הנגישה לציבור המקבלת, מעבירה או מתאמת אספקת שירותים או עבודה באמצעות האתר או האפליקציה, והגדרה של עובד פלטפורמה כיחיד המבצע עבודה באמצעות פלטפורמה דיגיטלית, לרבות באמצעות קבלת בקשות לביצוע שירות, או ביצוע שירות בפועל, בין אם באופן פיזי או באופן דיגיטלי, בין אם מוגדר כעובד שכיר לפי חוזה או לפי הדין.

במודל, ברירת המחדל תוגדר כך שעובד פלטפורמה הוא עובד שכיר של הפלטפורמה הדיגיטלית בה או דרכה הוא עובד. בידי הפלטפורמה קיימת האפשרות לסתור את ברירת המחדל אם הרימה את הנטל והוכיחה כי הפלטפורמה אינה שולטת בביצוע העבודה של עובד הפלטפורמה לרבות בתשלום או בפיצוי הכלכלי, בכללים הנוגעים לנראות ולבוש, התנהגות כלפי צרכנים או ביצוע העבודה. כמו כן, הפלטפורמה אינה מגבילה בפועל את עובד הפלטפורמה בבחירת כלי העבודה, בנייה של מאגר צרכנים, ביצוע עבודה לצדדים שלישיים, או לקיחת סיכון כלכלי לשם שיפור הסיכויים לרווח עתידי.

בנוסף, יהיה על פלטפורמה דיגיטלית ליידע את עובדיה לגבי תנאי העבודה וכן לגבי פרמטרים, תנאים, ומדדים לפיהם נקבעים תנאי העבודה (חלוקת מטלות או משימות, שכר או רווחים אחרים, בטיחות וגהות בעבודה, קידום או הורדה בדרגה, בונוסים ומנגנוני תמרוץ), ופלטפורמה דיגיטלית תחויב לפעול לפי דיני הפרטיות, תהיה רשאית לאסוף מידע הנוגע ישירות לעבודתו של העובד בלבד ולתכלית בטיחות בלבד.

בנוסף, מלבד הניהול האלגוריתמי, הפלטפורמה תדאג לקיומו של איש צוות אשר יהיה זמין לשאלות ולהבהרות מעובדי פלטפורמה או ארגון עובדים, בנוגע לנסיבות קבלת החלטה הנוגעת לתנאי עבודה. פלטפורמה דיגיטלית תבטיח במסגרת הטכנולוגית של הפלטפורמה קיום ערוצי תקשורת לעובדים בינם לבין עצמם.

סכנות המודל הקיים

כיום, עובדי הפלטפורמות מוגדרים כעצמאיים, ולא כעובדים שכירים. הם "מספקים שירותים" לאפליקציות כנגד חשבונית, ומחוייבים לפתוח תיק עוסק מול רשויות המדינה, לשלם את המיסים כחוק באופן פרטי ולא נצברות להם זכויות סוציאליות כגון הפרשה לפנסיה, החזרי נסיעה, קרן השתלמות ועוד.

כותבי המסמך, עו"ד הילה שינוק, ראש מחלקת מאקרו ומדיניות בהסתדרות, ואור קורן רכז מאקרו ומדיניות בהסתדרות, מפרטים את סכנות המודל הקיים וטוענים כי מודל זה גורר פגיעה בזכויות העובדים ובתנאיהם, הגבלת הזכויות המשפטיות, חדירה לפרטיות וסכנה בטיחותית. המודל שמציעה ההסתדרות כולל, בין היתר, המלצה להגדיר את עובדי הפלטורמות כשכירים, נוסף על הבטחת ערוצי תקשורת בין העובדים ופרסום מידע מלא ושיקוף תנאי עבודתם.

שינוק וקורן מסבירים במסמך כי הסכנות המרכזיות בצורת ההעסקה של הפלטפורמות הן סיוג שגוי של עובד כקבלן עצמאי בניגוד למהות היחסים בין הצדדים, באופן המביא לפגיעה בזכויותיו של העובד, ברשת הביטחון הסוציאלית המוקנית לו, ובהגנות הקיבוציות שיכולות לחול עליו. עוד הם מפרטים כי לרוב, עבודתם של עובדי פלטפורמה נשלטת במידה גבוהה מאוד על ידי הפלטפורמה, הקובעת באופן חד-צדדי את התגמול להם יהיו זכאים, אוסרת עליהם לבצע שינויים באופן אספקת השירות, מפקחת, מענישה ומתגמלת על איכות העבודה, אוסרת על אינטראקציה ישירה בין לקוחות לעובדים ומונעת מהעובדים בניית מאגר לקוחות עצמאי.

לדבריהם, בפלטפורמה דיגיטלית מועסקים לא אחת עובדים המסווגים באופן שגוי ופיקטיבי כעצמאים, באופן שמפחית הן את עלויות המעסיק והן את חובותיו החוקיות כלפי עובדי הפלטפורמה. לכן, בפועל נמנעות מעובד פלטפורמה זכויות רבות, וביניהן זכותו לשכר מינימום, גמול בגין שעות נוספות ומנוחה שבועית, תשלום דמי חופשה ומחלה, תקופה ראשונה של דמי פגיעה בעבודה, זכאות לדמי אבטלה, הפרשות מעסיק לפנסיה ולביטוח לאומי, הגנה מפיטורים שלא כדין וכיסוי של הסכם קיבוצי או ענפי.

בנוסף, מדגישים שינוק וקורן כי הגדרת עובדי פלטפורמה כקבלנים עצמאיים מונעת מהם יציבות בסיסית, היות והאפליקציה יכולה לשנות את תנאי עבודתו ללא הסכמתו או ידיעתו, ובנוסף, מגבילה גם את הזכויות המשפטיות הקשורות להתארגנות, כיוון שעובדי הפלטפורמות הם עשויים להיות נתונים למגבלות דיני הגבלים עסקיים. על כן, נפגעת יכולתם להפעיל כוח ארגוני על מנת לאזן את כוח המיקוח שלהם מול כוחה האדיר של הפלטפורמה, להגן על זכויותיהם, ולפעול לשיפור תנאי העסקתם.

על פי המסמך, ישנה כיום פגיעה בפרטיות העובדים. הפלטפורמות הדיגיטליות משתמשות לרוב במערכת אלגוריתמית שאוספת נתונים לגבי העובדים לצורך קבלת החלטות לעניין תגמול כספי או לעניין המשך העסקתו של העובד. מה שלדברי שינוק וקורן, בעייתי משתי בחינות. ראשית, אין הבטחה כי במידע שנאסף ייעשה שימוש רק לצורכי עבודה, ושנית, לעובד חסרה כתובת אנושית אליה הוא יכול לפנות במקרה של בעיה או מחלוקת בנוגע להחלטת הפלטפורמה לגביו.

כמו כן, לדבריהם, מודל התגמול בפלטפורמה עלול לייצר סכנה בטיחותית. שינוק וקורן נותנים כדוגמא את ענף המשלוחים, בו עובדים מתוגמלים לפי משלוח ולא לפי שעות עבודה וללא התחייבות לשכר מינימום, מתומרצים לבצע משלוחים רבים ככל הניתן.

תמריץ זה, לדבריהם, גורם לשליחים לפגוע ברמת הבטיחות בה הם נוקטים בעת נסיעתם. בנוסף, הגדרתם כקבלנים עצמאים מקשה על נפגעים לתבוע נזקים ושוללת מהשליחים את דמי הפגיעה להם זכאים שכירים ב-12 הימים הראשונים לאחר הפגיעה.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!