דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום שבת כ"ב באדר א' תשפ"ד 02.03.24
18.0°תל אביב
  • 10.3°ירושלים
  • 18.0°תל אביב
  • 16.0°חיפה
  • 17.8°אשדוד
  • 14.7°באר שבע
  • 23.3°אילת
  • 17.2°טבריה
  • 12.2°צפת
  • 16.7°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
מלחמה בישראל

מענקים והרחבת הזכאות לדמי אבטלה: הכנסת אישרה את מתווה הפיצויים על נזקי המלחמה

מליאת הכנסת העבירה בקריאה שנייה ושלישית את מתווה הפיצויים לעסקים ולאזרחים, וכללה בה את ענפי החקלאות והבנייה | ועדת הכספים ביצעה בתוכנית התאמות לטובת נשים בחופשות לידה והורות ומשרתי מילואים

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ויו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני במליאת הכנסת (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ויו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני במליאת הכנסת (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
ניצן צבי כהן
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
צרו קשר עם המערכת:

התוכנית לסיוע כלכלי אושרה הלילה (בין רביעי לחמישי) במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. ועדת הכספים שאישרה את התוכנית, החליטה להכליל את ענפי החקלאות והבנייה במתווה הפיצויים; להגדיל את הפיצויים ולהחילם על היקף נרחב ככל הניתן של חברות, עצמאים ועסקים, לצד ארגוני מגזר שלישי.

נוסף על כך, הוועדה ביצעה התאמות לטובת נשים בחופשות לידה והורות, ומשרתי מילואים. הצעת החוק תהיה תקפה מ-7 באוקטובר עד 30 בנובמבר, ושר האוצר בהסכמת ועדת הכספים רשאי להאריך אותה בהמשך עד סוף 2023. המתווה מתייחס לכלל חלקי הארץ, כשליישובי הספר והערים במרחק 40 ק"מ מגבול עזה ו-9 ק"מ מגבול הצפון, לרבות יישובים שפונו, מנגנון פיצויים נרחב יותר.

הוועדה קבעה שגם עובדים מעל גיל 67 יהיו זכאים למענק בגין הפסקת עבודה, בדומה לתקופת הקורונה. תקופת האכשרה לעניין אנשים עם מוגבלות במסגרת זכאות לדמי אבטלה קוצרה, ונקבעה הארכה לתקופת התשלום המרבית של דמי אבטלה לאדם שמתגורר ביישוב שפונה, למשך תקופת המלחמה.

תנאי סף לכניסה לתוכנית המענקים להמשכיות עסקית הוא פגיעה של 25% בחודש לדיווח חד-חודשי או 12.5% לדיווח דו-חודשי, ומחזור שנתי של 12 אלף עד 400 מיליון שקלים. נוסף על כך, עסק צריך להיות בעל מחזור של יותר מ-12 אלף שקלים ב-2022, שנועד למנוע מתן מענקים לעסקים שנסגרו בפועל אך לא רשמית. בנוסח החוק המקורי הועמד המחזור על 18 אלף שקלים, אבל לדרישת הוועדה ולמניעת פגיעה בעסקים קטנים במיוחד, הוא הופחת.

לעצמאים ולחברות נקבעו מענקים בסכומים מוגדרים, בהתאם להיקף המחזור החודשי ואחוז הירידה במחזור בהשוואה ל-2022, וככל שהירידה חדה יותר, כך הפיצוי גבוה יותר. כמו כן, התווספה לדרישת הוועדה מדרגה למתווה זה, כדי לאפשר לחלק מהעוסקים הפטורים להגדיל את גובה המענק.

תכנית הפיצויים (צילום: משרד האוצר)
תכנית הפיצויים (צילום: משרד האוצר)

כדי למנוע פגיעה בנשים שהיו בחופשת לידה בתקופה הקובעת ב-2022 ומשרתי מילואים ששירתו בתקופה זו, סוכם לדרישת ועדת הכספים ששר האוצר יקבע באישור ועדת הכספים דרך אחרת לקביעת מחזור העסקאות בתקופת הזכאות או מחזור העסקאות הקובע לעניין תקופת הבסיס, לעניין עוסקת (או עוסק) שהייתה לה פעילות מופחתת בשל תקופת לידה או הורות, או עוסק עצמאי שהייתה לו פעילות מופחתת בשל ימי שירות מילואים לפי חוק שירות מילואים. סיכום זה ייושם במסגרת הוראות ביצוע או בתקנות משלימות.

ליתר העסקים נקבעו מענקים שמשקפים הוצאות קבועות ושכר: מענק הוצאות קבועות הוא דיפרנציאלי, כך שעסקים שנפגעו יותר במחזור יקבלו מענק גבוה יותר. רכיב ההוצאות הקבועות מתוך התשומות יעמוד על מקסימום 22% בהתאם למידת הפגיעה. שיעור ההשתתפות בשכר העובדים יעמוד על 75% כפול שיעור הפגיעה במחזור כפול הוצאות השכר. לדרישת הוועדה, נקבעו מקדמים שמוכפל בהם שיפוי השכר לכל ענף במקדם שנקבע לעניינו, כך שהיקף הפיצוי בגין השכר יגדל לעומת המתווה המקורי.

תכנית הפיצויים (צילום: משרד האוצר)
תכנית הפיצויים (צילום: משרד האוצר)

תקרת הפיצוי תעמוד על 600 אלף שקלים במחזורים של עד 100 מיליון שקלים, ותעלה בהדרגה לגג של 1.2 מיליון שקלים לעסקים עם מחזור של עד 300 מיליון שקלים. לדרישת הוועדה, נקבע עוד שעיקולים לגבי המענק לא יחולו גם על חברה, ולא רק על יחיד כפי שהיה בנוסח המקורי. לגבי מענה לעסקים בעלי מחזור גדול מ-400 מיליון שקלים, סוכם שיובא לוועדה בנפרד מנגנון למתן הלוואות עד מיליארד שקלים בערבות מדינה לעסקים.

נוסף על כך, לדרישת הוועדה, נקבעו הקלות בתנאי הכניסה של עמותות למתווה, תוך עיגון בחוק שעד השבוע הבא יפורסם ויובא לוועדה מתווה משלים שמיועד לעמותות שנשענות על תרומות בלבד, ולא זכאיות לפיצוי מכוח חוק זה. לפיכך, סוכם שיוקצה תקציב שלא יפחת מ-40 מיליון שקלים. לדרישת הוועדה, הוכנסו לחקיקה גם מענים מותאמים לעסקים שעובדים במנגנון שוטף פלוס, ליהלומנים ולעסקים שפעלו תחת הגבלות נוכח שנת השמיטה ב-2022.

פיצויים מותאמים לענפי החקלאות והבנייה

ענף החקלאות הוכלל במסגרת החוק, לדרישת הוועדה, בהסכמת גורמי הענף ובסיוע ועדת הכלכלה שדנה בנושא. נוכח האופי הייחודי של הענף, נקבע שתקופת הבסיס והזכאות תעמוד על 4 חודשים – ספטמבר עד דצמבר 2022 – בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2023. במקרה של עסקי חקלאות שנפגעו מעל 80%, מקדם הפיצוי המקסימלי יהיה 47%. כן הוכנסה התאמה לעסקי חקלאות חדשים.

לצד זאת, לדרישת הוועדה הוכנס למנגנון הפיצוי גם ענף הבנייה, עם כמה החרגות. בין השאר, הפיצוי יינתן אם הפעילות היא של ביצוע עבודה בפועל של קבלנים או קבלני משנה שרשומים ברשם הקבלנים, כשמקדם הפיצוי יעמוד על 15% לתקופת הבסיס, והתקופה תהווה את הממוצע של חודשים ינואר עד ספטמבר 2023.

לצד אלה נכללות בחוק הקלות בזכאות לדמי אבטלה, שבבסיסן איזון בין מענה סוציאלי לשמירה על תמריצים ליציאה לעבודה: הרחבת הזכאות גם לעובדים שיוצאו לחל"ת של 14 יום, ביטול של ניכוי ימי חופשה צבורים מתקופת האבטלה, קיצור תקופת האכשרה הנדרשת ל-6 חודשים עבודה מתוך 18, תוספת ימי אבטלה למי שמיצו את ימי הזכאות בתקופת הקורונה, ואישור זכאות מסיום ההעסקה או היציאה לחל"ת.

גם עובדים מעל גיל 67 שהפסיקו לעבוד בתקופה זו יהיו זכאים למענק מיוחד בדומה למענק ההסתגלות בתקופה הקורונה. תקופת האכשרה לאנשים עם מוגבלות לעניין זכאות לדמי אבטלה במסגרת חל"ת הורדה ל-3 חודשים. החל"ת לא יבוא במסגרת ימי ההגנה של אישה החוזרת מחופשת לידה והורות. נקבעה גם הארכה של תקופת התשלום המרבית לדמי אבטלה לאדם המתגורר ביישוב שפונה, למשך חודשי המלחמה.

לעניין בני זוג שהכנסתם נפגעת מכך שבן או בת זוגם משרתים במילואים, סוכם שיחול עליהם אחד מהשניים: או שישופו במסגרת מנגנון שיובא בנפרד, שקובע שיפוי על אובדן שכר, אם יש להם ילדים עד גיל 14 או ילד עם מוגבלות (המתווה שיוצג בפני הוועדה בתוך שבועיים, ויתחייבו אליו משרדי האוצר והביטחון בשעות הקרובות); או שייכנס לתוקף סעיף שנקבע בחוק, שלפיו בן הזוג יוכל לצאת עצמאית לחל"ת ולהיות זכאי לתשלום דמי אבטלה (בכפוף לעמידתו ביתר התנאים המזכים).

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״
נרשמת!