ברבעון הראשון של 2017 המשק צמח ב-1.4% בלבד, כך על פי דוח שפרסמה אתמול (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נתוני צמיחה אלה נמוכים מהצפי אותו פרסם בנק ישראל, לפיו יצמח המשק בכ-2.5-3%, ונמוכים משמעותית מנתוני הצמיחה של שני הרבעונים האחרונים של 2016 שעמדו על 4.7% ברבעון הרביעי ו-4.1% בשלישי. הסיבה המרכזית לצמיחה המתונה יחסית היא ירידה בצריכה הפרטית שהובילה את הצמיחה בשנה החולפת, ובעיקר הרכישה של כלי רכב חדשים לשימוש פרטי.

דוח החשבונות הלאומיים שמפרסם הלמ"ס מביא את השינוי הרבעוני בתמ"ג, (תוצר מקומי גולמי), כלומר סך כל ההוצאה הכלכלית שנעשתה במשק ברבעון החולף. נתון זה לבדו אינו מספיק בכדי להעריך את מצבו וחוסנו של המשק, אבל נהוג לראות בו אינדיקטור כלכלי מרכזי, שביחד עם נתונים נוספים כמו גובה השכר ואבטלה, עשוי לספק תמונה כללית על מגמות כלכליות מתהוות. בשל מורכבותו הגדולה של תהליך איסוף הנתונים, מדובר באומדן ראשוני שקיים סיכוי גדול שישתנה בחודשים הקרובים.

בהוצאה הציבורית (הוצאה של הממשלה) נרשמה עלייה מתונה של 2.5%. בצריכה הפרטית, קטר הצמיחה של המשק בשנים האחרונות נרשמה ירידה של 1.6%, המהווה ירידה של 3.4% בחישוב ההוצאה לנפש. בתוך כך, ירדה ההוצאה על כלי רכב לשימוש פרטי ב-72.7% בחישוב שנתי, וזאת לאחר עליה של 46.6% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. עם זאת, ההוצאה לצריכה שוטפת לנפש (מזון, שכר דירה וכו') עלתה ב-1.2% וההוצאה למוצרים בני קיימה למחצה (לבוש, כלי בית וכו') עלתה ב-16.6%.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ביצוא לעומת זאת נרשמה עליה משמעותית של 8% בחישוב שנתי, בהמשך לעליה של 7.6% ברבעון הקודם. בייצוא השירותים נרשמה עלייה משמעותית של 15.4%.

עוד מוקדם לקבוע האם ההאטה בצריכה היא תנודתית ונובעת בעיקרה מנסיבות זמניות (ובעיקרן הקדמת רכישות רכבים בסוף השנה החולפת כתוצאה מצפי לעליה במיסוי), או שהיא מסמנת שינוי מגמה מהותי יותר ומבשרת על האטה צפויה במשק. בדו"ח לסיכום 2016 הזהיר בנק ישראל כי אין זה מובטח כי המשק הישראלי ימשיך לצמוח לאורך זמן, וציין כי ייתכן שהצמיחה המבוססת על צריכה מקומית "מיצתה" את עצמה וכי המשק הישראלי מפגין ביצועים טובים פחות ביצוא מאשר מדינות אחרות ב-OECD.