בשנת 2011, עלתה לדיון בבית המשפט המחוזי בחיפה שאלה צרכנית מעניינת. השאלה התגלגלה מבית המשפט המחוזי לבית המשפט העליון, והדיון בה הסתיים רק לאחרונה, כאשר בית המשפט העליון הכריע בה בהרכב מורחב של שבעה שופטים (דנ"א  5783/14).

הוראות חוק הגנת הצרכן קובעות כי במקרה שבו צרכן מבטל עסקת מכר מרחוק במועד ובתנאים שנקבעו בחוק, הוא ישלם דמי ביטול בסך 5% מסכום העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם. מר ליאור צמח, עו"ד במקצועו, הזמין באמצעות אתר האינטרנט של חברת אל-על שני כרטיסי טיסה לחו"ל. למחרת ההזמנה, ביקש מר צמח לבטל את כרטיסי הטיסה, והוא חוייב בתשלום דמי ביטול בגין כל כרטיס בנפרד כאילו ביצע שתי עסקאות נפרדות לרכישת כרטיסים. עו"ד צמח טען כי מדובר בהזמנה אחת, וכי ההפרדה של שני כרטיסי הטיסה לשתי עסקאות היא מלאכותית, ואין לגבות דמי ביטול נפרדים בגין כל כרטיס טיסה.

עו"ד צמח פנה לבית המשפט המחוזי בחיפה בשנת 2012, ובית המשפט קבע כי חברת אלעל רשאית הייתה לגבות דמי ביטול בגין כל כרטיס בנפרד. עו"ד צמח ערער על פסק הדין לבית המשפט העליון. לפני ההחלטה בערעור, ניתנה החלטה אחרת של בית המשפט העליון בשאלה דומה, בה נקבע כי אין לחייב בדמי ביטול בגין כל כרטיס טיסה במקרה של כמה כרטיסי טיסה שנרכשו בעסקה אחת. ואולם, ההרכב של בית המשפט העליון, שדן בערעור של עו"ד צמח החליט בכל זאת שלא לקבל את העמדה שהובעה בהחלטה הזו, דחה את הערעור, וקבע כי ניתן לחייב בדמי ביטול בגין כל כרטיס בנפרד גם כאשר מדובר בכרטיסים הכלולים בהזמנה אחת.

בעקבות זאת הוגשה בקשה לדיון נוסף – הליך חריג שמיועד למקרים בהם הפסיקה של בית המשפט סותרת פסיקה קודמת, או במקרה שמדובר בעניין חשוב במיוחד או מורכב וקשה במיוחד או שיש בו חידוש רב. בית המשפט קיבל את הבקשה, והסוגיה הועברה לדיון בפני הרכב מורחב של שבעה שופטים (דנ"א 5783/14 עו"ד ליאור צמח נ' אל על ואח').

בפסק דין ארוך ומקיף, המשנה לנשיאה בדימ' ג'ובראן קבע כי בגלל האופי המיוחד של כרטיסי טיסה, ניתן לחייב בדמי ביטול בגין כל כרטיס טיסה בנפרד אפילו שמדובר בהזמנה אחת. אבל, בכל מקרה אחר של הזמנה אחת שבה יש מספר רכיבים שונים, אין לפצל את דמי הביטול לכל רכיב בנפרד, והצרכן יחוייב בדמי ביטול בגין העסקה כולה בלבד.

השופטת חיות קבעה כי באופן כללי אכן אין לחייב בדמי ביטול בגין כל מרכיב בעסקה שבוטלה, אך העירה כי אם צרכן מבטל רק חלק מהנכסים או השירותים שהוזמנו, המחיר יחושב לפי האחוז מתוך המחיר הכולל של הנכסים או השירותים שהזמנתם בוטלה. במקרה שמדובר בעסקה שבה נרכש נכס או שירות גם עבור אדם אחר, ניתן יהיה לגבות מהצרכן המזמין דמי ביטול נוספים בגין ביטול העסקה עבור אותו אדם אחר, ובנסיבות מסויימות העוסק יוכל לפנות ישירות לאדם האחר לצורך תשלום דמי הביטול (ובלבד שלא יגבה פעמיים – מהמזמין ומהאדם האחר).

השופט עמית גם הוא סבר כי הזמנת כרטיסי טיסה היא מקרה מיוחד, אך סבר כי בכל הנוגע לעסקאות צרכניות אחרות, אין לקבוע באופן אוטומטי כי לא ניתן להפריד את המרכיבים שלהן וכי לא ניתן לגבות דמי ביטול בגין כל מרכיב ורכיב, ויש לדון בכל מקרה לגופו.

השופט סולברג הצטרף למסקנה כי במקרה של כרטיסי טיסה יש לראות את הביטול כביטול של שתי עסקאות אישיות נפרדות. גם סגן הנשיאה בדימ' רובינשטיין והשופט מלצר הצטרפו למסקנה זו בכל הנוגע להזמנה של כרטיסי טיסה, אך כמו השופט עמית, הותירו בצריך עיון את השאלה מה יקרה בעסקאות צרכניות אחרות. גם הנשיאה נאור הצטרפה למסקנה בעניין כרטיסי הטיסה, אך לא חיוותה את דעתה בקשר לעסקאות צרכניות אחרות.

למעשה, תוצאת פסק הדין הינה כי במקרה של עיסקת הזמנת כרטיסי טיסה עבור מספר אנשים, יש לראות את העיסקה  כמספר עסקאות אישיות נפרדות, אשר ניתן  לחייב בגינן בדמי ביטול נפרדים. בית המשפט טרם הכריע מה יהיה הדין במקרה של עסקאות צרכניות אחרות הכוללות הזמנה אחת של כמה שירותים או מוצרים. הנטיה הכללית הנראית מפסקי הדין היא כי במקרה של עסקאות צרכניות רגילות ולא מיוחדות, יראו את ההזמנה האחת כעסקה אחת לצורך דמי הביטול, אבל עדיין ייתכן שבנסיבות מסויימות בתי המשפט יחרגו מהעיקרון הזה, כפי שקרה במקרה של הזמנת כרטיסי טיסה.


עו"ד ירון לוינסון הוא מנכ"ל רשות ההסתדרות לצרכנות