משרד העבודה והרווחה מבקש לשנות את הצעת חוק מינוי עוזרי הבטיחות באתרי הבנייה, באופן המסיר את אחריותו על רישומם, הפיקוח על מוסדות ההכשרה לתפקיד ופסילתם במידה ואינם מבצעים את תפקידם. כך עלה מהעמדה שהציג המשרד בפני ועדת העבודה והרווחה של הכנסת הדנה בחוק.

במכתב לראש מנהל הבטיחות במשרד, ארז מימון, טען ארגון קו לעובד כי "עמדה זו, אשר סותרת את תפקידכם וחובותיכם כרגולטור ראשי בנושא הבטיחות בעבודה וכרשות ציבורית הממונה על האכיפה והפיקוח בתחום, תוביל בהכרח למצב של 'שוק פרוץ' בתחום, בדומה למצב הקיים כיום בנושא הדרכת עובדים לעבודה בגובה".

"יתרה מזו, עמדתכם תפגע בתכלית הצעת החוק המבקשת לספק טיפול ראשוני ומיידי למצב הבלתי תקין ושמקורו בחקיקת הבטיחות עליה הינכם ממונים, אשר לפיו מנהל העבודה באתר הבנייה הוא האחראי המרכזי והכמעט בלעדי על תחום הבטיחות באתר הבנייה" הוסיפו, "מצב זה שהינו לכל הדעות, גם של משרדכם, בלתי אפשרי ואף אבסורדי לאור המטלות הרבות שאינן מתחום הבטיחות המוטלות על כתפיו של מנהל העבודה באתר הבנייה, ושאינן מאפשרות לו למלא את תפקידו כאחראי על הבטיחות באופן וברמה הנדרשת ממנו על פי חוק, ואף חמור מכך, מציבות אותו במצבי סתירה והתנגשויות בשל האופי השונה של המטלות".

העובדים שיאיישו את התפקיד החדש, צפויים להיות בעיקר עובדים זוטרים, הצפויים לשאת באחריות פלילית במקרים של תאונות. בקו לעובד הדגישו " אין זה סביר או תקין ש'עובד זוטר' יישא באחריות כבדה זו כאשר הרגולטור הראשי והגוף המפקח והאוכף בתחום הבטיחות בעבודה, מתנער מאחריותו לפקח ולהתערב בהכשרת עובדים לתפקיד 'עוזר בטיחות', לפקח על המוסדות שיכשירו אותם, וינהל פנקס עוזרי בטיחות ויקבע מי יוכל להיכנס לפנקס ומי יוצא ממנו".

ראובן בן שמעון מהפורום למניעת תאונות עבודה הוסיף כי "ברור שההתנהלות של המשרד אינה משיגה את המטרה למאבק בתאונות העבודה ואף משיגה מטרה הפוכה".  לדבריו, "התערבות מנהל הבטיחות בנושא קריטית והכרחית נוכח העלייה המדאיגה בכמות תאונות עבודה (עלייה של 27 אחוז ביחס לתקופה המקבילה אשתקד) וזאת על מנת למנוע מצב של זריקת האחריות לש.ג. והסדרת נושאי הבטיחות באתר הבנייה שלשמה נחקק החוק, על שר העבודה והרווחה חיים כץ לממש את הבטחתו ומחויבותו למיגור תאונות העבודה במעשים ולא בדיבורים".

ההצעה המקורית, ביקשה לחייב את אתרי הבניה במינוי ממוני בטיחות, בעלי הכשרה רחבה ומקצועית יותר. אולם בלחץ משרדי הממשלה והקבלנים ככל הנראה, רוככה ההצעה כך שתעסוק בעוזרי בטיחות בלבד – עובדי בניין בעלי ניסיון מהשורה שיעברו קורס מיוחד.

ממשרד העבודה והרווחה נמסר בתגובה כי "בניגוד לנטען, מנהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה דווקא סייע לקדם ולשפר את הצעת החוק כך שיהיו לה עוגנים של פיקוח ובקרה. מנהל הבטיחות הטמיע בחוק המדובר את חובת הדיווח אודות הליקויים ותיקונם ליזם ולקבלן, חובת פרסום שמו של עוזר הבטיחות על גבי שילוט באתר, תיעוד מינוי עוזר הבטיחות בפנקס באתר החתום על ידי מנהל העבודה. בכך למעשה הטמיע מינהל הבטיחות מספר מנגנונים קריטיים שיבטיחו כי היזם והקבלן יהיו מעורבים באופן שוטף במצב הבטיחותי באתר הבנייה; הן לשם מניעת תאונות עבודה והן לשם מיצוי הדין הפלילי עם קבלנים רשלנים.

"זאת ועוד, על פי החוק הנידון ובתמיכת המשרד, הכשרתו של עוזר הבטיחות באתר הבנייה תיעשה אך ורק במוסדות שאושרו על ידי מנהל הבטיחות ומפוקחים על ידו. צר לנו שגורמים שאינם מעורים בפרטים מנסים לעורר פרובוקציות שאין בהם דבר וחצי דבר. משרד העבודה והרווחה ממשיך להיאבק בתאונות הבנייה וקורא לכל הקבלנים לקחת אחריות על חיי אדם באתרי הבנייה".