אחרי עיכוב של מספר חודשים פרסם אתמול (רביעי) החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו, את הדו"חות הכספיים של הממשלה לשנת 2017. המספרים שמציג חזקיהו מעידים על התחזקות כלכלית של הממשלה בעשור האחרון – כשמצד אחד הכנסות המדינה צומחות בקצב מהיר והוצאות משרדי הממשלה עלו בין 2010 ל-2017 בכ-60%, ומנגד הגרעון השנתי וההוצאות למימונו יורדים משנה לשנה.

שר האוצר, משה כחלון אמר על הדו"חות כי הם "מוכיחים שניתן לנהל מדיניות כלכלית חברתית של הגדלת ההוצאות האזרחיות תוך הורדת נטל החוב למען הדורות הבאים. לחשב הכללי האחריות הגדולה של ניהול כספי הציבור ומהדו"חות אנחנו לומדים כיצד להשתמש טוב יותר בכספים אלו. נמשיך לשמור על כספי הציבור ולוודא שכל שקל מתוכם יגיע למקומות הטובים ביותר למען החברה הישראלית".

חזקיהו עצמו הוסיף כי "אנו מאמינים שהנגשת המידע מאפשרת בטווח הקצר בקרה ציבורית על פעילות הממשלה, ובטווח הארוך, שיפור והתייעלות של הממשלה. לפיכך, אנו פועלים במהלך השנה כולה להרחבת המידע הנכלל בדוחות ולשיפור איכותו. במסגרת זו פעלנו גם להגדלת מספר הגופים הממשלתיים הכלולים בדוחות, והשנה הגיע סך הישויות הנכללות בדוח הכספי לכ-200".

יש לציין כי הדו"חות הכספיים של 2017 התפרסמו מאוחר באופן חריג ביחס לשנים קודמות בהן נהגו החשכ"לים לפרסם את הדו"חות בחודש יוני ואף באפריל. לפרסום הנדחה של הדו"חות השפעה שלילית על האפקטיביות שלהם הן ככלי לקבלת החלטות בקרב קובעי המדיניות והן ככלי לביקורת ציבורית על פעילות הממשלה.

סך הכנסות הממשלה ב 2017 הסתכמו בכ-494 מיליארד שקלים. גידול של כ-8.6% לעומת 2016 הנובע בעיקר מגידול משמעותי בגביית המיסים והאגרות. בתחום ההוצאות רשמה הממשלה עליה של 0.6% בלבד בין 2016 ל-2017 כך שההוצאה הממשלתית הכוללת עמדה על 572 מיליארד שקלים. פילוח ההוצאות לסוגיהן מעיד על כך שהגדילה בהוצאות הממשלתיות על שכר קוזזו, כמעט לחלוטין, הודות לירידה בהוצאות הביטוח הלאומי.

במבט כולל על הדו"חות הכספיים ניתן לומר כי מרבית הנתונים המוצגים בהם לא מפתיעים. עם זאת בנבכי הדו"ח, המונה לא פחות מ-388, עמודים מדווחת הממשלה על ירידה של 55 מיליון שקלים (כ- 12%) בתמלוגי משרד האנרגיה, מתוכם כ-42 מילון שקלים מיוחסים לירידה בהכנסות ממאגר הגז הטבעי תמר. נתון מעניין נוסף המוצג בדו"ח נוגע להפסדי ההכנסות שספגה המדינה בתוכנית מחיר למשתכן בשנת 2017 המוערכים בכ-2.3 מיליארד שקלים.

פרק נוסף בדו"ח נוגע לביצועיהן הכספיים של החברות הממשלתיות, תחום שעבר מהפכה משמעותית בשנים האחרונות כשרוב החברות הממשלתיות מציגות שורות רווח משמעותיות. סך הכל רשמו הלברות הללו רווח של כ-3.5 מיליארד שקלים בשנה. יש לציין שנתוני הרווחיות של החברות הממשלתיות נפגעו כתוצאה מהפסדים של כ-2.5 מיליארד שקלים שנרשמו לחובת 'נצר השרון' (תע"ש לשעבר) כתוצאה מתהליכי הפרטתה.