במקומות עבודה רבים מעניקים לעובדים, על חשבון מקום העבודה, מכשיר טלפון ומספר טלפון לשימוש העובדת, לצרכי עבודה וגם לצרכים אישיים. מדובר בהטבה כלכלית מצד מעסיקה לעובדת בדמות מכשיר טלפון חינם ושימוש חינם במכשירים שהם מזמן לא רק "טלפון" אלא מרובי אפלקציות כמו וואטסאפ והקלטת שיחות אוטומטית. עבור רבים מאתנו, מכשיר הטלפון הנייד הוא גם אביזר שימושי ביותר לצרכי תקשורת שונים ומגוונים, לרבות לצרכיי העבודה, וגם אביזר פרטי – בו אצור מידע רב, שהוא לא פעם אישי ולעיתים גם אינטימי (בכלל זה, תמונות, הודעות, הגיגים, סרטים וכדומה).

הזכות לפרטיות היא זכות יסוד, המעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הקבוע כי כל כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו ואין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו. מנגד, למעסיקה עומדת זכותה הקניינית לנהל את עסקה לפי מיטב הבנתה מכוח זכות הקניין שאף היא – כמו כבוד האדם וחירותו –זכות יסוד.

נושא הזכות של המעסיקה לעשות שימוש במסמכים שיצרה עובדת בטלפון הנייד הוא יחסית חדש בשוק העבודה ובבתי הדין לעבודה. בנושא דומה – שימוש המעסיקה במסמכים שיצרה העובדת בתיבת הדוא"ל שהעמידה המעסיקה לרשותה – נקבע בבית הדין לעבודה כי המעסיקה רשאית לעשות בהם שימוש ובלבד שבמועד קבלת העובדת לעבודה, המעסיקה הביאה לידיעתה ולהסכמתה מדעת ומרצון את המדיניות בנוגע לשימוש המעסיק במסמכים המצויים בתיבת הדוא"ל במקום העבודה. במקרה כזה, העובדת יודעת כי תיבת הדוא"ל היא לא אישית והיא יכולה לעשות שימוש נבון, לפי שיקול דעתה, בתיבת הדוא"ל. במקרה זה, ככל שהעובדת עושה בתיבת הדוא"ל שימוש גם לצרכים פרטיים, היא עושה זאת מתוך שיקול של האפשרות להיות חשופה לעינו המתבוננת של המעסיק.

בהתאם לפסיקת בית הדין לעבודה שניתנה לאחרונה, הכללים לעניין תיבת הדוא"ל, יפים, בשינויים המחויבים, גם לעניין שימוש בטלפון הנייד שניתן לעובדת, לרבות אפליקציית וואטסאפ וכן לשיחות שהוקלטו באמצעות אפליקציה ייעודית. כלומר, במקרה בו בחוזה העבודה כתוב במפורש כי המעסיקה רשאית לעשות שימוש במידע המצוי במכשיר הטלפון הניתן לעובדת – והעובדת נתנה לכך את הסכמתה – המעסיקה רשאית לעשות שימוש במידע המצוי במכשיר הטלפון.

באותו מקרה, המדובר היה בעובד אשר התפטר מעבודתו והתקבל לעבודה אצל חברה מתחרה. בנסיבות העניין, פנתה המעסיקה ממנה התפטר העובד בתביעה ובה טענה, בין היתר, כי העובד הפר את חובות האמון שלו כלפיה על מנת להעביר מידע מסחרי סודי של התובעת למעסיקתו החדשה ועל מנת לשדל לקוחות של המעסיקה הקודמת לעבור לקבל שירות ממעסיקתו החדשה.

להוכחת טענותיה השתמשה המעסיקה לשעבר בהודעות דוא"ל וכן, בתמלול שיחות טלפון שהעובד עצמו הקליט באמצעות אפליקצייה במכשיר הנייד שהוא החזיר לה עם התפטרותו ממנה וכן, בהודעות וואטסאפ. באותו מקרה, אישר בית הדין לעבודה שימוש בהודעות הדוא"ל – שכן בחוזה העבודה נקבעה זכותו של המעסיק לעיין בתיבת הדוא"ל שהועמדה לעובד וכן צויין כי לעובד לא תהיה כל טענה לפגיעה בפרטיות.

עם זאת, באותו מקרה, קבע בית הדין כי לא הובאה לידיעתו של העובד כל מדיניות של החברה המעסיקה הנוגעת להאזנה לשיחות בטלפון הנייד או ליישומון הוואטסאפ, ולכן, נקבע כי המעסיק אינו רשאי להשתמש במידע מתוך מכשיר הטלפון הנייד שהעובד החזיר עם סיום עבודתו. בית הדין לעבודה הורה על הוצאתן מתיק בית הדין של ראיות שהושגו מתוך מכשיר הטלפון הנייד, ובהן תמלולים שערכה המעסיקה לשיחות הטלפון והעתקים מהודעות הוואטסאפ.