28 כתבי אישום הוגשו לאחרונה כנגד קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון שפעלו בלא רישיון של משרד העבודה והרווחה – וכן 35 כתבי אישום כנגד מזמיני שירות מקבלנים לא מורשים – כך נודע ל'דבר ראשון'. כתבי האישום הוגשו על ידי הלשכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה, לאחר פעילות חקירה של מינהל הסדרה ואכיפה במשרד.

אחד מכתבי האישום הוגש נגד מנכ"ל חברת שירותי ניקיון בשם "טל פרויקטים", כיוון שלא החזיק רישיון קבלן שירות ממשרד העבודה כנדרש בחוק. לדברי המשרד מדובר בעסק שפעל בתחום הניקיון על אף שרישיונו נשלל על ידי מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה כבר בשנת 2014.

כתבי אישום נוספים הוגשו גם כנגד חברת מעדני מניה רשתות מסחר 2000 והמנכ"ל שלה, אשר הזמינה וקיבלה שירותי ניקיון על ידי 'טל פרוייקטים' בלא שווידאה שיש לה רישיון כחוק, וכנגד מנכ"ל החברה. כתבי אישום אלו נסגרו במסגרת הסדרים מותנים במסגרתם שולם סכום כולל של 28 אלף שקלים.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלן כוח אדם מחייב חברות בתחום שירותי הניקיון ושירותי השמירה בקבלת רישיון ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה. קבלת הרישיון מותנית בבדיקת הרקע ואופן ההתנהלות של החברה ומנהליה, ומאפשרת למינהל לפקח על העסקת העובדים בחברה ועל קיום זכויותיהם הסוציאליות. חשוב לציין כי החוק קובע עונש פלילי לא רק על קבלן שירות המספק שירותים ללא רישיון, אלא גם על מזמין שירות המתקשר עם חברה שעובדת בלא רישיון. זאת, בכדי להרתיע ביחס לעצם ההתקשרות עם הגורם הלא מורשה ולהגביר את כלי האכיפה ביחס לעובדי חברות הקבלן. באתר משרד העבודה והרווחה מופיעה רשימה של כלל קבלני השירותים המורשים, וכן של אלו שרישיונם פג תוקף.

ראש מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה, הגב' יפה סולימני מסרה ל'דבר ראשון' כי "עובדי הניקיון נמנים על עובדים המשתייכים לאוכלוסיות מוחלשות, ולכן המחוקק הציב שתי שכבות הגנה עליהם: ראשית, המעסיק שלהם מחויב בקבלת רישיון בהתאם לתנאים המפורטים בחוק ושנית, הטלת אחריות מזמין שירות על המעסיק בפועל, שחושפת אותו לכתב אישום פלילי ולעונשים הקבועים בחוק. מובא לידיעת העוסקים בתחומים שעליהם חל משטר הרישוי שגם אם רישיון הקבלן שלהם נשלל, כמו במקרה דנן, עדין חלה עליהם חובת הציות לחוק, ומינהל הסדרה ואכיפה ימשיך ויפקח עליהם".

עו"ד איריס מעודה, האחראית על התובעים החיצוניים בלשכה המשפטית, הוסיפה כי "הטלת אחריות פלילית על קבלני כח אדם, קבלני שירות ונושאי משרה נועדה להמריצם לנקוט באמצעים נאותים על מנת להבטיח כי הוראות החוק בדבר הרישיון הנדרש יקוימו עוד בטרם ההתקשרות בין הקבלן למזמין השירות. בענייננו, המציאות מלמדת כי הופרו הוראות החוק בעניין והוגשו כתבי אישום כנגד מבצעי העבירה, לרבות נגד המנהלים שנושאים באחריות למנוע את ביצוע העבירה כנושאי משרה. בהליכים הפליליים השונים, לצד הרשעה, מוטלים קנסות מרתיעים על כל אחד מהנאשמים".

את תגובת טל דב ומעדני דניה לא ניתן היה להשיג.