התקבלת לעבודה? את מנהלת משא ומתן עם מעסיק פוטנציאלי? האם יש חובה לחתום איתך על חוזה עבודה? על כך ועוד בטור זה.

דרישת הכתב בחוזה בין צדדים אינה חובה בדין הישראלי, וצדדים יכולים להתקשר ביניהם בהסכם גם בלחיצת יד, גם אם מדובר בחוזה בשווי מיליונים או בעל השפעות דרמטיות. החריג לכלל הוא עסקאות במקרקעין בהן מצא המחוקק להתערב ולקבוע חובה לערוך חוזה בכתב בלבד וזאת כדי למנוע אי הבנות, במיוחד מכיוון שעבור רוב האנשים עסקה במקרקעין היא העסקה הגדולה בחייהם.

גם בתחום יחסי עובד ומעביד אין חובה לערוך חוזה עבודה בכתב. אבל בתחום הזה, המחוקק כן מצא לנכון להתערב ולקבוע בחוק  – חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה) התשס"ב-2003 – חובה על המעסיק לערוך לעובד הודעה בכתב על תנאי עבודתו של העובד.

כלומר, לא מדובר בחוזה בין הצדדים והעובד לא חייב לחתום עליו ואולם, המעסיק מחויב להעביר לעובד הודעה בכתב, המכילה פירוט ביחס לתנאי העבודה של העובד. ההודעה נועדה למנוע אי הבנות ומאפשרת שקיפות מלאה ביחס לתנאי העבודה של העובד כבר עם תחילת עבודתו במקום העבודה. השקיפות משרתת גם ערכים של ודאות ויציבות, ומאפשרת למנוע מצב בו המעסיק משנה בצורה חד-צדדית את תנאי ההעסקה, מבלי שהעובד יכול להתנגד לכך.

מתי על המעסיק למסור הודעה בכתב לעובדת?

לא יאוחר מ-30 ימים ממועד תחילת העבודה.

מה צריך להיות בתוכן ההודעה על תנאי עבודה?

  • שם המעסיק ושם העובדת;
  • תאריך תחילת עבודה ואם מדובר בעבודה לתקופה קצובה – גם את תקופת ההעסקה;
  • תיאור התפקיד;
  • ציון שם או תואר תפקידה של הממונה הישירה על העובדת;
  • סך כל התשלומים המשולמים לעובדת כשכר עבודה לרבות מועד תשלום השכר;
  • אורך יום עבודה ושבוע עבודה;
  • יום המנוחה השבועי של העובדת;
  • סך התשלומים של המעסיק ושל העובדת עבור תנאים סוציאליים כמו קרן פנסיה, קרן השתלמות וכן שמות הגופים אליהם מעביר המעסיק בפועל את התשלומים;
  • במקומות עבודה מאורגנים  – שם ארגון העובדים והכתובת לפניה אליו

מה קורה אם במהלך תקופת העבודה יש שינוי בתנאי העבודה?

על המעסיק למסור הודעה לעובדת על שינוי בתנאי העבודה תוך 30 ימים, וזאת אלא אם מדובר בשינוי המופיע בתלוש השכר או אם השינויים הם מכוח חוק (למשל, כמו העלאת שכר מינימום בחוק, שינוי מספר ימי החופשה בחוק).

מה קורה כאשר מעסיק לא מוציא לעובדת הודעה בכתב?

המחוקק בישראל רואה בחומרה אי עריכת הודעה בכתב לעובדת ונקבע כי מדובר בעבירה פלילית. מעסיק מפר חשוף לקנסות. בנוסף, במקרה בו בית הדין לעבודה קובע כי המעסיק לא מסר לעובדת, ביודעין, הודעה כתב או הודעה בכתב על שינוי בתנאי עבודה – רשאי בית הדין לעבודה לפסוק לעובדת פיצויים לדוגמה בגובה של עד 15 אלף שקלים.

חשוב – הנטל להוכיח כי נמסרה הודעה לעובדת מוטל על כתפי המעסיק וזאת בניגוד לתביעות רגילות בהן, ככלל, נטל ההוכחה מוטל על התובע.

בהתאם לדין החל, לפני כמה ימים פסק בית הדין לעבודה פיצוי בגובה של 5,000 שקלים לעובד שלא ניתנה לו הודעה בכתב עם תחילת עבודתו וגם כאשר שונו תנאי עבודתו במהלך תקופת העבודה – הוא לא קיבל על כך הודעה בכתב. באותו מקרה, המעסיק – רשת מסעדות בשרים – טען כי הוא העביר לעובד הודעה בכתב ואולם, לא הציג כל הוכחה לכך. כך היה גם במקרה נוסף, בו מעסיק גם לא הציג בפני בית הדין לעבודה הוכחה על מסירת ההודעה בכתב לעובד. שם נפסק לעובד פיצויים בגובה של 4,140 שקלים, ששיקף ממוצע של שכר חודש עבודה.