שר העבודה והרווחה, חיים כץ, הגיש היום (ראשון) לראש הממשלה בנימין נתניהו הצעת מתווה להחלת ביטוח סיעוד ממלכתי חובה לכל אזרחי ישראל. זאת לאור הנטל הכלכלי הכבד שמוטל על בני משפחות החולים הסיעודיים, ולאור החלטת ראשת שוק ההון והביטוח דורית סלינגר לבטל למיליון אזרחים את הביטוח הסיעודי הקבוצתי ללא חלופה הולמת. לדברי כץ, "בתחום הסיעוד קיים כשל חמור ורב שנים. הסיעוד אינו נכלל בסל הבריאות והאחריות לטיפול בחולה הסיעודי, מוטלת על בני משפחתו. עלויות טיפול אלה מצטברות לכדי הוצאה של מאות אלפי שקלים ולעיתים אף למעלה מכך".

עוד הוסיף השר כי "למעלה ממיליון אזרחים שמו את יהבם על ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים, אולם בהתאם להנחיית רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, אלה עומדים להסתיים בסוף השנה הנוכחית, תוך שסיומם מעמיד את המבוטחים, ובתוכם מאות אלפי מבוגרים, אל מול שוקת שבורה וללא כל פתרון אמיתי, וזאת לאחר ששילמו במשך שנים ממיטב כספם עבור הביטוח, אולם זה מבוטל דווקא בהגיעם לגיל מבוגר, ובתקופה בה הם זקוקים לו יותר מאי פעם".

הפגנת הגמלאים למען ביטוח סיעודי ממלכתי באוקטובר האחרון (צילום: הסתדרות הגמלאים)

עוד ביקש כץ מראש הממשלה, "להעלות לאישורה של הממשלה את בקשתי למנות מיידית ועדה ממלכתית המורכבת ממומחים בנושא מורכב זה ומנציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים, אשר יידרשו לגבש מתווה ישים להחלת ביטוח סיעודי ממלכתי חובה בתוך מספר חודשים ויביאו לאישור הממשלה ובעקבות אישורה לחקיקה מהירה על ידי הכנסת" .

עיקרי מתווה כץ

 1. ביטוחי הסיעוד הקיימים של קופות החולים, יהוו את הבסיס והערוץ הביטוחי לביטוח הסיעוד הממלכתי.
 2. לכל חבר קופת חולים תעמוד הזכות להצטרף לביטוח סיעודי מהסוג הקיים כיום בקופה בה הוא חבר, גם אם חברת הביטוח המבטחת את חברי אותה קופה ו/או קופת החולים סירבו לבטחו עקב גילו ו/או מצב בריאותו ו/או מסיבה אחרת כלשהי. יוקם "פול" (כדוגמת ה"פול" בביטוח רכב חובה) אשר יבטח בביטוח סיעודי כל תושב מסורב בתנאים זהים לאלה הנהוגים בקופות החולים.
 3. כל תושב יהיה חייב לרכוש ביטוח סיעודי הכולל כיסוי ביטוחי הנהוג כיום בביטוח לחברי קופות החולים ויהיה חייב בתשלום בגינו.
 4. יקבע בחוק שפרמיית הביטוח הסיעודי לא תהיה לפי הסיכון האישי של המבוטח אלא תתבסס על מבנה סוציאלי ולפי קבוצות גיל כנהוג כיום. תעריפי הביטוח יפוקחו ומבנה פרמיות הביטוח יוגדר באופן שיבטיח את המשכיותו ומבלי ששינויי המחיר עם הגיל, יהוו איום לכך שמבוגרים לא יוכלו לעמוד בתשלומים, עקב הפרמיה הגבוהה אותה הם נדרשים לשלם.
 5. לצד פרמיית הביטוח שישלמו המבוטחים, יועלה מס הבריאות בשיעור שייקבע, המוערך בכ – 0.5%-0.7%, שייגבה על ידי הביטוח הלאומי. הסכום שיגבה מהעלאה זו ישמש כולו למימון הפטור מתשלום פרמיית ביטוח סיעודי לאוכלוסייה החלשה והיתרה תועבר ל"פול" למימון חלק מהפסדיו. החלק הנותר של הפסדי ה"פול" יועמס כאמור על חברי הקופות המבוטחים בביטוח סיעודי על ידי העלאה קטנה בפרמיה שהם משלמים כיום.
 6. התשלום יהיה אחיד וזהה בין כל הקופות, הכיסוי הביטוחי ותעריפי הביטוח יהיו תחת פיקוח.
 7. תושבים חסרי הכנסה או תושבים ששכרם נמוך מרמת שכר שתקבע לעניין זה, יהיו פטורים מתשלום פרמיית הביטוח הסיעודי עבורם ועבור משפחתם. עלות ביטוחם של התושבים מעוטי היכולת הללו, בביטוח הסיעודי הנ"ל, תמומן בחלקה מהעלאת מס הבריאות כנ"ל ובחלקה על ידי העמסתה על פרמיית הביטוח של שאר המבוטחים.
 8. יקבע בחוק שהכספים שנצברו בקרנות להבטחת המשכיות הביטוח הסיעודי, למקרה שחברות הביטוח לא יחדשו ביטוח קבוצתי זה, הם בבעלות המבוטחים וינוהלו על ידי ה"פול" ולא ישמשו למימון הפסדיו. הביטוח הסיעודי המוצע הוא בנוסף לזכויות המוקנות היום לאזרחי ישראל על פי פרק י' בחוק הביטוח הלאומי ועל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 9. משרד הבריאות ימשיך לסייע במימון עלות האשפוז של תושבים סיעודיים העונים כיום על מבחן הזכאות ל"קוד". מכאן ואילך יבוטל הנוהג הבעייתי של ביצוע מבחני הכנסה לילדי החולה הסיעודי וחיובם בתשלום, כפי שנעשה במסגרת במבחן הזכאות ל"קוד". לגבי מאושפזים סיעודיים חדשים עלות  ה"קוד" תפחת בגובה גמלת הסיעוד לה זכאי החולה הסיעודי מחברת הביטוח או מה"פול".
 10. יקבע בחוק שהכספים שנצברו בקרנות להבטחת המשכיות הביטוח הסיעודי, למקרה שחברות הביטוח לא יחדשו ביטוח קבוצתי זה, הם בבעלות המבוטחים וינוהלו על ידי ה"פול" ולא ישמשו למימון הפסדיו.
 11. הביטוח הסיעודי המוצע הוא בנוסף לזכויות המוקנות היום לאזרחי ישראל על פי פרק י' בחוק הביטוח הלאומי ועל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 12. משרד הבריאות ימשיך לסייע במימון עלות האשפוז של תושבים סיעודיים העונים כיום על מבחן הזכאות ל"קוד". מכאן ואילך יבוטל הנוהג הבעייתי של ביצוע מבחני הכנסה לילדי החולה הסיעודי וחיובם בתשלום, כפי שנעשה במסגרת במבחן הזכאות ל"קוד". לגבי מאושפזים סיעודיים חדשים עלות ה"קוד" תפחת בגובה גמלת הסיעוד לה זכאי החולה הסיעודי מחברת הביטוח או מה"פול".