רילוקיישן בשל עבודת בת הזוג, השלמת לימודים, טיפוס על האוורסט, עבודה לתקופה קצובה במקום עבודה אחר וגם מקרים לא משמחים כמו הצורך לסעוד קרוב משפחה או כאשר מכסת ימי המחלה של העובד הסתיימה – אלה רק דוגמאות למקרים בהם עובד יכול לבקש ממעסיקו לצאת לחל"ת – חופשה ללא תשלום.

האם מעסיק חייב לאשר בקשה של עובד לצאת לחל"ת?

המעסיק רשאי, אבל לא חייב להיעתר לבקשה של עובד לצאת לחל"ת למעט אם אופן היציאה לחל"ת הוסדר בהסכם קיבוצי או אישי ולמעט אם מדובר בחל"ת מכוח חוק.

האם החל"ת משפיעה על זכויות בעבודה?

במהלך החל"ת יחסי עובד ומעביד ממשיכים לחול על הצדדים ואולם לא כל הזכויות נצברות ולמעשה תנאי עבודתו של העובד "מוקפאים" עד לשובו מהחל"ת:

  • פיצויי פיטורים – תקופת חל"ת שהינה למעלה מ-14 יום לא תיחשב לעניין קביעת סכום הפיצויים ועובד שהעסקתו הסתיימה בזמן חל"ת, שכרו יחושב על פי השכר שקיבל טרם יציאתו לחל"ת.

האם המעסיק מחוייב להמשיך ולהפריש לעובד ניכויים לקרן הפנסיה במהלך החל"ת?

העובד אינו זכאי לשכר בזמן חל"ת ומכאן גם לא לתשלום לביטוח פנסיוני בתקופה זו.

האם המעסיק מחוייב להפריש לעובד ניכויים עבור המוסד לביטוח לאומי?

רק בחודשיים הראשונים לחל"ת חלה חובה על המעסיק להמשיך לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד (תקנה 6(א) לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח).

מה קורה בחל"ת מכוח חוק?

חל"ת אינו מוסדר בחקיקה למעט מקרים סביב לידה והורות. חוק עבודת נשים, התשי"ד – 1954 מאפשר יציאה לחל"ת, וללא תלות בהסכמת המעסיק ואף עם צבירה של זכויות סוציאליות בחלק מן המקרים:

  • עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו, כאשר אם אין לעובד ימי חופשה צבורים אז 3 ימים מתוך אותם ימים יכולים להיחשב כחל"ת.
  • עובדת רשאית לצאת לחל"ת בחודשי ההריון, בכפוף לאישור בכתב מרופא על סיכון להריונה, או אישור שאינה יכולה לבצע את עבודתה, כאשר בתקופה זו העובדת תמשיך לצבור ותק לעניין כל זכויותיה הסוציאליות.
  • עובדת רשאית לצאת לחל"ת עד לשישה חודשים לאחר יום הלידה, כאשר הינה מניקה, והעסקתה נאסרה בעקבות ההנקה, ולא נמצאה לה עבודה חלופית – ובתקופה זו אינה צוברת ותק לעניין זכויות סוציאליות.
  • עובדת רשאית לצאת לחל"ת לאחר חופשת לידה, לתקופה של רבע ממספר החודשים שהועסקה אצל המעסיק, ועד ל-12 חודשים מיום הלידה – ובתקופה זו אינה צוברת ותק לעניין זכויות סוציאליות.
  • עובד רשאי לצאת לחל"ת לאחר לידת ילדו, בתנאי שהיולדת לא ניצלה את תקופת החל"ת, בכפוף לתנאים הקבועים בדין.

האם משרתו של העובד תישמר לו לאחר שובו מהחל"ת?

תנאי עבודתו של העובד "מוקפאים" בחל"ת ואולם יחסי עובד ומעביד נמשכים ועם שובו לעבודה, הכל שב לקדמותו, לרבות למשרתו ולתפקידו. עם זאת, מומלץ לסכם מראש את אורך תקופת ההיעדרות ובתוך כך, את התקופה בה תישמר לעובד משרתו.

האם מעסיק רשאי לחייב עובד לצאת לחל"ת?

מעסיק יכול להוציא עובד לחופשה "כפויה" ללא תשלום, כך למשל, במקרה של קושי כלכלי במקום העבודה ואולם, מדובר בצעד דרסטי במערכת יחסי העבודה והעובד רשאי להתפטר בדין מפוטר עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו.

האם העובד זכאי לדמי אבטלה בתקופת חל"ת?

עובד שנמצא בחל"ת 30 ימים לפחות יהיה זכאי לדמי אבטלה במידה והוא עונה על תנאי הזכאות לדמי אבטלה. אם לעובד צבורים ימי חופשה אצל המעסיק הוא לא יקבל תשלומי אבטלה עבור ימי האבטלה הראשונים, כמספר ימי החופשה שנותרו לזכותו לפני יציאתו לחל"ת.

חשוב לדעת – על עובד הנמצא בחל"ת והדורש דמי אבטלה להתייצב בלשכת התעסוקה ולהעמיד עצמו לרשות הצעות עבודה ומעסיקו אינו רשאי לזמן אותו לעבודה כשלהי בתקופת החל"ת, גם לא לימים בודדים וזימון כזה ישלול את דמי האבטלה עבור כל החודש.