סיום עבודה אינו עניין נעים ואף עובד, בכיר כזוטר, אינו חסין מפיטורים מסיבות שונות בכפוף, כמובן, לשימוע כדין.

עם פיטורי העובד הוא זכאי לפיצויי פיטורים. התכלית מאחורי פיצויי הפיטורים היא בהענקת ביטחון כלכלי לעובד המפוטר בדמות פיצוי כספי, עד שהוא ימצא מקום עבודה חדש. ככל שהוותק של העובד היה גבוה יותר במקום העבודה אז היקף הפיצויים הוא גבוה בהתאם.

גובה הפיצויים הוא משכורת אחת עבור כל שנת עבודה. גובה המשכורת הוא בהתאם לגובה המשכורת האחרונה אותה קיבל העובד לפני פיטוריו. במקרה שחודש העבודה האחרון אינו משקף את השכר של העובד אזי ילקח בחשבון ממוצע של 12 החודשים האחרונים לעבודת העובד.

מהי המשכורת אשר נחשבת ל"שכר הקובע" לצורך חישוב פיצויי פיטורים?
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) קובעות כי השכר שיבוא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים הוא "שכר יסוד", "תוספת ותק", "תוספת יוקר" ו"תוספת משפחה", לפי לשון התקנות מ-1963.

שכר היסוד, לרוב, מופיע בתלושי השכר בשם זה או בשם "משכורת". מנגד, "תוספת משפחה" כבר אינה שכיחה במשק כמו גם "תוספת יוקר".

חשוב – העובדה שרכיב מסויים מכונה בתלוש השכר "תוספת" אינה מחריגה אותו מהשכר הקובע, ומה שקובע זה טיב הרכיב. חשוב גם להדגיש, כי "השכר הקובע" משפיע גם על זכויות כספיות נוספות, כגון פנסיה וחישוב גובה הזכאות לדמי חופשה שנתית.

ברבות השנים בתי הדין לעבודה הכירו בתוספות שונות מעבר לרשימה המנויה בתקנות כחלק בלתי נפרד מהשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים וגם קבעו איזה תוספות אינן חלק מהשכר הקובע, ואלה הן כמה דוגמאות בולטות:

החזרי רכב – במקרה בו הם משמשים להחזר כיסוי הוצאות רכב של העובד אזי הם לא יהיו חלק מהשכר הקובע ואולם, במקרה בו מוכח כי התשלום רק מכונה "אחזקת רכב" ולמעשה הוא פיקטיבי (כלומר, לא משמש כהחזר הוצאות רכב בפועל) אזי הוא מהווה חלק בלתי נפרד משכרו הרגיל של העובד והוא ייחושב כחלק מהשכר הקובע.

החזרי הוצאות – כמו נסיעות, טלפון, ביגוד והוצאות אש"ל אינם חלק מהשכר הקובע.

דמי הבראה – אינם חלק מהשכר הקובע, גם במקרה שהם משולמים באופן מפוצל מדי חודש לאורך כל השנה.

שעות נוספות – תשלום עבור "שעות נוספות" אשר משולם בגין עבודה בפועל בשעות נוספות אינו חלק מהשכר הקובע.

עם זאת, כאשר משולמת לעובד תוספת גלובאלית עבור שעות נוספות ולא הוכח כי העובד ביצע בפועל עבודה בשעות נוספות  – יש לכלול את התוספת הגלובלית כחלק מהשכר הקובע, שכן המדובר בחלק מהותי מהשכר.

תוספת משמרות – אינה חלק מהשכר הקובע.

משכורת יג' – אינה חלק מהשכר הקובע.

עמלת מכירות – נחשבת חלק מהשכר הקובע אם מדובר בתגמול המחושב ומשולם על פי מחזור המכירות או הרווחים של המעסיק. זה כולל מקרים בהם השכר, כולו או חלקו, משולם כחלק מהפדיון של המעסיק או שעיקר שכר עבודתו של העובד הוא "לפי כמות התוצרת", ואז עורכים תחשיב על פי ממוצע 12 החודשים שקדמו לפיטורים.

בונוס/פרמיה – המשולם כרכיב משתנה ומותנה, לפי הערכה תקופתית של המעסיק או ביחס לרווחי החברה (כשאין מדובר בעמלה), אינו חלק מהשכר הקובע. מנגד, רכיב בונוס קבוע אשר לא מותנה בשום דבר – יהיה חלק המשכר הקובע.

* חשוב להבחין בין בונוס לבין עמלה, וההבחנה ביניהם לא תמיד קלה.

מה קורה כאשר המעסיק אינו משלם פיצויי פיטורים בהתאם לשכר הקובע?
במקרה כזה ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה. המדובר בסוג תביעות שכיחות בבתי הדין לעבודה שכן מעסיקים רבים נוטים לפרק את המשכורת לרכיבים שונים, חלקם פיקטיביים, וזאת על מנת לחסוך כסף בגובה פיצויי הפיטורים וכאשר מדובר בעובדים וותיקים, יכול ומדובר בפערים של עשרות אלפי שקלים ואף יותר.