"שאלות ותשובות" ("שו"ת") הפכו ברבות הדורות לספרות תורנית ענפה של שאלות שנשאלו על ידי הציבור, בנושאים מגוונים, וזכו למענה מרב או קבוצת רבנים. בגולה, ספרות השו"ת חצתה קהילות, עדות ושפות מימי גלות בבל ועד ימינו אנו. כך למשל, במענה לשאלה מימינו בנוגע לעבודה בשבת נאמר כי אין איסור לעבוד בשבת, בתנאי שהעבודה עצמה אינה כרוכה במלאכות המחללות את השבת, ובתנאי שתשלום השכר אינו מבזה את קדושת השבת. נותן התשובה הבהיר כי ה' ציווה לשבות בשבת לא ממלאכות קשות, אלא ממלאכות שמהוות יצירה. כלומר, שביתת השבת היא לא ממלאכה פיזית אלא ממלאכה רוחנית שיש בה יצירה.

להבדיל, בתחום דיני עבודה, חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951 קובע האם עובד דתי רשאי להימנע מעבודה בשבת, ובאילו תנאים, וגם קובע כי עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישות דתו. עוד קובע החוק כי זמן התפילה ייקבע במקום העבודה בהתאם לצורכי העבודה ואילוציה, ובהתחשב בדרישות דתו של העובד.

האם אני חייב לעבוד בשבת על אף שאני דתי?
ככלל, עבודה ביום המנוחה השבועי (שישי למוסלמים, שבת ליהודים וראשון לנוצרים) אסורה לפי החוק ואולם, שר העבודה התיר עבודה ביום המנוחה השבועי בענפים מסויימים כמו שמירה, מלונאות, בתי חולים ועוד.

עובד שמעסיקו דורש ממנו לעבוד בשבת רשאי להודיע למעסיקו, לא יאוחר משלושה ימים מיום דרישת המעסיק, על כי הוא אינו מוכן לעבוד בשבת לפי איסור שבמצוות דתו שאותן הוא מקיים. במקרה כזה, המעסיק רשאי לדרוש לקבל מן העובד את הודעתו כאמור מגובה בתצהיר בכתב וזאת תוך שבעה ימים.

האם גם עובד שאינו דתי רשאי לא לעבוד בשבת?
בקיץ האחרון תוקן חוק שעות עבודה ומנוחה בעניין זה ונקבע כי גם עובד שאינו דתי רשאי לסרב לעבוד ביום שבת. בכך ניתן ביטוי חשוב לתפישה, שמקורם של האיסורים בחוק שעות עבודה ומנוחה אינו דתי, אלא סוציאלי. אולם בתיקון לחוק נקבעה רשימה של ענפים בהם תיקון זה לא יחול, כמו מקומות עבודה המופקדים על ביטחון הציבור או המדינה, בתי מלון ושירותים חיוניים. בנוסף, ועדת שרים יכולה לאשר מקומות עבודה נוספים שבהם תיקון זה לא יחול ובלבד שיש טעמים מיוחדים הקשורים לאותו מקום עבודה, ובמקרים בהם הסירוב לעבוד בשבת יכול להביא לפגיעה משמעותית במקום העבודה.

האם עובד המתפלל מקבל שכר על "זמן התפילה"?
זמן התפילה אינו מוגדר כזמן עבודה ולכן המעסיק אינו חייב לשלם שכר עבור זמן התפילה.

מי קובע את זמני התפילה?
העובד צריך להגיע להבנה מראש עם מעסיקו לגבי זמני התפילה, בהתאם לאילוצי העבודה ודרישות העובד לפי דתו.

האם אני יכול לצאת להתפלל בבית כנסת במהלך יום העבודה?
בעת הפסקת הצהריים עובד יכול לצאת לתפילה בבית הכנסת ואולם, ההפסקה אינה חלק מזמן העבודה ולא מקבלים בגינה שכר עבודה. במקרה בו אילוצי מקום העבודה אינם מאפשרים יציאה מהעבודה בזמן ההפסקה אזי העובד לא רשאי לצאת לבית הכנסת.

האם אני רשאי לצאת לחופש בימי צום?
עובד רשאי לצאת לחופשה על חשבון מכסת החופשה השנתית שלו  – בהתאם לאילוצי  המעסיק –  בימי הצום הדתיים הפזורים על פני לוח השנה למעט צום יום הכיפורים שהוא על חשבון המעסיק.

בנוסף, חלק מימי הצום מוגדרים בחוק חופשה שנתית, התשי"א – 1951 כימי בחירה והעובד רשאי לבחור שניים מהם ולצאת בהם לחופשה ללא הסכמת המעסיק ובלבד שהודיע על כך 30 יום מראש. ימי הצום המנויים ברשימת ימי הבחירה הם: צום גדליה, צום עשרה בטבת, תענית אסתר, צום י"ז בתמוז וצום תשעה באב.

האם אני רשאי לאחר לעבודה בגלל תפילת הבוקר?
בתיאום עם המעסיק ניתן לאחר לעבודה עקב תפילת העובד לפי דרישת דתו ובלבד שהעובד משלים את שעות העבודה החסרות באותו יום.

חשוב – הפליית עובד עקב דתו ואמונתו הינה הפלייה אסורה ולכן אסור למעסיק להפלות לרעה עובדים שאינם עובדים בשבת אלא אם הדרישה לעבוד בשבת מתחייבת ממהות התפקיד ומוכח כי אינה שולית (כגון תפקיד של כונן הנחוץ לבית עסק דווקא ביום המנוחה השבועי), ובמקרה זה אין המדובר באפליה אסורה אלא באבחנה עניינית.